نوع مقاله : بنیادی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 فارغ‌التحصیل دکتری گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

بررسی‏ها و تحقیقات در دهه‏های 1960 و 1970 نشان می‏دهند که زنان در برخی از مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین هویت حزبی متفاوت‏تر از مردان عمل می‏کنند؛ به‌طوری‌که زنان گرایش‏های محافظه‏کارانة نسبتاً قوی‏‏تری دارند، اما یافته‏های جدید از دهة 1980 به این‌سو حاکی از آن است که از شدت محافظه‏کاری زنان کاسته شده است. حال هدف این پژوهش بررسی چنین تفاوت‏هایی در گروه‏های زنان و مردان در جامعة آماری مورد پژوهش است. در این زمینه، جامعة آماری پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشگاه‏های شهر اصفهان است که با شیوة نمونه‏گیری خوشه‏ای 914 نفر از آنان بررسی شدند. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که زنان در حوزه‏های فرهنگی و سیاسی بیش از مردان گرایش‏های محافظه‏کارانه دارند. اما، برعکس، در مسائل اقتصادی این مردان بودند که از بازارهای آزاد و خصوصی‏سازی اقتصادی بیشتر حمایت می‏کردند و این امر نشان‏دهندة آن است که زنان در مقایسه با مردان گرایش‏های محافظه‏کارانة اقتصادیِ کمتری دارند. از سوی دیگر، بررسی جزئی‏تر یافته‏ها حاکی از آن است که اندازة اثر میان متغیر جنسیت و مؤلفه‏های محافظه‏کاری فقط در زمینة محافظه‏کاری فرهنگی متوسط است و در بقیة فرضیه‌ها اندازة اثر کوچکی مشاهده شد. بنابراین، می‏توان به این نتیجه دست یافت که به‌استثنای حوزه‏های فرهنگی که هنوز شکاف‏های نسبتاً عمیقی میان زنان و مردان وجود دارد، در عرصه‏های دیگر جامعه، یعنی حوزه‏های سیاسی و اقتصادی، این شکاف‏های جنسیتی نسبتاً ضعیف و در حال رنگ‌باختن‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Conservative views and the effect of gender gaps (Case study: Students of University of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Mahhmoodreza Rahbarghazi 1
  • Hossein Masoudnia 2
  • zahra Sadeghi Naghdali 3

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Political Science, Isfahan University, Isfahan, Iran

3 PhD., Department of Political Science, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Investigations and studies in 1960’s and 1970’s indicate that in some political, cultural, and economic issues, as well as party identity, men think differently from women so that women have relatively strong conservative tendencies. But new findings indicate that since 1980’s women’s degree of conservatism has degreased. The main objective of the present study is to investigate the existence or inexistence of such differences among groups of women and men in the studied population. To do so, the research population includes all students of universities of in Isfahan City. From among them, 914 participants were selected using the cluster sampling method. The results of this research indicate that women in cultural and political domains are more conservative than men. But in economic issues, men supported free markets and privatizing the economy more than women. This issue indicates that women have less economic conservative tendencies than men. In addition, investigating findings more closely show that the effect size between the gender variable and conservative components are moderate only in terms of cultural conservatism, and in the rest of hypotheses, the effect size was small. Therefore, it can be concluded that except for cultural domains in which there are relatively profound gaps among men and women, in other domains of the society, these gender gaps have been relatively degreasing and fading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural views
  • economic views
  • gender gaps
  • political views
  • Women
[1] آبراهایمان، یرواند (1389). تاریخ ایران مدرن، ترجمة محمد‌ابراهیم فتاحی، تهران: نی.
[2] بشیریه، حسین (1384). لیبرالیسم و محافظه‌کاری، تهران: نی.
[3] قاسمی، وحید؛ ذاکری، زهرا (1389). «تحلیل تطبیقی نگرش سیاسی زنان و مردان در شهر اصفهان (از محافظه‌کاری تا آزادی‌خواهی)»، فصل‌نامة زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، ش 2.
[4] حاتمی، عباس؛ امامی، الهه (1392). «تأثیر شکاف جنسیتی بر رفتار انتخاباتی زنان در شهر اصفهان»، فصل‌نامة زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، ش 1.
[5] صدیقیان بید‌گلی، آمنه؛ روزی بیدگلی، زهرا (1392). «بررسی میزان نوگرایی زنان دبیر دبیرستان‌های شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن»، دو‌فصل‌نامة جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، ش 4.
[6] Almond, Gabriel A. and Sidney. Verba. (1963). The Civic Culture; Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, N.J: Princeton University Press.
[7] Blondel, Jean. (1970). Votes, Parties and Leaders. London: Penguin.
[8] DeVaus, David and Ian McAllister. (1989). The Changing Politics of Women: Gender and Political Alignments in 11 Nations. European Journal of Political Research. 17: 241-262.
[9] Duverger, Maurice. (1955). The Political Role of Women. Paris: unesco.
[10] Franklin, Mark, Thomas T. Mackie, Henry Valen, Clive Bean. (1992). Electoral Change: Responses to Evolving Social and Attitudinal Structures in Western Countries. Cambridge: Cambridge University Press.
[11] Hickson, K. (2005) Inequality in The political Thought of the conservatism party since 1945,edited by K. Hickson,London: Palgrave & Macmillan press.
[12] Inglehart, Ronald. (1977). The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics. Princeton, N.J: Princeton University Press.
[13] Jelen, Ted G., Sue Thomas and Clyde Wilcox. (1994). The Gender Gap in Comparative Perspective. European Journal of Political Research. 25: 171-186.
[14] Lipset, Seymour M. (1960). Political Man: the Social Bases of Politics. Garden City, N.Y: Doubleday.
[15] Lipset, Seymour M. and Stein Rokkan. 1967. Party Systems and Voter Alignments. New York: Free Press.
[16] Marjoribanks, J. (1981). Sex-related differences in socio-political studies: A replication. Educational Studies, 7, 1-6.
[17] Mayer, Lawrence and Roland E. Smith. (1995). Feminism and Religiosity: Female Electoral Behaviour in Western Europe. In Sylvia Bashevkin Women and Politics in Western Europe. London: Frank Cass.
[18] Nagy,L. (2011). The importance of Inequality in Conservative Thought,in Reflection on Conservatism,edited by Ozel, Cambridge: Cambridge University Press
[19] Norris, Pippa and Joni Lovenduski. (1995). Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament. Cambridge: Cambridge University Press.
[20] Poole, Keith T, and L H. Zeigler. (1985). Women, Public Opinion, and Politics: The Changing Political Attitudes of American Women. New York: Longman, 1985. Print.
[21] Sidanius,J. & Ekehammar, B. (1980). Sex-related differencesin socio-political ideology. Scandinavian Journal of Psychology, 21, 17-26.
[22] Tessler, M and Gao, E. (2008). Democracy and the political culture orientations of ordinary citizens: a typology for the Arab world and beyond, International Social Science Journal, 59(192):  197–207
[23] Tessler, M., & Altinoglu, E. (2004). Political Culture in Turkey: Connections Among Attitudes Toward Democracy, the Military and Islam. Democratization, 11(1), 21-50.
[24] Thorisdottir, H and T. Jost. (2011) Motivated Closed-Mindedness Mediates the Effect of Threat on Political Conservatism, Political Psychology, 32, 785-811.
[25] Tingsten, Herbert L. G. (1937). Political Behavior: Studies in Election Statistics. London: P.S.King.