دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 153-293 
5. سنجش رابطه شبکه‌های اجتماعی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان

صفحه 223-236

10.22059/jwdp.2013.36091

سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ زهرا صادقی نقدعلی؛ رضا محموداوغلی؛ محمودرضا رهبرقاضی