نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه زنجان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز

چکیده

با توجه به اینکه نیمی از شهروندان را بانوان تشکیل می‌دهند، پارک‌ها و فضاهای سبزِ مختص بانوان یکی از مراکز مهم خدمات رفاهی و تفریحی است که علاوه بر جنبة بهداشتی و روانی، در توسعة پایدار شهری و بهبود کیفیت زندگی بانوان اهمیت بسزایی دارد. ازاین‌رو، هدف این تحقیق ارزیابی طراحی پارک بانوان شمس تبریز متناسب با نگرش جنسیتی است. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای، میدانی، و پیمایشی و از نظر زمانی، مقطعی (تابستان 1392) است. حجم جامعۀ آماری شامل زنان بالای 18 سال شهر تبریز است. حجم نمونه نیز براساس شاخص‌های تصادفی 114 نفر به‌دست آمده است. نتایج تحقیق براساس آزمون فریدمن نشان می‌دهد که بیشترین رضایت ساکنان از نحوة طراحی پارک بانوان شمس تبریز متعلق به متغیرهای طراحی مناسب فضای درونی پارک نسبت به اشرافیت ساختمان‌های مجاور، سرزندگی و شادابی به خاطر طراحی فضاهای درونی پارک، و میزان احساس امنیت و آرامش روانی در پارک است که ارزش آزمون برای هریک به ترتیب 08/13، 76/12 و 62/12 است. علاوه بر این، در بین متغیرهای مورد مطالعه، کمترین ارزش آزمون 24/5 است که به متغیر میزان استقبال بانوان از پارک تعلق دارد. همچنین، نتایج بیانگر این است که بین سن و تحصیلات پاسخ‌دهندگان و میزان رضایت از پارک بانوان رابطۀ معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of gender perspective in the design of urban spaces (Case Study: Shams Women Park of Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Ali Goli 1
  • Shahrokh Zadvali Khajeh 2
  • Fatemeh Zadvali 3

1 Department of Sociology and Social Planning,University of Shiraz

2 MA in Geography and Urban Planning of Zanjan University, Iran

3 MA in Geography and Urban Planning of Tabriz University, Iran

چکیده [English]

Women as half of the citizens, parks and green spaces reserved have been one of the main
centers and recreational facilities in addition to the health and psychological aspects. The
sustainable development and improving the quality of life of women in urban is evaluation of
Women Park designing with appropriate gender perspective. Research methods is in library,
field survey and study by time (summer 2013). The population size is women over 18 years of
Tabriz and sample size based on a random index is obtained 114 people. The results based on
Freidman test show that the greatest satisfaction of the residents of how to design of Shams
Women Park of Tabriz is belonging to variables of appropriate design in inner space of park
than aristocracy of nearby buildings, vitality and freshness because of design for park interior
spaces, psychological sense of security and peace in the Park. The value for each test is
respectively 13.08, 12.76 and 12.62. Also in among the studied variables, lowest test value is
5.24 that it’s belongs to welcome the ladies of park variable. The results are indicating a
significant relationship between age and education level of the respondents and satisfaction of
Women Park.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender perspective
  • gender urban spaces
  • urban design
  • women park