نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ترویج کشاورزی و توسعة روستایی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعة روستایی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج

چکیده

بدون شک، مشارکت زنان روستایی در تعاونی‌ها تأثیر بسزایی در توسعۀ فعالیت‏ آن‌ها و توسعۀ روستاها خواهد داشت و سرمایۀ اجتماعی یکی از عواملی است که باعث حضور فعال زنان در عرصه‏های مختلف اجتماعی می‏شود. با توجه به این مهم، هدف از پژوهش حاضر سنجش سرمایۀ اجتماعی زنان عضو و غیرعضو تعاونی‏ روستایی بخش مرکزی شهرستان چرام واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. نمونۀ پژوهش شامل 114 نفر از زنان عضو و غیر‌عضو تعاونی روستایی بخش مرکزی شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میانگین نمرة مؤلفه‏های سرمایة اجتماعی اعضای تعاونی نسبت به غیر‌اعضا، عددی بالاتر را نشان می‏دهد و تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده شد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد پنج مؤلفة تعامل، اعتماد، تعاون، انسجام، و مشارکت توانسته‏اند با ضریب تبیین 715/0، نقش مؤثر و معناداری در پیش‏بینی وضعیت سرمایۀ اجتماعی زنان عضو تعاونی روستایی داشته باشند. بنابراین، ایجاد تعاونی‌های روستایی بر‌اساس نیازها و اولویت‌های زنان روستایی و تشویق آنان به مشارکت در این تعاونی‌ها به منظور افزایش سرمایۀ اجتماعی و جلب مشارکت آن‌ها در فرایند پیشبرد اهداف توسعه‌ای پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Social Capital in Rural Women members and Non-Members of the Cooperatives; The Case of Central District of Choram County

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nooripor 1
  • Zahra Tavakolitabar 2
  • Shahab Mirzaei 3

1 Ph.D., Department of Rural Development Management, College of Agriculture, University of Yasouj, Yasouj, Iran

2 MSc. Student, Department of Rural Development Management, College of Agriculture, University of Yasouj, Yasouj, Iran

3 MSc. Department of Rural Development Management, College of Agriculture, University of Yasouj, Yasouj, Iran

چکیده [English]

Cooperatives can be considered as suitable means to achieve social and economic development, employment and participation. Undoubtedly, rural women's membership in cooperatives can be really useful in the process of rural development. Social capital is one of the key determinants of women's participation in different social activities. Social capital may act directly through physical investment or indirectly through reducing transactions costs, satisfying people and making social action. Both of these functions can move rural societies towards development. Thus, the aim of this study was to investigate social capital components determinant for women membership in production cooperatives of Choram County. A descriptive- correlational research method was used in this study. Research sample include all of women members of rural cooperatives of Choram County and the same number of Non- members. Research tool was a predesigned questionnaire that it's validity was verified using face validity procedure and it's reliability way also verified using Cronbach's Alpha coefficient obtained from a pilot study (from 0.65 to 0.89). The results showed that the mean score of social capital was significantly more in members in comparison to non- members. Also, the result of logistic regression showed that five components i.e. interaction, trust, cooperation, solidarity and participation were significant determinants of women's membership in production cooperatives of study area respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choram County
  • rural cooperative
  • Social capital
  • Women