نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

3 کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف اصلی مطالعۀ حاضر بررسی رابطۀ حمایت شبکه‏های اجتماعی غیررسمی و رضایت شغلی زنان متأهل است. علاوه بر این، در این مطالعه، به بررسی رابطۀ اندازۀ شبکه و فراوانی تماس با حمایت اجتماعی و رضایت شغلی زنان نیز پرداخته می‏شود. برای بررسی این رابطه از مدل تأثیر مستقیم حمایت اجتماعی، نظریۀ آنومی دورکیم، و دیدگاه تحلیل شبکه استفاده شده است. این مطالعه با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. جامعۀ آماری را زنان متأهلِ شاغل (20ـ55 ساله) شهر اردبیل در سال 1390 تشکیل می‏دهند. حجم نمونه 356 نفر است که با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای انتخاب شد. ضریب آلفای 70/0 برای متغیر رضایت شغلی و 79/0 برای متغیر حمایت اجتماعی نشان‏دهندۀ پایاییِ مناسب برای این ابزارها بوده و این متغیرها از اعتبار صوری (نظر استادان) برخوردارند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان رضایت شغلی زنان در حد بالا و میزان حمایت دریافتی از شبکه‏های غیررسمی در حد متوسط است. بعد از همسر، در بین شبکه‏های غیررسمی، شبکۀ خویشاوندی در حمایت عاطفی و همکار در حمایت ابزاری و اطلاعاتی بیشترین میزان حمایت و شبکۀ همسایگی کمترین میزان حمایت را داشته‏اند. نتایج ضریب همبستگی نشان می‏دهد که حمایت اجتماعی به‏منزلۀ متغیر واسط در بین روابط اندازۀ شبکه و فراوانی تماس با رضایت شغلی زنان عمل می‏کند. نتایج رگرسیون نیز نشان می‏دهد که متغیرهای سن، اندازۀ شبکه، فراوانی تماس، و حمایت شبکه‏های غیررسمی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت شغلی زنان متأهل‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Informal social networks support and job satisfaction of married women (20-55) in Ardabil

نویسندگان [English]

  • Khadije Safiri 1
  • Sosan Bastani 2
  • Leila Ghorani Damdabaja 3

1 Professor of social sciences department of Alzahra University

2 Associate professor of social sciences department of Alzahra University

3 MA student of social sciences research of Alzahra University

چکیده [English]

The mail goal of the Present paper is to study the influence of informal social networks
support on job satisfaction of married women using the direct effect of social support and
Durkheimian anomie theories and Network analysis perspective. It has been performed using
survey method and questionnaire. Statistical population is constituted of all working and
married women (20-55) living in Ardabil. Participants were 356 women chosen by multistage
cluster sampling. The Cronbach's Coefficient Alpha of 0.70 for job satisfaction and 0.79 for
social support shows face validity of this variables and appropriate reliability of the tests.
Results indicate that the women's satisfaction level of job is high and also support level
received from informal networks is average. After the husband, among different informal
networks, relative networks in emotional support and colleague networks in instrumental and
informational support have the most support rate, while neighborhood networks have the least
rate of support. The results of correlation coefficient show that social support as a mediator
variable in the relationship of network size and frequency of contact with job satisfaction
operates. Moreover, regression results show that age, network size, frequency of contact and
informal social networks support are affective variables on job satisfaction of married women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • informal social networks
  • Job satisfaction
  • married women
  • Social support