نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

چکیده

گزینش سیاسی فرایندی است که به‌وسیلۀ آن افراد مقامات رسمی را در نظام سیاسی به‌دست می‌آورند. موضوع مشارکت سیاسی زنان یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته و بخش عمده‌ای از مباحث اجتماعی‌ـ سیاسی را به خود اختصاص داده است. مجالس قانونگذاری یکی از عرصه‌هایی است که زمینه‌ای مناسب را برای حضور سیاسی زنان فراهم کرده است. مقالۀ حاضر، در چارچوب روشی توصیفی و تحلیلی، در‌صدد است موانع حضور سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران را، با تأکید بر مجلس شورای اسلامی، در چارچوب ساختارهای فرصت بررسی کند. با بررسی دورۀ 32ساله پس از انقلاب اسلامی، یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در قالب سه ساختار فرصت‌های سیاسی‌ـ حقوقی، فرصت‌های فردی‌ـ شخصیتی، و فرصت‌های اقتصادی‌ـ اجتماعی زنان ایرانی به‌رغم اینکه از لحاظ قانونی و حقوقی با موانع جدی روبه‌رو نیستند، به دلیل برخی عوامل فردی‌ـ شخصیتی و نیز سیاسی‌ـ اجتماعی نتوانسته‌اند حضور گسترده‌ای در انتخابات مجلس داشته و کرسی‌های قابل توجهی در مجلس شورای اسلامی به‌دست آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Iranian Woman's in Islamic Parliament; Emphasise on Political Choice Theory

نویسندگان [English]

  • Mohammadrahim Eivazi 1
  • Zohreh Hemmati 2

1 Associate Professor, Political Science Department, Imam Khomeini International University (IKIU), Iran

2 Master, Political Science Department, Imam Khomeini International University (IKIU), Iran

چکیده [English]

By political choice, people achieve the official positions in political system. Woman's political participation is one of the most important subjects that has been take attention of scientists and devoted much of sociopolitical topics. Parliament provides suitable ground in order to Woman's political participation. In this article, by using descriptive and analytical method, the barriers of Woman's political participation are searched. In Islamic republic of Iran empathizing Islamic parliament is based on the opportunity's structures. The review of 32 years after the Islamic revolution findings suggest that in tree opportunity's structures, political- legal and individual- personality and socio- economic for Iranians woman are not concern serious legal barriers because of some individual- personality factors. Also, sociopolitical couldn't have widespread assist in parliamentary election and achieving seats in Islamic parliament.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elections
  • Parliament
  • political choice
  • political participation of women