نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

توانمندی راهی برای دیده‌شدن زنان، همچون اعضای برابر جامعه، است که در‌عین‌حال می‌تواند نقش مهمی در توسعۀ جوامع ایفا کند. بر همین اساس، بررسی توانمندی زنان و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه بسیاری از جامعه‌شناسان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان شهر شیراز است. توانمندی زنان با مؤلفه‏های دسترسی و کنترل بر منابع، مشارکت در تصمیم‌گیری، آگاهی جنسیتی، تحرک، و امنیت بررسی شد. متغیرهای مستقلی که در این پژوهش بررسی شدند نیز عبارت‌اند از: طبقة اجتماعی، تحصیلات پاسخگو، تحصیلات همسر، شکاف فنّاوری، شکاف سواد اطلاعاتی، و شکاف دسترسی به اطلاعات. برای این پژوهش، نمونه‏ای به حجم 600 نفر با روش نمونه‏گیری لین و با شیوة نمونه‏گیری تصادفی چند‌مرحله‏ای انتخاب شد. اطلاعات مورد نیاز با تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه، از بین زنان 15ـ54 سالة شهر شیراز جمع‏آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای طبقۀ اجتماعی، تحصیلات پاسخگو و همسر، شکاف فنّاوری، شکاف سواد اطلاعاتی، و دسترسی به اطلاعات با توانمندی زنان رابطة معناداری دارند. نتایج حاصل از رگرسیون چند‌متغیره نشان داد که به ترتیب متغیر‌های شکاف سواد اطلاعاتی و تحصیلات زیر دیپلم حدود 27‌درصد از تغییرات متغیر توانمندی زنان را تبیین کرده‏اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relationship between Digital Divide and Empowerment of Shiraz Women

نویسندگان [English]

  • Bijan Khajehnoori 1
  • Maryam Karimi 2
  • Saeed Keshavarzi 3

1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, University of Shiraz, Iran

2 MA., Sociology, Department of Sociology, University of Shiraz, Iran

3 PhD. Candidate, Sociology, Department of Sociology, University of Shiraz, Iran

چکیده [English]

Abstract


Women as half of the population of each society have important role in societies development. Accordingly, many sociologists consider study of women’s empowerment and its influencing factors. Present study is to examine the relationship between digital divide and women empowerment. In addition, women empowerment and its dimensions (access and control of resources, participation, gender awareness, mobility and security) were investigated. Also these independent variables: marital Status, respondents and their families’ Income, social class, Education level of respondents and their spouses, Head of household status, employment status, occupation, age, technology divide, information access divide, information literacy divide were investigated. By virtue of multistage random sampling, 600 ones were selected based on leen formula. Required Datas were collected from Shiraz women aged 15-54 by means of questionnaires based on survey method. The study findings indicated variables: social status, respondent and husband education, technology divide, and information literacy divide and information access had a significant relation with the women empowerment; while marital status had no significant relationship with women empowerment. Multiple regression showed that 27 percent of the variance of women empowerment variable was explained through the independent variables (information literacy divide, respondents under Graduate Diploma).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Divide
  • Empowerment
  • Shiraz
  • Women