نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا

3 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی

چکیده

برنامه‌ریزی برای توسعة کسب‌وکارهای زنان روستایی در گام نخست نیازمند شناسایی عوامل بهبود‌دهندۀ عملکرد این‌گونه کسب‌وکارهاست. بر همین اساس، در پژوهشی پیمایشی به بررسی ماهیت و کیفیت اثر‌گذاری هر‌یک از عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد کسب‌وکارهای زنان کارآفرین در روستاهای شهرستان میانه پرداخته شده است. جامعۀ آماری تحقیق را زنان روستایی دارای کسب‌وکار در روستاهای شهرستان میانه تشکیل دادند که از بین آن‌ها 111 نفر برای‌ حجم نمونه انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز تحقیق از طریق پرسشنامه به‌منزلۀ ابزار اصلی تحقیق جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها و مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد که ارتباط بین متغیرهایی نظیر اهداف، انگیزه‌ها، داشتن مهارت برنامه‌ریزی، مهارت‌های مختلف کسب‌وکار و در‌نهایت برخورداری زنان از برخی نقاط قوت در کسب‌وکار با عملکرد کسب‌وکار آن‌ها معنادار است و این متغیرها می‌توانند عملکرد کسب‌وکارهای کارآفرینانۀ زنان روستایی را تبیین کنند. بر مبنای نتایج تحقیق می‌توان گفت تقویت متغیرهای مذکور می‌تواند روند توسعة کارآفرینی زنان روستایی را در این مناطق سرعت بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring factors affecting Female entrepreneur's business performance in rural areas of Mianeh County

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Hosseininia 1
  • Ahmad Yaghoubi Farani 2
  • Reza Seyedin 3

1 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Iran

3 M.Sc. in Entrepreneurship Management, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this applied research is to investigate the factors affecting rural female entrepreneur’s business performance. Based on theoretical literature, business performance is affected by several factors such as demographic characteristics, environmental factors, motives, social networks, skills, human capital and social learning. This research has been conducted applying a surveying technique by using questionnaire as the main tool. The population consists of 111 rural women who owned business in Mianeh County. The analysis and structural equation modeling showed the significant relationship between independent variables such as rural women’s goals, motives, planning skill, business skills and their business performance. Based on the research results, straightening these variables can enhance rural women entrepreneurship development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business
  • Entrepreneurship
  • performance
  • rural women
آراستی، زهرا (1385). «زنان کارآفرین ایرانی، ساختارهای فرهنگی‌ـ اجتماعی مؤثر در ایجاد کسب‌وکارهای کار‌آفرینانه»، مجلۀ زن در توسعه و سیاست، ش14، ص93ـ120.
آراستی، زهرا؛ اکبری جوکار، محمدرضا (1385). «بررسی شیوه‌های ارتباط شبکه‌ای زنان کارآفرین ایرانی و تأثیر آن در راه‌اندازی کسب‌وکار»، س4 ش3، ص5ـ22.
احمدپور داریانی، محمود؛ نیک‌بین، حسین؛ کریمی، آصف (1391). «عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی مهندسی کشاورزی استان زنجان»، فصلنامۀ تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران، س42، ش4، ص535ـ546.
حیدری مکرر، حمید؛ محبی، زهرا (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در مناطق»، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان.
رازقندی، ناهدی؛ درانی، کمال (1388). «شناسایی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر موفقیت کارآفرینان برتر استان تهران جهت ارائۀ الگوی آموزشی»، نشریۀ توسعة کارآفرینی، دورۀ 2، ش6، ص39ـ55.
سلیمانی، عطیه (1391). «عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی زنان روستایی در استان همدان»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ ترویج و آموزش کشاورزی»، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، چاپ‌نشده.
شهبازی، اسماعیل (1376). توسعه و ترویج روستایی، تهران: دانشگاه تهران
صابر، فیروزه (1385). «راه‌های توسعة کارآفرینی زنان در ایران، راهکارهای توناسازی زنان در راستای برابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران»، ص174ـ176
فلاح جلودار، ربیع؛ فرج الله حسینی، سید جمال؛ حسینی، سید محمود؛ میردامادی، محمد (1386). «عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور»، فصلنامۀ روستا و توسعه، س10، ش4، ص87ـ115.
قلی‏پور، آرین؛ رحیمیان، اشرف (1388). «رابطۀ عوامل اقتصادی، فرهنگی، و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار»، فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، س11، ش40، ص30ـ62.
گلستانی، سید هاشم؛ سعادتمند، زهره؛ قلی‌زاده، آذر؛ رجائیان، محمد حسین؛ احتشامی، طیبه (1389). «عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی زنان و دختران دانشجو»، کارآفرین ناب، ش12، ص61ـ65.
گلرد، پروانه (1384). «عوامل مؤثر در توسعة کارآفرینی زنان ایرانی»، مجلۀ زن در توسعه و سیاست، ش11، ص101ـ124.
ــــــــــ (1384). «عوامل مؤثر در توسعة کارآفرینی زنان ایرانی»، پژوهش زنان، س3، ش2، ص101ـ123.
ــــــــــ (1388). «خانواده و راهکارهای توسعة کارآفرینی زنان ایرانی»، پژوهش زنان، س7، ش21، ص131ـ149.
گلیج، زهرا (1384). «کارآفرینی روستایی و توسعۀ پایدار»، ماهنامۀ سروش بانوان، ش63، ص12ـ13.
مرادی، گیتی (1390). «نقش زنان در فرایند توسعه روستایی»، دوهفته‌نامۀ پژوهشی‌ـ آموزشی‌ـ خبری و تحلیلی گیلان.
موحد محمدی، حمید؛ لشگرآرا، فرزاد؛ کرکه‌آبادی، نیره (1385). «تحلیل جنسیتی و زنان روستایی»، ماهنامۀ جهاد، س26، ش273، ص266ـ291.
میرک‌زاده، علی‌اصغر؛ بهرامی، مجید (1389). «گسترش کارآفرینی زنان از طریق کاربرد ICT»، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و نوآوری.
یعقوبی، جعفر (1387). «راهکارهایی تقویت کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان از طریق تعاونی‌ها»، اولین همایش ملی تعاون و کارآفرینی.
یعقوبی فرانی، احمد؛ موحدی، رضا (1391). «بررسی و تحلیل موانع و محدودیت‌های توسعة کارآفرینی زنان روستایی در ایران»، ماهنامۀ کار و جامعه، ش142، ص38ـ50.
ــــــــــ (1391). «بررسی و تحلیل موانع و محدودیت‌های توسعة کارآفرینی زنان روستایی در ایران»، مجلۀ کار و جامعه، ش142، ص38ـ50.
یعقوبی فرانی، احمد؛ سلیمانی، عطیه؛ موحدی، رضا؛ فرزاد اسکندری (1392). «تأثیر عوامل آموزشی و نهادی بر کارآفرینی زنان روستایی (مورد مطالعه: استان همدان)»، توسعة کارآفرینی، دورۀ6، ش2، ص115ـ134.
Aly, Y.H. and Quisi, I.A. (1996). “Determinants of women labor force participation in Kuwait: a logit analyses”.The Middle East Business and Economic Review, 8(2):1-9.
Ambiga, S. & Ramasamy, M. (2013). “Rural Women Entrepreneurship-A Step towards Self Contained Economy”, Tenth AIMS International Conference on Management, pp. 6-9.
Bergmann Lichtenstein, B.M., Brush, C.G. (2001). How do “resource bundles” develop and change in new ventures? A dynamic model and longitudinal exploration. Entrepreneurship Theory and Practice, 25 (spring), 37–58.
Hisrich R. & C. Brush (1998). "The woman entrepreneur: Management Skill and business problems", Journal of small Business Managemant, Vol.22, pp.30-37.
Gaglio, C.M., Katz, J.A.(2001). The psychological basis of opportunity identification: entrepreneurial alertness. Small Business Economics, 16 (2) 95-111
Kantor, P. (2002). “Promoting Women s Entrepreneurship Development Based on Good Practice Programmes: Some Experience From the North to the South”. ILO S in Focus Programme, Working paper, (9): 79.
Lerner, M., Brush, C.G and Hisrich, R.D. (1995). “Factors affecting performance of Israeli women entrepreneurs: An examination of alternative perspectives”. In: W.D. Bygrave, B.J. Bird, S. Bireley, N.C. Churchill, M. Tlay, R.H. Keeley, and W.E.Wetzel, Jr. (Eds), Frontiers of Entrepreneurial Research. pp. 308-322. Boston, MA: Babson College.
Lerner M.; Brush C.; Hisrich R. (1997). “Israeli women entrepreneurs: an examination of factors affecting performance, Journal of Business Venturing, Volume 12, Number 4, pp. 315-339 (25)
Morris, M. and Lewis, P. (1995). “The Determinants of Entrepreneurial Activity: Implication for Marketing”. European Journal of Marketing", 29(7).
Nawaz, F. (2009). “Critical Factors of Women Entrepreneurship Development in Rural Bangladesh”.U.S.A: Bangladesh Development Research Center (BDRC).
OECD. (1998). “Fostering Entrepreneurship”. Paris.
Ozkan, S. and Erdogan, Z., (2008). ”The change that handicrafts of turkey have Gone Through”, the social science 3: 41-44.
Shane, S. Locke, E. A. and Collins, C. J.(2003). Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review, 13 (3), 257–279
Sidhu, K., and Kaur, S. (2006). “Development of Entrepreneurship among Rural women”. Journal of social science, 13(2): 147-149
Thomas, A.S. & Mueller, S.L. (2000). “A case for comparative entrepreneurship: Assessing the relevance of culture”. Journal of International Business Studies, 31 (2), 287-301.