نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی و استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 استادیار پژوهش گروه پژوهشی علوم رفتاری جهاد دانشگاهی فارس

چکیده

سرمایه در اشکال مختلف خود منابعی را برای فرد در ساختار اجتماعی فراهم می‌کند که با استفاده از آن کنش اجتماعی تسهیل می‌شود. هدف در این پژوهش مقایسۀ بین نسلی سرمایه‌های در دسترس زنان است. نمونه از بین زنان 25ـ40 سال شیراز و مادرانشان انتخاب شده است. پرسشنامۀ محقق‌ساخته در بین 386 زن شیرازی و مادران آن‌ها (جمعاً 772 پرسشنامه) تکمیل شده است. نتایج نشان‌دهندة آن است که سرمایۀ فرهنگی نسل حاضر در مقایسه با نسل گذشته بسیار افزایش یافته است. سرمایۀ اجتماعی کم شده و سرمایۀ اقتصادی تغییری نکرده است. نتایج پژوهش همچنین گویای این مطلب است که متغیرهای زمینه‌ای و ساختاری با انواع سرمایه رابطۀ معناداری دارند. با کنترل این متغیرها مشخص شد که سرمایۀ فرهنگی فارغ از متغیرهای زمینه‌ای و ساختاری بین دو نسل افزایش یافته، اما سرمایۀ اجتماعی خارج از ساختار طبقاتی جامعه تفاوت معناداری بین دو نسل نداشته است. سرمایۀ اقتصادی نیز در امتداد خطوط طبقاتی توزیع شده و ارتباطی به پویایی‌های نسلی ندارد. نتایج پژوهش در پرتو نظریه‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده تبیین شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Intergenerational Comparison of Women’s Cultural, Social and Economic Capital in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Iman 1
  • maryam soroush 2

1 Professor in Sociology, University of Shiraz, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor in Sociology, Academic Center for Education, Culture & Research (ACECR), Fars Branch, Iran (correspondence author)

چکیده [English]

 Various forms of capital provide sources in social structure that facilitate social action. The aim of this study was to compare available capitals in different generations of women. Questionnaire was completed by 386 women and their mothers (a total of 772 questionnaires). The results indicate that cultural capital of the present generation has increased compared to past generation. Social capital has lowered and economic capital has not changed. The results indicate that structural variables have a significant relationship with all types of capital. Controlling these variables we conclude that cultural capital is increased between generations, social capital has not changed with the reference of generation and economic capital well distributed along class and generational dynamics have not significant relationship. Results are discussed in relation with theory and previous researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Capital
  • Economic Capital
  • Generations
  • Social capital
  • Women