نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

جراحی زیبایی، به‌مثابۀ یکی از شیوه‏های شایع مدیریت بدن، وارد الگوهای مصرف و فرایند صورت‌بندی هویت‌ساز زنان شده است. در پژوهش حاضر، به قصد راه‌بُردن به تجربه و درک زنان از جراحی زیبایی، به روش نظریۀ مبنایی با 27 نمونه زن با تجربۀ جراحی زیبایی مصاحبۀ نیمه ‏ساخت یافته به‏عمل آمد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که زنان در مواجهه با دگردیسی هنجارهای زیبایی، بدل‌شدن زیبایی به امری اروتیک، ملال‌آور‌بودن زندگی روزمره، و تکثیر تصورات منفی از جسمانیت خویشتن به جراحی زیبایی روی می‏آورند. در این میان، فردی‌شدن زیبایی و پیشرفت‏های علم جراحی به‌مثابۀ زمینۀ تسهیلگر و الگوپذیری از مدل‏های رسانه‏ای به‌منزلۀ شرایط مداخله‏گر عمل کرده‏اند. بازسازی معنایی تجربه و درک زنان از کنش جراحی زیبایی بر ابزاری‌شدن بدن، اکتسابی‌شدن زیبایی، و رسانه‏ای‌شدن بدن دلالت دارد. بر‌اساس مطالعۀ حاضر، جراحی زیبایی با وجود ارتقای اعتماد به نفس زنان، مخاطرات جسمی، وسواس زیبایی، اختلال در زندگی روزمره، و انزوای اجتماعی را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Women,s Experiances of Cosmetic Surgery; Qualitative Study of Reasons and Consequences

نویسندگان [English]

  • Omid Qaderzadeh 1
  • Kamal Khaleqpanah 1
  • Sara Khazaii 2

1 Assistant Professor, Sociology Department, University of Kurdistan, Iran

2 Postgraduate Alumnus of Sociology, Sociology Department, University of Kurdistan, Iran

چکیده [English]

Cosmestic surgery has been become one of the common forms of the regular management of body in today's world. With an exploratory and analytical description of constructed meanings of cosmetic surgery, this research tends to find out why Sanandejian’s women have cosmetic surgery and what this context and implication, functions, and consequences act have had. According to the nature of the subject and reaching deeper layers of mind, grounded theory, among qualitative methods, was chosen. In this study, data were collected through semi-structured interviews and grounded theory is used to analyze the data. Using theoretical and purposive sampling, 27 women were interviewed. Results show that women tend to have cosmetic surgery in order to react against change of norms beauty, making beauty erotic, annoying of life every day, and the proliferation of a negative image of their body. In this process, popularizing beauty and development of surgical science function as a facilitating context and national and foreign media function as a confounding condition. Performing their strategies, women appreciate and experience cosmetic surgeries just as the media, as a tool to facilitate the social achievement, expressing themselves and power and individual choice of being acquired beauty. Beauty obsession, health risks, impaired life and the social isolation are viewed as the effects of cosmetic surgery by women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beauty obssestion
  • cosmetic surgery
  • instrumentalization of body
  • bodily life style