نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جمعیت‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی، دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

سبک زندگی ارتقادهندة سلامت، عاملی ارزشمند برای کاهش شیوع و تأثیر مشکلات سلامت، و بهبود کیفیت زندگی است. از آنجا که زنان وظایف مراقبت از سایر اعضای خانواده را بر‌عهده دارند، سلامتی آن‌ها امری محوری است. از‌این‌رو، توجه به وضعیت سلامتی آنان، از جمله سبک زندگی ارتقادهندة سلامت، بین آن‌ها بسیار حائز اهمیت است. هدف این پژوهش، مطالعۀ سبک زندگی ارتقادهندة سلامت‏ زنان سنین باروری است. جامعة آماری این پژوهش شامل زنان سنین باروری 15ـ49 سال ساکن شهر شیراز است و حجم نمونه 392 نفر، با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند‌مرحله‏ای انتخاب شده است. نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون روایی شاخص‏های مختلف مطالعه شامل سلامت عمومی، خودکارآمدی، آگاهی از رفتار سالم، حمایت اجتماعی، سبک زندگی سلامت‌محور به ترتیب 77/0، 72/0، 64/0، 91/0 و 87/0 است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین تحصیلات، میزان مطالعه در حوزة سلامت، میزان استفاده از وسایل ارتباطی، هویت طبقاتی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی، سلامت عمومی خودگزارش‌شده، و آگاهی از رفتار سلامتی با سبک زندگی سلامت‌محور رابطة معناداری وجود دارد. از طرفی نتایج مطالعه نشان می‌دهد بین سن پاسخگویان، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، بعد خانواده، درآمد، و تجربه برخی بیماری‏های خاص با متغیر وابسته رابطۀ معناداری وجود ندارد. نتایج مدل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد 4 متغیر شامل خودکار‌آمدی سلامت، سلامت عمومی خود‌گزارش‌شده، مطالعه در حوزۀ سلامت، و آگاهی از رفتار سلامتی 51 درصد از تغییرات سبک زندگی ارتقادهندة سلامت زنان در سنین باروری را تبیین می‌کند که در این میان خودکارآمدی سلامت، مؤثرترین متغیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Health Promoting Life Style among Women of Reproductive Age (Case Study of Shiraz City)

نویسندگان [English]

  • Aliyar Ahmadi 1
  • Fatemeh Rosta 2

1 Assistant Professor, Demographics, University of Shiraz, Shiraz, Iran (corresponding author)

2 MA in Demographics, University of Shiraz, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Health promoting lifestyle is a valuable source for reducing the incidence and impact of health problems and improving the quality of life. The purpose of this study is investigating the health-oriented lifestyle of women of reproductive ages. The statistical population of study is women of reproductive age living in Shiraz city. A sample of 392 person was selected thorough multiple stage cluster sampling. The study is based on Pender's health promotion model, although with some revisions. The result of Cronbach’s Alpha for the test of reliability for the lifestyle index is 0.87. The findings reveals that there is a significant relationship between the education of women, the study in areas of health, the use of communication media, social identity, social support, self-efficacy of health, self-reported general health, and awareness of health behavior with the dependent variable; health oriented life style. The study indicates that age of respondents, the marital status, employment status, household income and experience of some particular diseases do not have any significant relationship with the dependent variable. The results of regression models shows that four variables including self-efficacy of health, self-reported general health, the study in areas of health, and awareness of health behavior explain 51 percent of changes in variance of health oriented lifestyle. Among them, self-efficacy of health is the most influential one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health-oriented lifestyle
  • health promotion
  • reproductive ages
  • Shiraz
  • Women