نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز

چکیده

جهانی‌شدن با مختصات نوپای خود پدیده‌ای است که کشورهای مختلف و از جمله ایران را با چالش مواجه کرده است. مقالة حاضر به مطالعة ارتباط جهانی‌شدن فرهنگی و پذیرش اجتماعی بدن بین زنان شهر کرمانشاه می‌پردازد. چارچوب نظری استفاده‌شده در این پژوهش ترکیبی از نظریه‌های گیدنز و رابرتسون است. با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه،600 نفر از زنان و دختران بین 18 تا 65 سال ساکن شهر کرمانشاه، در سال 1391ـ1392، با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. در این مطالعه، ابعاد پذیرش اجتماعی بدن شامل سه بُعد (پذیرش جامعه، پذیرش جنس مخالف، و پذیرش فردی بدن) در نظرگرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای: نوگرایی، بازاندیشی، نگرش نقش جنسیتی، وسایل ارتباط‌جمعی خارجی، و آگاهی از جهانی‌شدن در مجموع 8/28 درصد از تغییرات متغیر پذیرش اجتماعی بدن را در سطح کل تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cultural globalization and social acceptance of the Body; Case Study: Women in Kermanshah City

نویسندگان [English]

  • Bijan Khajenoori 1
  • Leila Parnian 2

1 Corresponding author: Associate Professor of Sociology Department, Social Science College, Shiraz University, Iran

2 M.Sc. in Women Studies, Social Science College, Shiraz University, Iran

چکیده [English]

This paper is to examine the relationship between cultural globalization and the social acceptance of the body in girls and women in Kermanshah city. Synthesized theoretical framework was formulated by following the theories of Giddens and Robertson. The method of this study was survey and the main research tool was questionnaire. The sampling method used in the survey was multi-stage share random sampling. Sample size estimated according to Lin Table was 600. The results show a significant relationship between the modernism, reflection, sex role attitude, foreign mass media and globalization consciousness (R2=28.8) with social acceptance of the body (total).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Globalization
  • modernism
  • Reflection
  • social acceptance of the body
  • Women
  • ICT