نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان

چکیده

پژوهش حاضر، به‌منزلة یکی از تحقیقاتی که در حوزة مفهوم قدرت انجام گرفته است، در پی پاسخگویی به این سؤال است که مجموعه عوامل مؤثر بر قدرتِ تصمیم‏گیری زنان در خانواده چیست؟ تحقیق حاضر، به منظور پاسخگویی به این سؤال، از مفاهیم نظریِ متفکران نظریة منبع بهره جسته است. از نگاه نظریة منبع، اشتغال، تحصیلات، منزلت شغلی، و مالکیت و داراییِ شخصی از جمله منابعی هستند که موجب افزایش قدرت تصمیم‏گیری زنان در خانواده می‏شوند. در این نوشتار، با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه، به دنبال یافتن پاسخ سؤالات تحقیق بوده‏ایم. حجم نمونه را 350 تن از زنان شاغل و غیرشاغل شهر بابل تشکیل می‏دهند که از طریق نمونه‏گیری خوشه‏ایِ چندمرحله‏ای، به‌طور تصادفی، انتخاب شده‏اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که به‌طورکلی قدرت تصمیم‏گیری زنان در خانواده در سطح بالایی قرار دارد و میان اشتغال، تحصیلات، و دارایی شخصیِ زنان با افزایش قدرت تصمیم‏گیری در خانواده رابطة مستقیم و مثبت وجود دارد. اما میان درآمد و منزلت شغلی با قدرت تصمیم‏گیری در خانواده رابطه‏ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Resources Available to Women on Decision-making Power in the Family (Case study: Babol)

نویسندگان [English]

  • Hooshang Nayebi 1
  • Meimanat Golshani 2

1 Assistant professor of social science, university of Tehran

2 Master of women`s studies

چکیده [English]

This research is related to power conception and aims to investigate factors affecting
women`s decision-making power in families. To do this, the Resources theory has been relied
on in this research. Based on the Resources theory, occupation, education, income, job status
and property are the factors related to women`s decision-making power in families. In this
investigation, data was collected through the survey method and questionnairemethod.The
samples were 350 jobless and employed married women in Babolwhich was taken by the
multi-stage cluster sampling. The results showedthat women`s power is generally high in
families and some variables such as job, educationand assetare the factors increasing
women`s power. However, there is no relationship between income and job status and
women`s power in families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision-making power
  • Education
  • family
  • Income
  • occupation property