نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار رشتة مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، رئیس مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری اقتصاد سلامت

2 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

براساس شواهد آماری نرخ سزارین در ایران بسیار بالاست. پارامترهای گوناگون در تصمیم‌گیری زنان باردار دربارۀ انتخاب روش زایمان تأثیر دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل به سزارین در زنان باردار و میزان همبستگی بین این عوامل به منظور کمک به کاهش تمایل به سزارین انجام شده است. این مطالعه به صورت مقطعی در بین زنان باردار ساکن شهر تهران و به روش انتخاب تصادفی و در دسترس انجام شد. در پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته، پنج عامل تأثیرگذار در پیش‌بینی تمایل به سزارین شامل: عوامل روان‌شناختی، محیطی، اجتماعی‌ـ فرهنگی، شرایط و پیامدهای زایمان، بررسی شده و برای تأیید مؤلفه‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار آموس بهره گرفته شده است. در بین 5 مؤلفۀ یادشده، «ترس از زایمان طبیعی» مربوط به عوامل روان‌شناختی و مؤلفۀ «تحت فشار قرار نگرفتن سر نوزاد» و «عدم دررفتگی شانه یا وارد آمدن سایر آسیب‌های جسمی به نوزاد» در روش سزارین مربوط به پیامدهای زایمان، بیشترین تأثیر را داشته‌اند. همچنین، عوامل مربوط به «شرایط زایمان» و «پیامدهای زایمان» بیشترین همبستگی و کمترین همبستگی مربوط به عوامل «روان‌شناختی» و «اجتماعی‌ـ فرهنگی» را داشت. بنابراین، با ارتقای سطح آگاهی زنان باردار از مراحل بارداری و زایمان و استفاده از تکنیک‌های زایمان طبیعی با درد کمتر، می‌توان به بهبود شناخت زنان باردار از توانمندی‌های خود و غلبۀ آن‌ها بر ترس کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effective determinants in willingness to cesarean section (The case of pregnant women in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Khalil Ali Mohammadzadeh 1
  • Parivash Afradi Asbaghrani 2

1 Assistant Professor, Department of Health Services Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Master of Health Services Management, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Based on statistical evidence, rate of cesarean   in Iran is quite high ranking Iran  the second country in the world; in terms of the highest cesarean rates,  various parameters affect  decision of  delivery mode  in pregnant women. One way to reduce caesarean sections is to identify these factors and their impacts. The aim of this study is to identify factors affecting willingness to cesarean section in pregnant women and the correlation between them to reduce the willingness to C-section. This study was examined in a cross-sectional way by means of stochastic and available selection procedure, within the second half of 2014, on pregnant women who live in Tehran. In the semi-structured survey with the answer package (5 point Likert scale), five effective factors to predict   willingness to cesarean were examined  including psychological, environmental and socio-cultural factors, as well as conditions and outcomes of childbirth;  structural equation modeling (SEM) method and Amossoftware were utilized in order to confirm the parameters. Among the 5 factors affecting willingness to cesarean section in pregnant women, "fear of natural childbirth"  related to psychological factors and the component "Not to put pressure on the baby's head" and "no shoulder dislocation  other physical damages” caused by Caesarean section related to the consequences of childbirth, have the greatest impact. Also the results of this study demonstrated that the highest and lowest correlations are related to conditions and consequences and socio-cultural and psychological factors respectively. Therefore, we can help pregnant women to recognize their capabilities and overcome their fear of pain by improving the level of pregnant women’s awareness and using natural vaginal delivery techniques with lower pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cesarean
  • pregnant women
  • willingness
  • Delivery
[1] احمدنیا،  س؛ دلاور، ب و همکاران  (١٣٨٥). «سزارین در جمهوری اسلامی ایران: شیوع و رابطۀ آن با برخی عوامل اجتماعی جمعیتی. سلامت شرق مدیترانه »،دوره 15، ص: ..
[2] آباد، معصومه؛ مرقاتی خویی، عفت‌السادات (1388). «سزارین انتخابی، رویکردی است اخلاقی یا غیراخلاقی»، فصل‌نامۀ اخلاق پزشکی، س 3، ش 8.
[3] آذری، زهرا (1392). «بررسی اثر ارتباطات اقناعی بر انتخاب نوع زایمان در نگرش زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی‌ـ درمانی مادر و کودک مناطق مرکزی شهر تهران»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ بهداشت عمومی، دانشکدۀ بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
[4] باقری، اعظم؛ مسعودی علوی، نگین؛ عباس‌زاده، فاطمه (1391). «تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب نوع زایمان توسط زنان باردار در شهرستان کاشان»، دو ماهنامة فیض، خرداد و تیر، دورۀ 16، ش 2.
[5] بدخش، معصومه؛ علیزاده (١٣٨٠) «بررسی فراوانی سزارین مراکز پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران»، پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ص 4.
[6] چنگیزی، نسرین؛ فراهانی، زهرا (١٣٩٢). «روند سزارین در دنیا، بررسی افزایش میزان و علل»، زنان و مامایی ایران، دورة 8، ش 1.
[7] رفیع‌پور، فرامرز (١٣٧٢). جامعة روستایی و نیازهای آن: پژوهشی در ٣٢ روستای برگزیدة استان یزد، تهران: شرکت سهامی انتشار.
[8] زمانی علویجه، فرشته؛ شهری و همکاران (1390). «شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب زایمان سزارین: مطالعه‌ای تئوری‌محور»، دوماهنامة علمی‌ـ پژوهشی، س 19، ش 96.
[9] شاهوی، روناک؛ رستمی، فاطمه و همکاران (1393). «تجربۀ زیستۀ مادران از انتخاب زایمان سزارین: یک مطالعۀ پدیدارشناسی»، مجلة زنان، مامایی و نازایی ایران، دورۀ 17، ش.104
[10] شریعت، مامک (1380). «بررسی میزان سزارین و عوامل مؤثر بر آن در زایشگاه‌های شهر تهران»، پایان‌نامة MPH، دانشگاة علوم پزشکی تهران، دانشکدة بهداشت.
[11] شریفی‌راد، غلامرضا؛ رضائیان، محسن و همکاران (1389)، «بررسی تأثیر آموزش بهداشت به همسران زنان باردار در آگاهی، نگرش و کاهش سزارین‌های انتخابی»، مجلۀ تحقیقات نظام سلامت، س 6، ش اول.
[12] عباسی، محمود؛ محمدی، گوهر (1393). «بررسی میزان آگاهانه‌بودن تصمیم زنان باردار دربارۀ نحوۀ انتخاب زایمان»، فصل‌نامۀ اخلاق پزشکی، بهار، دورة 11، ش 3، ص54ـ59.
[13] علی‌محمدزاده، خلیل؛ محبی، سیده فاطمه؛ لباف، طاهره (١٣٩٢). «مرور نظام‌مند سه دهه مقالات پژوهشی علل سزارین و راهبردهای مدیریت سلامت جمعیت»، فصل‌نامة علمی پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، مطالعات راهبردی زنان، س 16، ش 61.
[14] علی‌محمدزاده، خلیل (1393). سلامت باروری؛ چالش‌ها و راهبرد‌های مدیریتی، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده.
[15] عباسی شاوزی، م؛ عسکری ندوشان، آ (١٣٨٤). «تحول گذار خانواده و باروری در ایران: مطالعة موردی در استان یزد»، مجلة علوم اجتماعی، س 11، ش٣.
[16] فتحیان، زهره؛ شریفی‌راد، غلامرضا و همکاران (1386). «بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی براساس مدل قصد رفتاری در شهرستان خمینی‌شهر در سال 1385»، طبیب شرق، س 9، ش 2.
[17] قاضی طباطبایی، محمود ودادهیر؛ ابوعلی و همکاران (١٣٩٠). «فرزندآوری به‌مثابۀ یک مسئلۀ اجتماعی‌ـ فرهنگی: تأملی ساخت‌گرایانه به عمل سزارین در شهر تبریز»، پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، س اول، ش2.
[18] کرچ، دیوید و همکاران (١٣٤٧). فرد در اجتماع، ترجمة محمود صناعی، تهران: زوار.
[19] لشگری، محمد‌حسین؛ دلاوری، سیما و همکاران (1384). «تأثیر آموزش به خانم‌های باردار بر انتخاب نوع زایمان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور»، مجلۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، س 3، ش 4.
[20] لهسائی‌زاده، عبدالعلی (١٣٨٠). «عوامل مؤثر بر نگرش مردان نسبت به نقش زنان در جامعه»، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، س 16، ش ٢ (پیاپی ٣٢)،‌ص٩٩ـ١٣٠.
[21] محمدبیگی، ربابه؛ رحیمی، عزت‌الله (1383). «اثر سزارین بر کاهش باروری در زنان باردار شهر سنندج»، مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، س 9، ش 2.
[22] موید محسنی، سکینه؛ محمدی، خدیجه (1385). «پیش‌بینی روند افزایش میزان سزارین براساس برخی آمارهای موجود فعلی»، دو‌ماهنامۀ علمی‌ـ پژوهشی دانشگاه شاهد، س 4، ش 66.
[23] مهارلوئی، نجمه و همکاران، سزارین در جنوب غربی ایران: روندها و عوامل در یک بررسی مبتنی بر جامعه. اصول و تمرین پزشکی ، 2013. 22 (2): ص 184-188.
[24] محمدپور اصل، اصغر؛ رستمی، فاطمه؛ ترابی، سیده شیوا (1385). «شیوع زایمان سزارین و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در شهر تبریز»، مجلة پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دورة 28، ش 3، پاییز، ص 101ـ105.
[25] وحید دستجردی، م (1377). «بررسی‌ اندیکاسیون‌ها و نتایج و عوارض عمل سزارین در بیمارستان آرش به مدت یک سال 1372ـ1373»، مجلۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ش اول، ص 42ـ45.
[26] هاشمی؛ حسن (1393)، طرح تحول نظام سلامت، برگرفته از سایت:
Available from: http://tahavol.behdasht.gov.ir,1393/05/12.
[27] Althabe, F. and J.M. Belizán, Caesarean section: the paradox. The Lancet, 2006. 368(9546): pp 1472-1473.
[28] Betrán, A.P., et al., Rates of caesarean section: analysis of global, regional and national estimates. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 2007. 21(2): pp 98-113.
[29] Belizán, J.M., et al., Rates and implications of caesarean sections in Latin America: ecological studyCommentary: all women should have a choiceCommentary: increase in caesarean sections may reflect medical control not women's choiceCommentary:“health has become secondary to a sexually attractive body”. Bmj, 1999. 319(7222): pp 1397-1402.
[30] Bailit, J.L., et al., Maternal and neonatal outcomes by labor onset type and gestational age. American journal of obstetrics and gynecology, 2010. 202(3): p. 245. e1-245. e12.
[31] Cunningham, F.G., et al., Williams obstetrics. 22nd. NewYork: McGRAW Hill Medical Publishing Division, 2005. 987: p. 1007.
[32] Chigbu, C., I. Ezeome, and G. Iloabachie, Cesarean section on request in a developing country. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2007. 96(1): pp 54-56.
[33] Estrangeiros, e.F.S.d. Relatório de Imigraçao Fronteiras e Asilo. 2010; Available from: http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa%202012.pdf [24/01/2014].
[34] Flores, P.L., et al., [Risk factors in cesarean section]. Ginecologia y obstetricia de Mexico, 2008. 76(7): pp 392-397.
[35] Festin, M.R., et al., Caesarean section in four South East Asian countries: reasons for, rates, associated care practices and health outcomes. BMC pregnancy and childbirth, 2009. 9(1): p 17.
[36] Glazener, C., et al., Postnatal maternal morbidity: extent, causes, prevention and treatment. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 1995. 102(4): pp 282-287.
[37] Gamble, J., et al., A critique of the literature on women’s request for cesarean section. Birth, 2007. 34(4): pp 331-340.
[38] Gurol-Urganci, I., et al., A population-based cohort study of the effect of Caesarean section on subsequent fertility. Human Reproduction, 2014. 29(6): pp 1320-1326.
[39] Hayes L. J., S. Quine &J. Bush.(1994)"Attitude Change amongst Nursing Students towards Australian Aborigines", international journal of Nursing Studies, 32 (1): pp 67-76
[40] Hewston, Alan W. et al.(1996) Attitude Control Subsystem for the Advanced Communications Technology, Washington, D.C. :National Aeronautics and Space Administration. Myers. D.G.(1993)." An Attitude Gratitude", The Banner(magazine),November.22: pp 14-15.
[41] Hsu, C.-Y., et al., Cesarean births in Taiwan. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2007. 96(1): pp 57-61.
[42] Karlström, A., A. Nystedt, and I. Hildingsson, A comparative study of the experience of childbirth between women who preferred and had a caesarean section and women who preferred and had a vaginal birth. Sexual & Reproductive Healthcare, 2011. 2 (3): pp 93-99.
[43] Kwee, A., et al., Caesarean section on request: a survey in The Netherlands. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2004. 113 (2): pp 186-190.
[44] Myers.D. G.(1993)."An Attitude of Gratitude". The Banner(magazine), November, 22: pp 14-15.
[45] Osis, M., et al., The opinion of Brazilian women regarding vaginal labor and cesarean section. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2001. 75: pp S59-S66.
[46] Okonkwo, N.S., et al., Maternal demand for cesarean section: perception and willingness to request by Nigerian antenatal clients. International journal of women's health, 2012. 4: pp 141.
[47] Porreco, R.P., Meeting the challenge of the rising cesarean birth rate. Obstetrics & Gynecology, 1990. 75 (1): pp 133-136.
[48] Pevzner, L., et al., Women's attitudes regarding mode of delivery and cesarean delivery on maternal request. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2011. 24 (7): pp 894-899.
[49] Pang, S.M., et al., Determinants of preference for elective caesarean section in Hong Kong Chinese pregnant women. Hong Kong Medical Journal, 2007. 13 (2): p 100.
[50] Potter, J.E., et al., Unwanted caesarean sections among public and private patients in Brazil: prospective study. Bmj, 2001. 323 (7322): pp 1155-1158.
[51] Roberts, C.L., S. Tracy, and B. Peat, Rates for obstetric intervention among private and public patients in Australia: population based descriptive study. Bmj, 2000. 321 (7254): pp 137-141.
[52] Robson, S., et al., Elective caesarean delivery at maternal request: A preliminary study of motivations influencing women's decision‐making. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2008. 48 (4): pp 415-420.
[53] Río, I., et al., Caesarean section rates in immigrant and native women in Spain: the importance of geographical origin and type of hospital for delivery. The European Journal of Public Health, 2010. 20 (5): pp 524-529.
[54] Rebelo, F., et al., High cesarean prevalence in a national population‐based study in Brazil: the role of private practice. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 2010. 89 (7): pp 903-908.
[55] Savage, W., The caesarean section epidemic. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2000. 20 (3): pp 223.
[56] Scott, J.R. and T. Porter, Cesarean delivery. Danforth's Obstetrics and Gynecology, 2008: pp 491-503.
[57] Teixeira, C., et al., The Brazilian preference: cesarean delivery among immigrants in Portugal. PloS one, 2013. 8 (3): pp e60168.
[58] Tang, C.H., et al., Delayed Parenthood and the Risk of Cesarean Delivery—Is Paternal Age an Independent Risk Factor? Birth, 2006. 33 (1): pp 18-26.
[59] Torloni, M.R., et al., Do Italian women prefer cesarean section? Results from a survey on mode of delivery preferences. BMC pregnancy and childbirth, 2013. 13 (1): pp 78.
[60] Visser. P, S., & J.A. Krosnik(1998)."The Development of Attitude Strength over the Life Cycle: Suger and Decline",journal of Personality and Social Psychology,75: 1389-1410.
[61] Villar, J., et al., Caesarean delivery rates and pregnancy outcomes: the 2005 WHO global survey on maternal and perinatal health in Latin America. The Lancet, 2006. 367 (9525): pp 1819-1829.
[62] van Dillen, J., et al., Severe acute maternal morbidity and mode of delivery in the Netherlands. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 2010. 89 (11): pp 1460-1465.
[63] Wagner, M., Choosing caesarean section. The Lancet, 2000. 356(9242): pp 1677-1680.
[64] World Health Statistics 2009, world Health Organization.