نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی و دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 دکترای جامعه‌شناسی و استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

در حال حاضر، اختلالات خوردن یکی از نگرانی‌های سازمان بهداشت جهانی است، زیرا این اختلالات بیشترین میزان مرگ‌ومیر را در بین بیماری‌های روانی به خود اختصاص داده است. بر همین اساس، مطالعۀ حاضر تلاش دارد میزان اختلالات خوردن را در دختران دانشجو با هدف مشخص‌کردن ارتباط بین این اختلالات و هوش هیجانی، که به‌منزلۀ یک متغیر روانشناسی‌ـ اجتماعی شناخته می‌شود، تعیین کند. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامۀ بسته‌پاسخ است. جامعۀ آماری شامل دختران دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 1391ـ1392 به تعداد 4514 نفر است که از این تعداد، 400 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. نتایج نشان داد که هوش هیجانی و ابعاد آن با اختلالات خوردن و ابعاد آن رابطۀ منفی و معنادار دارد؛ به این معنی که هر اندازه خودآگاهی، خودکنترلی، هشیاری اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی، و در کل هوش هیجانی آزمودنی‌ها افزایش یابد، اختلالات خوردن در آن‌ها کاهش می‌یابد و برعکس. براساس تجزیه و تحلیل رگرسیونی از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر هشیاری اجتماعی با 24/1 beta= - مهم‌ترین عامل پیش‌بینی‌کنندۀ تغییرات در اختلالات خوردن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The evaluation of eating disorders and its relation with emotional intelligence (Case study: the undergraduate female students of Tabriz University)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abbaszadeh 1
  • Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam 2
  • Marziyeh Mokhtari 3

1 Associate Professor of Social Sciences, Law and Social Sciences Faculty, The University of Tabriz

2 Associate Professor of Social Sciences, Law and Social Sciences Faculty, The University of Tabriz

3 MA in Sociology, Law and Social Sciences Faculty, The University of Tabriz

چکیده [English]

Having the highest mortality rate among mental illness, eating disorders is one of major
concerns of World Health Organization nowadays. So, the study with aiming to specify the
relationship between eating disorders and emotional intelligence being known as a sociopsychological
variable is trying to explain the levels of eating disorders among the female
students. The method of this research was survey and the measurement tools were closed
questioners. The population of the study was all undergraduate female students of Tabriz
University in 92-93 (4514 students) which 367 of them were selected through stratified
random sampling by Cochran formula. The data were analyzed by spss software. The results
show that emotional intelligence and its dimensions have a negative and significant
correlation with eating disorders and its dimensions, somehow; as the self-awareness, selfcontrolling,
social consciousness, social skills and finally emotional intelligence of
respondents increase; correspondingly, eating disorders will decrease and vice versa. Based
on regression analyzes among the studied variables social consciousness variable with Beta= -
1.24 is a significant factor in predicting eating disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eating disorders
  • Emotional intelligence
  • mental anorexia
  • mental bulimia