نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعۀ روستایی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

زن‌سرپرست خانوار به زنی اطلاق می‌شود که به یکی از دلایل فوت، مفقودالاثر‌شدن، متارکه، طلاق، اعتیاد، از‌کارافتادگی (دائم یا موقت)، محکومیت به زندان، اعزام به سربازی، یا بیماری، سرپرست مرد را از دست داده و مسئول تأمین معاش مادی و نیازهای معنوی خانواده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی امنیت غذایی زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان رزن و عوامل مؤثر بر آن انجام شد. روش تحقیق پیمایشی است و از پرسشنامۀ استاندارد مقیاس ناامنی غذایی خانوار (از بعد دسترسی) HFIAS استفاده شده است به این منظور، 92 نفر از زنان سرپرست خانوار شهرستان براساس فرمول کوکران برای نمونه انتخاب و بررسی شد. پس از بررسی ادبیات موضوع، از پرسشنامۀ استاندارد‌شده برای ارزیابی امنیت غذایی استفاده شد. میزان روایی ابزار پژوهش با کمک الفای کرونباخ برابر 5/89 بود. نتایج پژوهش نشان داد فقط 25 درصد از زنان بررسی‌شده در امنیت کامل غذایی به‌سر می‏‏برند و 75 درصد از آن‌ها درجات مختلفی از ناامنی غذایی دارند. همچنین، امنیت غذایی با عواملی چون بار تکفل، میزان تحصیلات، تعداد فرزند زیر 18 سال، علت سرپرستی، و وضعیت تملک منزل مسکونی ارتباط معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of female-headed household’s food security and the affecting factors; Case Study: Women in Razan City

نویسندگان [English]

  • Heshmatollah Saadi 1
  • Hajar Vahdat Moaddab 2

1 Associate Professor, Agricultural Extension & Education Department, Bu Ali Sina University

2 Ms.c student of rural development, Bu Ali Sina University

چکیده [English]

Female heads of households are responsible for the material and spiritual needs of the families because of a deceased, missing, separated, divorced, addicted, disabled (permanent or temporary), imprisonment, ill or military deployed male head of households. Survey research was employed in the study. The target population includes rural women heads of households Razan city. Following Cochran’s formula, a sample of 92 participants was randomly selected. After an extensive literature review, a standardized questionnaire for measure of household food insecurity was used. The questionnaire reliability which is estimated by Cronbach’s Alpha was 89.5.Findings of research indicated that food security for 25 percent of women in over and 75 percent of them are different degrees of food insecurity. So food security have significant relationship with factors such as education, the number of children under 18 years old, supervisory status, and home ownership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • city of Rasan
  • Female-headed households
  • food insecurity
  • Food security
  • rural women