علوم سیاسی
رابطۀ نگرش‌های محافظه‌کارانه و شکاف‌های جنسیتی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه‏ های اصفهان)

محمودرضا رهبرقاضی؛ حسین مسعودنیا؛ زهرا صادقی نقدعلی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 455-468

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.58130

چکیده
  بررسی‏ها و تحقیقات در دهه‏های 1960 و 1970 نشان می‏دهند که زنان در برخی از مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین هویت حزبی متفاوت‏تر از مردان عمل می‏کنند؛ به‌طوری‌که زنان گرایش‏های محافظه‏کارانة نسبتاً قوی‏‏تری دارند، اما یافته‏های جدید از دهة 1980 به این‌سو حاکی از آن است که از شدت محافظه‏کاری زنان کاسته شده است. حال ...  بیشتر

مطالعات فرهنگی
تحلیل محتوای کیفی کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی از منظر جهت‌گیری جنسیتی

رحمت اله مرزوقی؛ سیروس منصوری

دوره 13، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 469-485

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.58131

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای برنامة درسی دورة ابتدایی بر مبنای مؤلفه‏های جنسیتی است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا و جامعة آماری پژوهش، کتاب‌های درسی دورة ابتدایی است. نمونة آماری پژوهش به شیوة هدفمند از نوع موارد مطلوب و شامل محتوای کتاب‌های هدیه‏های آسمانی، مطالعات اجتماعی و فارسی است. مؤلفه‏های پژوهش شامل ویژگی‏های ...  بیشتر

ارتباطات
بازنمایی زنان در روزنامه‌های سراسری (روزنامه‌های کیهان، ایران و شرق)

احمد نادری؛ علی قشمی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 487-506

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.58132

چکیده
  زنان، به‌عنوان نیمی از جوامع انسانی، ظهور و بروز برجسته‌ای را در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی عهده‌دارند و تحلیل و بررسی محتوایی رسانه‌ها در چگونگی بازنمایی زنان یک جامعه بی‌گمان ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق، از دو روش تحلیل محتوا و نشانه‌شناسی استفاده شده است. در روش تحلیل محتوا، با انتخاب یک هفتة آماری، از شش ماهة اول سال ...  بیشتر

مطالعات زنان
بازنمایی ماهیت قدرت در میان مدیران آموزشی زن: تدوین چارچوبی نظری

خلیل غلامی؛ ناصر شیربگی؛ دلسوز حسینی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 507-523

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.58133

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال واکاوی ماهیت قدرت و تدوین چارچوبی نظری در میان مدیران زن مدارس بود. پارادایم معرفت‌شناسی انتقادی با رویکرد کیفی و راهبرد نظریة داده‌بنیاد مورد استفاده قرار گرفت. بر‌اساس نمونه‌گیری نظری و هدفمند، مصاحبة نیمه‌ساختارمند با مدیران زن، مدیران مرد و همچنین مردانی که همسر شاغل داشتند، انجام شد. پس از پیاده کردن و ...  بیشتر

روانشناسی
سنجش رابطۀ دینداری و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی با احساس تنهایی: مقایسۀ زنان شاغل و غیرشاغل

مریم سروش؛ پگاه ادیبی پارسا

دوره 13، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 525-548

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.58134

چکیده
  زنان محور خانواده محسوب می‌شوند. برای تبدیل‌کردن خانواده به کانونی برای رشد و تعالی افراد باید به زنان اهمیت بیشتری داد. از مسائل مهمی که در سلامتی زنان باید مد نظر قرار گیرد احساس تنهایی و علل و همبسته‌های آن است. حدود 413 نفر از زنان 19 تا 65 سال شهر شیراز به‌عنوان نمونه با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای و خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

مطالعات زنان
عوامل مرتبط با مشارکت زنان روستایی شهرستان مراغه در پرورش طیور محلی

علی شمس؛ حلیمه رزمی؛ محمدحسین شهیر

دوره 13، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 549-566

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.58135

چکیده
  پرورش طیور محلی یکی از فعالیت‌هایی است که زنان در سطح روستاها در آن مشارکت دارند و عوامل متعددی بر سطح مشارکت آن‌ها تأثیر می‌گذارد. هدف این تحقیق توصیفی‌ـ همبستگی سنجش عوامل مرتبط با میزان مشارکت زنان روستایی در پرورش طیور محلی بود. جامعۀ آماری شامل 22 هزار و 564 خانوار روستایی در شهرستان مراغه بودند که با استفاده از فرمول کوکران 224 ...  بیشتر

روانشناسی
مقایسۀ اضطراب اجتماعی و سرمایۀ روان‌شناختی معلمان زن متأهل و مجرد شهرستان بوکان

سید علی آزادمنش؛ چیمن مصطفی پور؛ لقمان احمدی پور

دوره 13، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 567-579

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.58136

چکیده
  امروزه، ازدواج جوانان یکی از چالش‌های اصلی جامعة ایرانی به‌شمار می‌آید. جوانان به دلایل مختلفی از ازدواج دوری می‌کنند و پدیدة تأخیر در سن ازدواج نه به‌منزلة مسئله و مشکلی شخصی، بلکه به‌مثابة مسئله‌ای اجتماعی نمود پیدا کرده است.هدف پژوهش حاضر مقایسة اضطراب اجتماعی و سرمایة روان‌شناختی معلمان زن متأهل و مجرد شهرستان بوکان بود. ...  بیشتر