نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

امروزه، زنان نقش مهمی در جوامع روستایی دارند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن‌ها می‏تواند اقتصاد روستا را شکوفا کند. این موضوع، به‌ویژه در مورد توانمندی‌های زنان برای اشتغال و کارآفرینی، اهمیت زیادی دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی ویژگی‏های شخصیتی زنان روستایی کارآفرین و بررسی تأثیر این ویژگی‏ها بر میزان موفقیت کارآفرینانۀ آن‏ها در استان همدان است. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از نظر نوع تحقیق، کمّی و توصیفی‌ـ همبستگی است که به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه به‌منزلۀ ابزار اصلی تحقیق انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق را زنان روستایی کارآفرین در استان همدان تشکیل دادند که 117 نفر به‌عنوان نمونه بررسی شدند. میزان ضریب آلفای کرونباخ در مورد متغیرهای ویژگی‏های شخصیتی و میزان موفقیت کارآفرینانه زنان روستایی در پرسشنامه به ترتیب، 81/0 و 80/0 محاسبه شده است. میزان موفقیت زنان کارآفرین روستایی با استفاده از شاخص‌هایی نظیر رشد سطح درآمد، افزایش سطح تولید، استفاده از روش و ابزار جدید تولید، به‌کارگیری روش‏های جدید در توزیع و فروش و ایجاد فرصت‏های شغلی جدید مورد سنجش قرار گرفت. بر‌اساس نتایج تحقیق، از بین ویژگی‏های شخصیتی بررسی‌شده در این مطالعه، ویژگی‏هایی نظیر تعهد و مسئولیت‏پذیری (میانگین 76/4)، سخت‏کوشی (74/4) و توفیق‏طلبی (69/4) به ترتیب مهم‏ترین ویژگی‏های شخصیتی زنان روستایی‌اند که بر مبنای نتایج آزمون همبستگی، رابطۀ مثبت و معنا‏داری بین این ویژگی‏ها و میزان توفیق اقدامات کارآفرینانه زنان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of personal characteristics on rural women entrepreneurs’ success in Hamedan Province

نویسندگان [English]

  • Ahmad Yaghoubi Farani 1
  • Atieh Soleymani 2

1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 Ph.D. Student of Agricultural Extension, College of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Today, women play an important role in rural area and their capacities in entrepreneurship and employment can enhance rural economics development. Accordingly, the present study seeks to identify the personal haracteristics of rural women and investigate the effect of  this characteristics on entrepreneurial success in Hamedan province. This study in terms of the aim, is an applied research and, in terms of research, is descriptive– correlative that has been conducted through a surveying methodology by using questionnaire as a main tool. The statistical population of this study consists of 117 rural women entrepreneurs in Hamedan province. The Cronbach's alpha coefficient which was calculated for personal characteristics and levels of rural women entrepreneurship success were 0/80 and 0/81. Level of rural women success was measured by 10 variables like income growth, increasing production level, using new production tools and methods, using new and various methods in distribution and sale and job opportunities creation. Based on the results of research, among the personal characteristics, commitment and responsibility (M= 4.76), hard work (M= 4.74) and achievement (M= 4.69) were the most important entrepreneurial characteristics of rural women. Also, the results showed a significant positive relationship between personal characteristics of rural women and level of their entrepreneurial success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial success
  • Entrepreneurship
  • personal characteristics
  • rural women
[1] احمدپور داریانی، محمود (1380). کارآفرینی (تعاریف، نظریات و الگوها)، تهران: پردیس.
[2] افتخاری، عبدالرضا رکن‏الدین؛ سجاسی قیداری، حمدالله (1389). توسعۀ روستایی با تأکید بر کارآفرینی (تعاریف، دیدگاه‌ها و تجارب). تهران: سمت.
[3] افتخاری، عبدالرضا رکن‏الدین؛ سجاسی قیداری، حمدالله؛ صادطاهره (1386). «مدیریت چالش‏های روستایی: جوامع روستایی و رویارویی با چالش تغییر»،‌ مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعۀ روستایی ایران، مؤسسۀ توسعۀ روستایی ایران دانشگاه تهران. 11-12 دی‏ماه.
[4] انصاری، محمدتقی؛ سلمانی‏زاده، عباس (1388). «بررسی عوامل‏ محیطی مؤثر بر توسعة کارآفرینی از دیدگاه کارآفرینان کشور»، پژوهش‌نامۀ مدیریت، س اول، ش اول، ص 87ـ110.
[5] بهرامی، عبدالعلی (1383). «فرایند برنامه‏ریزی توسعۀ روستایی، مجموعه مقالات کنگرۀ توسعۀ روستایی، چالش‏ها و چشم‏اندازها»، تهران: مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی، ۱۴5ـ160.
[6]پرداختچی، محمدحسن؛ شفیع‏زاده، حمید (1385). درآمدی بر کارآفرینی‏سازمانی. تهران: ارسباران.
[7] سلمانی‏زاده، عباس؛ انصاری، محمدتقی (1388). «ویژگی‏های روان‌شناختی کارآفرینان کشور»، رفاه اجتماعی، س9، ش‌33، ص 167ـ188.
[8] سعیدی‌کیا، مهدی (1382). آشنایی با کارآفرینی، تهران: سپاس.
[9] شاهرکنی، سید حبیب‏الله (1384). «ویژگی‏های کارآفرین»، ماهنامۀ علمی آموزشی تدبیر، س16، ش 160، ص825.
[10] شریف‏زاده، مریم؛ زمانی، غلامحسین (1385). «روحیۀ کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی: مطالعۀ موردی دانشگاه شیراز»، مجلۀ علوم کشاورزی ایران (ویژۀ اقتصاد و توسعه کشاورزی)، س 2-37، ش 1، ص 107ـ115.
[11] شیخان، ناهید؛ رضازاده، حجت‏اله (1385). «شیوه‏های اطلاع‌رسانی به کارآفرینان در کشورهای پیشرفته»، کتاب، ش67، ص123ـ132.
[12] صفری‏شالی، رضا (1387). «عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با میزان مشارکت زنان روستایی در امور و مسائل خانوادگی و اجتماعی»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، س6، ش20، ص137ـ159.
[13] فرجی‏سبکبار، حسنعلی؛ بدری، سید علی؛ سجاسی‏قیداری، حمدالله؛ صادقلو، طاهره؛ شهدادی خواجه‌عسگر، علی (1390). «اولویت‏بندی توسعۀ کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی»، پژوهش‏های جغرافیایی، ش75، ص53ـ68.
[14] فروغی، علیرضا؛ ایزی، جواد؛ حسن‏نژاد، مریم (1392). بررسی ویژگی‏های کارآفرینانۀ مالکان واحدهای تولیدی در صنعت گاو شیری استان خراسان رضوی»، نشریۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی، ج27، ش1، ص 25ـ36.
[15] کرمی، شهره (1390). «نظرسنجی زنان روستایی پیرامون اثر توسعۀ مشاغل جدید کشاورزی بر توسعۀ پایدار روستایی»، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی، دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران، 20-19 مهر.
[16] گلرد، پروانه (1384). «عوامل مؤثر در توسعۀ کارآفرینی زنان ایرانی»، پژوهش زنان، دورۀ 3، ش1، ص 101ـ123.
[17] ــــــــــ (1386). «ویژگی‏ها، انگیزه‏ها و اهداف ترغیب‏کنندۀ زنان ایرانی در توسعۀ کسب‌و‌کار»، پژوهشنامۀ بازرگانی، ش‌44، ص 267ـ295.
[18] مرادنژادی، همایون؛ شعبانعلی‏فمی، حسین؛ ایروانی، هوشنگ؛ حسینی، سیدمحمود؛ کافی، محسن (1385).«تحلیل موانع توسعۀ کارآفرینی در واحدهای تولیدی گلخانه‌ای در ایران»، علوم کشاورزی ایران، ج 2-38، ش2، ص 175ـ184.
[19] مسعودنیا، ابراهیم (1381). «ارزیابی رویکرد شخصیتی، خصیصه‏ای برای سنجش کارآفرینی»، مدیریت و توسعه، ش 15، ص86ـ91.
[20] مقیمی، سیدمحمد (1383). کارآفرینی در نهادهای جامعۀ مدنی، تهران: دانشگاه تهران و مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران،‌ چ2.
[21] ــــــــــ (1383). «کارآفرینی و عوامل محیطی مؤثر بر آن»، فرهنگ مدیریت، س 2، ش5، ص 77ـ107.
[22] میرترابی، مهدیه‌السادات؛ حجازی، یوسف (1390). «بررسی تأثیر ویژگی‏های فردی و خانوادگی زنان روستایی بر انگیزۀ مشارکت آنان در فعالیت‏های کشاورزی»، مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعۀ پایدار روستایی، همدان: دانشگاه بوعلی سینا، 15 و 16 تیر.
[23] مهدوی، مهدی؛ عذاری، زینب (1385).«مطالعۀ نرخ کارآفرینی مدیران در سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی زیرسازمان‏های مرتبط»، فرایند مدیریت و توسعه، دورۀ20، ش 3و4 (پیاپی 65). ص13ـ27.
[24] Adelaja, S., Peterson, C., Beth lake, M., Popelier, C. and Rustem, B (2007). Enabling Innovation in Michigan Agriculture. Avaible Agriculture Report. East Lansing: MSU land policy Institute, Report # 2007-02.
[25] Bhuimail, A., Sampa, P (2005). Development of Rural Women through Education and Empowerment. Delhi. Abhijeet Pub, 320p.
[26] Byer T., Kist H., Sutton R.I (1997). Characteristics entrepreneur: social creators, not solo Heroes. http://www.sanforded/clss/e/45/mat.http:// www. sanford.edu/clss/e/45/materialscharactebistics.html,1997.
[27] Collins, L., Hannon P.D., ,Smith A (2004). Enacting entrepreneurial intent: the gaps between student needs and higher education Capabilility. Education training, volume 46, number8/9.
[28] Chell, E (2008). The Entrepreneurial Personality: A Social Construction. Routledge. London.
[29] Deakins D., Freel M (2002). Entrepreneurship and small firms. 3d edition, London: McGraw – hill.
[30] Dvir, D., Sadeh, A., Malach-Pines, A (2010). The fit between entrepreneurs' personalities and the profile of the ventures they manage and business success: An exploratory study.Journal of High Technology Management Research. volume 21, number 1, pp 43-51.
[31] Gurol, Y., Atsan, N (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university students some insights for entrepreneurship education and training in Turkey. Education & Training. volume48, number1, pp 25-38.
[32] Hansmark, O.C (1998). The effect of an Entrepreneurship programe on Need for Achievement and Locus of Control of Reinforcement. International Journal of Entrepreneurship Behavior and Research. volume 4, Issue 1, pp 28-50.
[33] Hirsch, R. D., Peters, M. P (1992). Entrepreneurship, Staring, Developing, and Managing a new Enterprise. Homewood, IL: Irwin, Boston.
[34] Khanka, S (2003). Entrepreneurial Development. New Delhi: Chandan Company ltd.
[35] Kiggundo, M. N (2002). Entrepreneurs and entrepreneurship in Africa: What is known and what needs to be done. Journal of developmental entrepreneurship. volume 7, number 3, pp 239-258.
[36] Kuratko, D. F., Hodgetts, R. M (2001). Entrepreneurship: a contemporary approach. 2nd ed. USA.: Harcourt College Publisher.
[37] Lerner, M., Brush, C., Hisrich, R (1997). Israeli women entrepreneurs an examination of factors effecting performance. Journal of Business Venturing. number 12, pp 315-339.
[38] Lerners, M., Haber, S (2000). Performance factors of small tourism ventures: The interface of tourism, entrepreneurship and the environment. Journal of business venturing. number 16, pp 77-100.
[39] Littunen, H (2000). Entrepreneurship and the Characteristics of Entrepreneurial Personality. International Journal of Entrepreneurial ,Behavior Research. volume 6, number 6.
[40] Matviuk, S. G. (2010). A Study of Peruvian Entrepreneurs Leadership Expectations. Journal of American Academy of Business Cambridge. volume 16, number 1, pp 65- 70.
[41] Mcclelland, C. D (1961). The achieving society. Princeton: NJ, Van Nostrand.
[42] Molenhuis, J (1996). Agri-Entrepreneurship: Opportunities in Nova Scotia. Nova Scotia Department of Agriculture and Marketing, Department Newsletter. volume 6, number 8.
[43] Mynard, M.T., Mathieu,J., Marsh,W (2009). A multilevel investigation of the influences of employee resistance to empowerment. Human performance. volume 20. Pp 147-150.
[44] Namaki, M., Erritsen, G., Beyer, C (1988). Encouraging entrepreneurs in developing countries. Long rang planning. volume 21, number 4.
[45] Stewart W.H., Carland J., Carland J (1998). Is risk taking propensity an attribute of entrepreneurship? A comparative analysis of strumentation. http:www.sbaer.vca.edulresearch/1998/ ASBE /98asb5.
[46] Wagner, J., Sternberg, R (2004). Start-up activities, individual characteristics, and the regional milieu: Lessons for entrepreneurship support policies from German micro data. the annals of regional science. number 38, pp 219-240.