نوع مقاله : پژوهشی- کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مشارکت سیاسی، از شاخص‏های توسعه اجتماعی و سیاسی کشورها به‏شمار می‏رود. زنان از جمله گروه¬های عمده جامعه هستند که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن ضروری به نظر می¬رسد، لذا مطالعه رفتار سیاسی زنان اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پویایی جامعه دارد. هدف این نوشتار بررسی رابطه میان فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دختران دانشجو در شهر اصفهان می¬باشد. روش تحقیق پژوهش در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده¬ها، روش پیمایشی می¬باشد. این مطالعه بر روی 384 نفر از دختران دانشجوی شهر اصفهان صورت گرفته است؛ نتایج تحقیق رابطه معناداری بین ابعاد فرهنگ سیاسی (شامل سمت¬گیری¬های شناختی، سمت¬گیری¬های احساسی و سمت¬گیری¬های ارزیابانه) و ابعاد رفتار سیاسی شامل رفتار (رای دادن و و فعالیت¬های سیاسی انتخاباتی) و رفتارهای سیاسی غیر انتخاباتی (تماس با مسئولین، اعتراض و عضویت در گروه¬های سیاسی)، نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assess the relationship between political culture and political behavior the girl students in university of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Javad Emamjomehzadeh 1
  • Havva Ebrahimipour 2
  • MahmoudReza Rahbarghazi 2
  • Morteza Noeibaghban 2

1 Member of Faculty, Political Science, Isfahan University

2 Political Science, PhD Student in Isfahan University

چکیده [English]

Political participation can be considered as one of the indices in social and political development in different countries. Women, who are commonly included in a society, can have essential roles to control a community and its political, social and cultural developments as well. Therefore investigating women's political behavior is especially important to political and dynamical stabilities. The objective of the present paper has been to study the relation between political culture and female students' political deportments in Isfahan. The method used to collect and analyze data is geodesic. The research was done by participating 384 Isfahani female students. The results showed a significant relationship among political culture dimensions (such as cognitive biases; emotional and evaluation biases), political behavior dimensions (voting and political activities during election) and non-election political activities (communicate with authorities, complaining and being a member in political groups).

کلیدواژه‌ها [English]

  • electrical behavior
  • political deportment
  • female students
  • political culture
  • political participation