نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشتۀ روان‌شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی مقایسۀ بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست خانواده و زنان دارای سرپرست شهر تهران انجام شد. پژوهش حاضر، مطالعه‌ای توصیفی‌ـ مقطعی بود. جامعۀ آماری این پژوهش را زنان سرپرست خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و زنان دارای سرپرست در شهر تهران در سال 1391 تشکیل دادند. نمونۀ آماری پژوهش 280 نفر شامل 140 نفر از زنان سرپرست خانواده و 140 نفر زنان دارای سرپرست بودند که به‌طور تصادفی از جامعۀ آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامۀ بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989) بود. داده‌ها به وسیلۀ روش تحلیل واریانس چندمتغیره و با استفاده از نرم‌افزار رایانه‌ای SPSS18 صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که میانگین نمره‌های زنان دارای سرپرست در بهزیستی روان‌شناختی و مقیاس‌های پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، و زندگی هدفمند بیش از میانگین نمرۀ زنان سرپرست خانواده بود که آزمون آماری بیانگر تفاوت معنادار بین دو گروه است. در مقیاس‌های خودمختاری، تسلط بر محیط و رشد فردی میانگین نمره‌های زنان سرپرست خانواده بیش از نمره‌های زنان دارای سرپرست بود، اما فقط در مؤلفة خودمختاری، تفاوت موجود بین میانگین نمره‌های دو گروه معنادار بود. نتایج دلالت بر این دارد که زنان سرپرست خانوار در مقایسه با زنان دارای سرپرست از خطرپذیری و آسیب‌پذیری بالاتری برخوردارند. بنابراین، شرکت آن‌ها در دوره‌های آموزشی مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله و تصمیم‌گیری می‌تواند موجبات افزایش بهزیستی روان‌شناختی و رشد و تعالی آن‌ها را در‌بر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative study of psychological well-being of female heads of house hold & women in male headed households in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mahmood Jamali 1
  • Mojgan Sepah Mansor 1
  • masomeh fallahian 2

1 Assistant Professor, Psychology, Islamic Azad Uuniversity, Central Brach, Tehran, Iran

2 Md. Educational Psychology, PhD, Psychology, Islamic Azad University (corresponding author)

چکیده [English]

This research compares the psychological well-being of female heads of household and woman in male-headed in city of Tehran. It was a descriptive\ cross-sectional study. Statistical population was consisted of female heads of family under coverage of Imam Khomeini aid committee and woman in male-headed households in city of Tehran in 2012. The sample consisted of 280 subjects including 140 female heads of household and 140 women in male-headed households, who were selected randomly among statistical population. The research instrument was Ryff’s Psychological Well-being Scale (1995). Data were analyzed using multivariable analysis of variances (MANOVA), by SPSS-18 software. The results showed that average scores of psychological well-being, and subscales of self-acceptance, positive relations with other people، and purposeful life in male-headed households were higher than female heads of households and difference between two average scores was significant. Mean scores of female heads of households in scales of autonomy, control over environment and personal development, were higher than women in male-headed households, but difference between two groups was significant only in terms of autonomy. The results indicated that the female heads of family were more prone to risk taking behavior, then conducting workshops on communicational skills and problem solving can be efficient to improve the psychological well- being of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • female heads of family
  • Psychological well-being
  • woman in male-headed