نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

نقش تعیین‌کنندۀ نگرش سیاسی در رفتار سیاسی و اهمیت شناسایی تفاوت‏های جنسیتی برای پژوهشگران حوزۀ مطالعات زنان، ضرورت پژوهش در این زمینه را آشکار می‌کند. بر‌اساس این ضرورت علمی، مطالعۀ حاضر به بررسی نقش گروه‏های مرجع دانشگاهی در تغییر نگرش سیاسی دانشجویان دختر و پسر به تفکیک جنسیت می‌پردازد. این پژوهش توصیفی‌ـ تحلیلی بوده و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل همۀ دانشجویان دانشگاه تهران در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری است که از میان آن‏ها 400 نفر (174 دختر و 226 پسر) به شیوۀ نمونه در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامۀ محقق‌ساخته پاسخ دادند. فرضیۀ اصلی پژوهش وجود تفاوت‏های جنسیتی در رابطۀ بین میزان تعامل با گروه مرجع، (شامل: استادان، تشکل‏های دانشجویی، و دوستان دانشگاهی) و میزان تغییر نگرش سیاسی (در سه بعد شناختی، عاطفی، و کنشی) دانشجویان است. داده‏ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که در هر سه بعد نگرش سیاسی، تفاوت‏های جنسیتی وجود داشته است. بر‌اساس یافته‏های پژوهش، دوستان و هم‏دوره‏ای‏های دانشگاهی و سپس استادان بیشترین نقش را در تغییر نگرش سیاسی دانشجویان داشته ‏اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interaction of Reference Groups and Political Attitudes’ Changes in University of Tehran’s Students; Emphasis on Gender Differences

نویسنده [English]

  • Omolbanin Chaboki

Assistant Professor, Politics Deparement, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Study about political attitude and gender differences seems necessary, because of essential role of the political attitude in political behavior, and importance of gender differences for researchers in the field of women's studies. Considering to this scientific necessity, this study investigates the role of university reference groups in college students' political attitudes according to gender differences. This descriptive- analytic study was carried out using survey method. The statistical society is comprised of all the undergraduate, master's and PhD students at University of Tehran. 400 students (226 boys and 174 girls) were selected through availability sampling. Students have responded to a researcher- made questionnaire. The main hypothesis of this study is: there exists gender differences in relationship between the level of interaction with the reference group (including college professors, student organizations and the university students) and students’ political attitudes (in three dimensions: cognitive, affective and action). For data analysis, SPSS was used. The results showed that there are gender differences in all three dimensions of political attitudes. The findings also suggest that university friends and then college professors have the most important role in changing political attitudes of the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • political attitude
  • Reference Group
  • University of Tehran
  • university students