نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

براساس منطق «پیوندهای ضعیف»، مشارکت سازماندهی‌شده از طریق پیوند افراد با گروه‌های گسترده‌تری از مردم سبب افزایش سرمایة اجتماعی میان‌گروهی بین شهروندان می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد افزایش مشارکت در بین مردم درنهایت به افزایش فعالیت‌های همکاری‌جویانه بین آن‌ها منجر ‌شود. درحالی‏که تأثیر شبکه‏های اجتماعی بر روابط سیاسی بسیار مورد توجه بوده است، تحقیقات تجربی بسیار ناچیزی در زمینۀ بررسی تأثیرات این شبکه‏ها، به‌ویژه در ارتباط با رفتار سیاسی، وجود دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا بین شبکه‏های اجتماعی با رفتار سیاسی دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد یا خیر؟ روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و حجم نمونه شامل 375 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان در سال 1391ـ1392 است. برای آزمون فرضیه‌ها از روش‌های آزمون t مستقل، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. با تقسیم شبکه‏های اجتماعی به دو بعد افقی و عمودی و رفتار سیاسی به دو سطح رفتار سیاسی سرآمدـ وابسته و سرآمد‌‌ـ گردان یافته‏های پژوهش نشان داد که شبکه‏های افقی بیشترین تأثیر و جنسیت دانشجویان کمترین تأثیر را بر رفتار سیاسی دانشجویان داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurement the relationship between social networks and political behavior of male and female students of University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Seyad Javad Emamjomehzadeh 1
  • Zahra Sadeghi Naghde Ali 2
  • Reza Mahmoud Oghli 2
  • Reza Rahbar Ghazi 2

1 Faculty member of Political Sciences University of Isfahan

2 PhD student in political science University of Isfahan

چکیده [English]

According to the logic of 'weak ties' Partnership organized through links with a wider range of people causes of social capital among a group of citizens will increase. So it seems, increasing participation among people, ultimately leading to increased cooperative activities among them. While the impact of social networks on political relations, much attention has been. There is very little empirical research to evaluate the impact of these networks, especially in relation to political behavior. Accordingly, this study seeks to answer this question: “Is there a relationship between social networks and political behavior of the male and female students?” This study is a survey method and the sample size of 375 patients’ male and female university students of Isfahan in 91-92 years. The methods used to test the hypothesis t-test, correlation analysis and multiple regression analysis. Dividing social networks both horizontal and vertical dimensions and political behavior the two-level political Behavior excel – affiliate and, excel – Battalion. The results showed that horizontal networks highest impact and sex and the student has had little impact on the political behavior of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • excel political behavior
  • horizontal
  • political behavior excelled- affiliate networks
  • social networks
  • vertical networks