دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 453-610