نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعۀ روستایی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 دانشجوی دکتری توسعۀ کشاورزی دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

اگرچه مشاغل خانگی یکی از زمینه‏‏های مناسب ‏فعالیت اقتصادی زنان، به‌ویژه در مناطق روستایی، به‌شمار می‏رود، توسعۀ آن با موانع و محدودیت‌های متعددی روبه‌روست. بر همین اساس، در پژوهش حاضر، به بررسی موانع عمدۀ گرایش زنان و دختران روستایی به مشاغل خانگی پرداخته شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را زنان روستایی بالای هجده سال بخش سردرود شهرستان رزن در استان همدان تشکیل می‌دهند که بر‌اساس فرمول کوکران 187 نفر از آن‌ها به صورت تصادفی و با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‏ای چند‌مرحله‌ای گزینش و مطالعه شدند. مهم‏ترین ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن به تأیید متخصصان رسید و جهت بررسی پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ، پایایی در همۀ قسمت‌های پرسشنامه بیشتر از 8/0 برآورد شد که بیانگر قابلیت اعتماد آن است. طبق نتایج به‌ دست آمده از تحلیل عاملی، عوامل بازدارندۀ گرایش زنان روستایی به راه‌اندازی مشاغل خانگی در شش عامل فرهنگی و اجتماعی، زیرساختی و مالی، شخصیتی، حمایتی، خانوادگی، و آموزشی دسته‌بندی شدند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد، به‌رغم وجود این محدودیت‌ها، نگرش زنان روستایی به راه‌اندازی مشاغل خانگی در سطح مطلوبی قرار دارد که بر این اساس می‌توان گفت در صورت رفع عوامل بازدارنده، مشاغل خانگی در این منطقه توسعه خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying Inhibitions of Rural Women’s Trend to Home Businesses (Case Study: Sardrod district, Razan county)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Yaghoubi Farani 1
  • Hajar Vahdat Moaddab 2
  • Somayeh Latifi 3

1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran (corresponding author)

2 MSc. Student of Rural Development , College of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

3 Ph. D. Student of Agricultural Development, College of Agriculture, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Home business is one of the best fields of women's economic activity and considered as an important strategy for job creation, particularly for rural women. Nonetheless many barriers avoid addressing rural women to these businesses. The main purpose of this study was to analyze the most important barriers for trends of rural women and girls to home businesses. The statistical population of this study was rural women that are over 18 years in Sardrod district in Razan county, Hamedan province. 187 people were studied randomly according to Cochran formula. The most important data collection tool was a questionnaire that its validity was confirmed by panel of experts and Its reliability was tested by Cronbach's alpha coefficient. According to results of factor analysis, barriers to rural women trend to establish home businesses were classified in six factors that were: social and cultural, infrastructure and finance, personality, support, domestic and training. Social and cultural factors as the most important factor was introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • businesses
  • home businesses
  • entrepreneurship inhibitions
  • Rural Development
  • rural women