نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

3 کارشناسی ارشد مطالعات زنان

4 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران‌ـ دانشگاه تهران

چکیده

در دهه‏های اخیر، نرخ باروری در ایران، به دلیل عوامل مختلف، تغییرات چشمگیری داشته و در این میان افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و اشتغال مدرن نیز تغییراتی را در رفتار باروری ایجاد کرده است. از سوی دیگر، زنان شاغل نیز با چالش‏های مختلف در زمینۀ فرزندآوری دست به گریبان‌اند. بر این اساس، پژوهش حاضر در یک مطالعۀ کیفی و بر‌پایۀ روش نظریۀ مبنایی و استفاده از شیوة نمونه‏گیری هدفمند، چالش‏های پیش روی زنان شاغل در فرزند‌آوری را بررسی کرده است. مشارکت‏کنندگان در این پژوهش را 24 زن متأهل شاغل در بخش دولتی و خصوصی و در سنین 24 تا 36 سال تشکیل می‏دهند. داده‏های پژوهش با استفاده از تکنیک مصاحبۀ عمیق و نیمه ساخت یافته گردآوری شده است. از جمله سؤالات محوری این پژوهش عبارت‌اند از: عوامل تعیین‌کنندۀ چالش‌های فرزندآوری زنان مطالعه‌شده چه بوده است؟ راهبردهای زنان شاغل در مواجهه با چالش‌های فرزندآوری چه بوده است؟ پیامدهای این وضعیت چیست؟
یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که زنان شاغل با چالش‏های برون‏شغلی و چالش‏های درون‏شغلی در زمینۀ فرزندآوری مواجه‌اند که کنش‏های آن‌ها را به سمت کم‌فرزندی به‌مثابۀ سبک زندگی سوق می‏دهد. سوژه‌های پژوهش، کم‌فرزندی را جزء تفکیک‌ناپذیری از رفتار اجتماعی و سبک زندگی کنونی محسوب می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Childbearing Challenges for Working Women; a Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Mohammad Eshaghi 1
  • Seyede Fateme Mohebi 2
  • Sharbanou Papynezhad 3
  • Zeinab Jahandar 4

1 Assistant Professor, Law Department, University of Tehran, Iran

2 MSc., Social Science Research, Iran

3 MSc., Women’s Studies, Iran

4 PhD. Candidate, Iran’s Social Issues’ Studies, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent decades, the fertility rate in Iran has gone through dramatic changes due to different reasons. One of these reasons is women’s increasing participation in the workforce and modern employment which has imposed changes to the childbearing behavior. On the other hand, working women face different challenges regarding childbearing. The present qualitative study investigates the childbearing challenges for working women using grounded theory approach and purposive sampling. The participants were 24 married women working in both governmental and nongovernmental organizations (age range: 24 to 36). The data was collected through deep semi-structured interviews. Some of the main questions in this study included the determining factors in childbearing challenges for working women, the working women’s approaches to face the challenges of childbearing and the consequences of this situation. The results show that working women face challenges both inside and outside their jobs in regard to childbearing, which force them to choose low fertility as their lifestyle. The participants viewed low fertility as an inseparable part of the modern social behavior and lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • childbearing challenges
  • Grounded theory
  • Lifestyle
  • low fertility
  • Qualitative Method
  • working women