نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی-مدیرگروه-دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی‏ارشد جامعه‏شناسی دانشگاه یزد

چکیده

قدرتْ متغیر اجتماعیِ مهمی است که در بررسی هر ساختار اجتماعی، نهاد، گروه، و حتی روابط مرسوم بین افراد مورد توجه قرار می‏گیرد و خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. هدف اصلی مقالۀ حاضر، بررسی میزان قدرت تصمیم‏گیری زنان در خانواده‏های شهر سپیدان و عوامل مؤثر بر آن است. این تحقیق کمی و از نوع پیمایشی است که در سال 1390 در شهر سپیدان انجام گرفته است. جامعۀ آماری مورد نظر در این تحقیق، بنابر ضرورت موضوع و مسئله، شامل زنان متأهل شهر سپیدان بوده است و با استفاده از فرمول کوکران 188 نفر از آن‏ها به شیوۀ نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شده‏اند. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که قدرت تصمیم‏گیری زنان در خانواده‏های شهر سپیدان تحت‏‌تأثیر درآمد زن، تحصیلات زن، تحصیلات همسر، اشتغال زن، محل تولد، نحوۀ انتخاب همسر، قدرت مادر در خانوادۀ خاستگاه، و نگرش‏های کلیشه‏ای به جنسیت است. همچنین از میان متغیرهای مورد مطالعه، متغیرهایی از قبیل سن، تفاوت سنی زوجین، مدت زمان ازدواج، نوع ازدواج، و موانع قانونی و حقوقی با قدرت تصمیم‏گیری زنان در خانواده رابطۀ معناداری ندارند. در تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز، متغیرهای درآمد، قدرت مادر در خانوادۀ خاستگاه، و نگرش‏های کلیشه‏ای در کل 4/13 درصد از واریانس قدرت تصمیم‏گیری زنان در خانواده را در جامعۀ آماری تبیین می‏کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors influencing the decision making power of women in the family Sepidan

نویسندگان [English]

  • Akbar Zare Shahabadi 1
  • Roqieh Mandani 2

1 Associate professor of sociology in the Yazd University

2 MA of Sociology in the Yazd University

چکیده [English]

Power is an important social variable in the study of the social structure, institutions, groups
and individuals considered to be a conventional relationship and family is no exception. The
main purpose of this article to review the decision making power of women in the family is
white and its influencing factors. This research is a quantitative survey, which was conducted
in 2011 in the town of processes might work. Our findings indicate that women in decisionmaking
processes might work in family income affect women, women's education, spouse's
education, women's employment, place of birth, how to choose a wife, the mother of the
family of origin and stereotypical attitudes towards gender. Also among the variables,
variables such as age, age difference between spouses, length of marriage, type of marriage
and legal barriers to women's decision-making power in the household are significant. Drthlyl
multivariable regression variables as income, the mother's family of origin and stereotypical
attitudes, a total of 4.13% of the variance in family decision-making power of women in the
population account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decision making power of women
  • Education
  • family origins
  • employment