نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی و استادیار پژوهش گروه پژوهشی علوم رفتاری جهاد دانشگاهی فارس

2 کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی و عضو گروه مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی فارس

چکیده

با توجه به کاهش شدید نرخ باروری، براساس داده‌های سرشماری سال 1390، این سؤال مطرح می‌شود که عوامل فرهنگی از جمله سطح دینداری در این وضعیت تا چه حد مؤثر است و تعداد ایده‌آل فرزند از نظر زنان متأهل چقدر است و دینداری چه ارتباطی با نگرش به فرزند و نگرش‌های جنسیتی زنان متأهل دارد. برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامة محقق‌ساخته، این موضوع در بین 400 نفر از زنان متأهل شیراز با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که گرچه دینداری رابطة معناداری با تعداد واقعی فرزندان دارد، دربارة تعداد ایده‌آلِ فرزند وفاق چشمگیری بین زنان متأهل وجود دارد و این امر ارتباطی با میزان دینداری آن‌ها نداشته است. نگرش به نقش‌های جنسیتی رابطة معناداری با تعداد ایده‌آل فرزند داشته است که این رابطه با کنترل متغیرهای زمینه‌ای هم معنادار باقی می‌ماند. نتایج تحلیل‌های چندمتغیره نشان می‌دهد دینداری سهم ناچیزی در تعیین تعداد فرزند داشته و فقط 4/1 درصد از واریانس را تبیین می‌کند و نکتة درخور توجه آنکه تحصیلات به‌تنهایی تعیین‌کنندۀ 40 درصد از واریانس تعداد فرزندان است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کاهش نرخ رشد جمعیت از عوامل فرهنگی نظیر فرایند جهانی‌شدن و چرخش ارزش‌های جمع‌گرایانه به فردگرایانه تأثیر پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A study of relationship between religiosity, sex role attitude, attitude toward children and ideal and actual number of children

نویسندگان [English]

  • Maryam Soroush 1
  • Shole Bahrani 2

1 PhD of sociology and assistant proff. in Iranian Center for Education, Culture and Research (ACECR)- fars branch

2 MA. In cultural management in ACECR-fars branch

چکیده [English]

The purpose of this study is to answer these questions: What is the ideal number of children
for married women and what is its relationship to their religiosity and gender role attitudes.
To answer this question, the literature reviewed, and questionnaire among 400 married
women in Shiraz distributed using stratified random sampling. Findings showed that also
religiosity has a significant relationship to actual number of children but there is a
considerable agreement about ideal number of them can be seen regardless of religiosity.
Attitudes towards gender roles have a significant relationship with the ideal number of
children which remains significant after control of other variables. Finding suggests that
women plan number of their children regarding the role of a good woman in their mind. The
results show that the rate of population growth has strong cultural roots and is a consequence
of changing values to more individualistic nature and gender role attitudes. Women now are
more care about quality of family life and upbringing better children and it is more important
than the number of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender roles
  • number of children
  • Religiosity
  • Women