نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم اقتصادی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مفید

چکیده

خودکشی از پدیده‏هایی است که به نابودی سرمایه‏های انسانی منجر می‏شود. این امر لزوم مطالعات متعدد در زمینة بررسی عوامل تأثیرگذار بر خودکشی را موجب می‌شود. مطالعۀ حاضر به دنبال بررسی شواهد مربوط به خودکشی زنان و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر خودکشی زنان در ایران است. برای این منظور از متغیرهای نرخ بیکاری زنان، نابرابری درآمدی، نرخ طلاق، میزان شهرنشینی و شاخص صنعتی‌شدن، که آمار آن‌ها در سال‌های 1386ـ1388 در دسترس بوده، استفاده و با به‌کارگیری روش اقتصادسنجی داده‏های تلفیقی، به بررسی رابطة میان متغیرهای مذکور و اقدام به خودکشی زنان در کشور پرداخته شد. نتایج نشان‌دهندۀ رابطة مثبت و معنادار میان بیکاری زنان، نابرابری درآمدی، صنعتی‌شدن، و نرخ طلاق و اقدام به خودکشی در زنان است. نتایج پژوهش همچنین اگرچه نشان‌دهندة رابطۀ مثبت میان شهرنشینی با اقدام به خودکشی در میان زنان است، این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست. بر این اساس، جهت حفظ سرمایة انسانی لزوم توجه به متغیرهای بررسی‌شده در این مطالعه در برنامه‏ریزی‏های مقابله با خودکشی بیشتر احساس می‌شود و شناسایی دقیق‏تر عوامل مؤثر بر خودکشی زنان مستلزم مطالعات دیگر و به‌کارگیری سایر متغیرهای تأثیرگذار بر خودکشی در کنار متغیرهای استفاده‌شده در این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of economic– social variables on burgess female suicide of Iran (2006-2009)

نویسندگان [English]

  • Zahra Nasrolahi 1
  • Ezatollah Lotfi 2
  • Atieh Honardoust 3

1 Associate Professor, Department of Economic, Faculty of Economic, Management and Accounting, Yazd University, Yazd

2 MSc Student, Department of Economic, Faculty of Economic, Management and Accounting, Yazd University, Yazd

3 MA Economic, Mofid University

چکیده [English]

The rate of suicide globally and in Iran is increasing. Suicide destroys human capital and poses huge obstacles for the improvement of women’s health and for the wider public health agenda. The main objectives of this paper is to review the available evidence on suicide in Iran as well as to explore the underlying causes and reasons for suicidal tendencies among Iranian women. The paper tests whether economic inequality, unemployment, urbanization and the rate of divorce is related to suicide mortality. Using an unbalanced panel of 30 cities for the period 2006-2009 allows us to control for the effect of unobserved factors that may have an impact on suicide rates. The results show that unemployment, inequality, urbanization and divorce rate is significantly associated with female suicide rates. Our results indicate that there is a statistically insignificant positive effect of unemployment, inequality, urbanization and divorce rate on the incidence of suicide. Finally, suicide rates were not sensitive to income levels, divorce rates. The paper suggest the need for further and deeper investigation on other effective indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce rate
  • female suicide
  • Industrialization
  • Inequality
  • Unemployment