نوع مقاله : بنیادی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش جهاد دانشگاهی فارس، جامعه‌شناسی

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی و پژوهشگر جهاد دانشگاهی فارس

چکیده

زنان محور خانواده محسوب می‌شوند. برای تبدیل‌کردن خانواده به کانونی برای رشد و تعالی افراد باید به زنان اهمیت بیشتری داد. از مسائل مهمی که در سلامتی زنان باید مد نظر قرار گیرد احساس تنهایی و علل و همبسته‌های آن است. حدود 413 نفر از زنان 19 تا 65 سال شهر شیراز به‌عنوان نمونه با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای و خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. پرسش‌نامۀ دینداری گلاک و استاک، احساس تنهایی و سرمایۀ فرهنگی، اجتماعی از سوی پاسخ‌گویان تکمیل شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نمرة کل دینداری و ابعاد آن موجب کاهش احساس تنهایی عاطفی و سرمایه‌های فرهنگی اجتماعی موجب کاهش احساس تنهایی اجتماعی در زنان می‌شود. زنانی که دیندارترند از نظر عاطفی و روانی قوی‌ترند و زنانی که سرمایه‌های بیشتری در اختیار دارند از نظر اجتماعی فعال‌ترند و احساس تنهایی کمتری دارند. زنان شاغل تحصیلات و سرمایة بالاتری از زنان غیرشاغل دارند؛ بنابراین، احساس تنهایی اجتماعی بسیار کمتری دارند. احساس تنهایی عاطفی در زنان شاغل و غیرشاغل تفاوت معناداری نداشت؛ بنابراین می‌توان دید که اشتغال زنان برای آن‌ها بهروزی روانی و اجتماعی به همراه می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An investigation of relationship between religiosity, social and cultural capital and loneliness in Shiraz: A comparison between employed and nonemployed women

نویسندگان [English]

  • Maryam Soroush 1
  • Pegah Adibi Parsa 2

1 Research Associate Professor, Academic Center for Education, Culture & Research (ACECR), Fars Branch, Iran

2 M. A. in Psychology and Researcher of ACECR, Fars Branch, Iran

چکیده [English]

The objective of this article was to investigate the relationship between capitals, religiosity and loneliness among women in Shiraz, Iran. Using survey method, we chose 413 women between 19 to 65 years of age by cluster random sampling. Findings showed that being religious decrease emotional loneliness and more cultural and social capital decrease social loneliness. Employed women enjoyed more education and social capital in comparison to nonemployed ones and felt much less social loneliness. Emotional loneliness was not significantly different in two groups. Findings suggest that employment has many advantages for women. Employed women are more empowered so that they have more social and cultural capitals and they will not suffer of social loneliness especially when they come to age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employed Women
  • Loneliness
  • Religiosity
  • social and cultural capital
ایمان، محمدتقی؛ سروش، مریم (1392). «مقایسۀ بین نسلی سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دسترس زنان در شیراز»، زن‌ در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دورۀ 11، ش4، ص 509‌ـ530.
ــــــــــ (1393). شناسایی و تحلیل الگوهای سبک زندگی شهروندان اصفهان، معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان، مدیریت مطالعات اجتماعی.
بهزاد، داوود (1382). «بررسی ارتباط بین اجزاء، سطوح و ابعاد ساختاراعتماد اجتماعی در بین خانوارهای ساکن شهرستان سنندج در سال 1381»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.
جوکار، بهرام؛ سلیمی، عظیمه (1390). «وی‍ژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان»، مجلۀ علوم رفتاری، دورۀ 5، ش4، ص 311ـ317.
سراج‌زاده، حسن (1384). چالش‌‌های دین و مدرنیته، تهران: طرح نو.
سروش، مریم (1386). بررسی میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی جوانان و عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر آن، گزارش طرح، جهاددانشگاهی فارس
گنجی، محمد؛ هلالی ستوده، مینا (1390). «رابطة گونه‌های دینداری و سرمایة اجتماعی (رویکردی نظری و تجربی در بین مردم شهرستان کاشان)»، جامعه‌شناسی کاربردی، س 22، ش2، ص 95ـ120.
موحد، مجید؛ عباسی شوازی، محمدتقی (1385). «بررسی رابطۀ جامعه‌پذیری نگرش دختران به ارزش‌های سنتی و مدرن در زمینۀ روابط بین شخصی دو جنس پیش از ازدواج»، مجلۀمطالعات زنان، دانشگاه الزهرا، س4، ش اول، ص1ـ34.
همیلتون، ملکم (1377). جامعه‌شناسی دین، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: تبیان.
ویلم، ژان پل (1377). جامعه‌شناسی ادیان، ترجمۀ عبدالرحیم گواهی، تهران: علم.
Alesina, A. and E. La Ferrara. (2000). "Participation in Heterogeneous Communities, " Quarterly Journal of Economics, 115: pp 847-904.
Bamister & Liri,(1995), “Stress, social support, and health among manufacturing women workers”. Journal of Personality and Social Psychology. 65, pp 256– 278.
Borys SH. And Perlman D. (1985) “Gender differences in loneliness”, personality and social psychology, Vol. 11, No.1, pp 63-74.
Cacioppo J. T. , Hawkley L. C. (got 25/10/2015) Loneliness, research report, University of Chicago, Project No. Po1,AG181911. Available in psychology.uchcago.edu/people/faculty/cacioppajcreprits/ch09.pdf
Cacioppo J. T. Howkler L. C. Crawford E. Ernest J. M. etal. (2002) “Loneliness and Health: potential Mechanisms”, Psychosomatic Medicine, Vol. 64, pp 407-417.
Cacioppo J. T. Hughes H. E., Waite L. J., Hawkley L. C and Thisted R. A. (2006) “Loneliness as a specific risk factor for depressive symptoms: Cross-sectional and longitudinal analysis” Psychology and Aging, Vol.21, No.1, pp 140-150.
Cacioppo J. T., Howkley L. C. and Bretson G. G. (2003) “ The anatomy of loneliness”, Current Direction in Psychological Science, Vol.2, No.3, pp 63-74.
Comer, R. C. (2005). Fundamentals of abnormal psychology. New York :Worth Publication.
De Jong-Gierveld J. (1987) Developins and testing a model of loneliness” Journal of personality and social psychology, Vol.53, pp 19-128.
De Jong-Gierveld J., Von Tilburg Th., Dykstra P. A. (2006) “ Loneliness and Social Isolation”, In A. Vangelisti and D. Perlman (Eds) Cambridge handbook of personal relationships, Cambridge, Cambridge University Press, pp 485-500.
Derlega V. J., Margulis S. T. (1982) “Why loneliness occurs: The interrelationship of the social-psychological and privacy concepts”, In L. A. Peplan & Perlman (Eds) Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy (pp: 152-165). NewYork, Wiley.
Dong X. Simon MA, Gorbien M. Elder (2007) “Abuse and neglect in an urban Chinese population”. Journal of Elder Abuse and Neglect.; 19(3): pp 79-96.
Giordano GN and Lindstrom M (2010) .”The impact of change in different aspects of social capital and material conditions on self-rated health over time: A Longitudinal cohort study”. Social Science and Medicine 70(5): pp 700-710.
Gold, D. T. (1987) “Siblings in old age: Something special” Canadian journal of aging, Vol.6, pp 199-215.
Greeley, A. (1997). "Coleman Revisited: Religious Structures as a Source of Social Capital." American Behavioral Scientist 40 (5): pp 587- 94.
Heinrich, L. M., & Gullone, E. (2006). “The Clinical Significance of Loneliness: A literature review”. Clinical Psychology Review, 26, pp 695-718.
Lauder W. Mummery K. Sharkey S. (2006) “Social Capital age and religiousity in people who are lonely”, Journal of clinical Nursing, Vol.15, No.3, pp 334-340.
Lempers J, Clark, Lempers D, Simons RL(1989). “Economic hardship, parenting, and distress in adolescence”. Child Development 1989; 60: pp 25-39.
Newcomb A, Bukowski N, Pattee L.(1993) “Children's peer relations: A meta-analytic review of popular, rejected, neglected, controversial, and average sociometric status”. Psychological Bulletin.;113: pp 99-128.
Peplau H. E. (1955) “Loneliness”, American Journal of Nursing, Vol. 55, No. 12, pp 1476-1481.
Peplau L. A. Miceli M. and Marasch B. (1982) “ Loneliness and Self-Evaluation” In Peplau L. A. and Perlman D. (Eds) Loneliness: A sourcebook of current theory research and therapy, (pp 135-151) NewYork, Wiley.
Perlman D. and Peplau L. A. (1981) Toeard a social Psychology of loneliness” In S. W. Duch and R. Gilmour (Eds) Personal relationships: Personal relationahips in disorder (pp: 31-56). London, Academic Press.
Pitkin Derose K and Varda dM (2009) “Social capital and health care access: A systematic review”. Medical Care research and Review 66(3): pp 272-306.
Putnam, R (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.
Rokach A. (2004) Loneliness then and now: reflection of social and environmental alienation in everyday life” Current psychology: A Journal for diverse perspectives on diverse psychological issues, Vol.23, No.1, pp 24-40.
Rose, R. (2000). "How Much does Social Capital add to Individual Health?", Social Science and Medicine, Vol. 51. P (9):1421-35.
Smith M. Knowles A. D. (1991) “Contributions of personality social network and cognitive processes to the experience of loneliness in women religious and other nature Australian women”, The Journal of Social Psychology. Vol.131, No.3, pp 334-340.
Smith, C. (2003). "Introduction" in Corwin Smith (Eds.) Religion as Social Capital: Producing the Common Good. Waco, Texas: Baylor University Press. pp 1-18.
Sørnby, L. Ch. (2013) “ Lonliness: An Integrative approach, Journal of Integrated Social Sciences, (www.jiss.org) vol.3, No.1, pp 1-29.
Stokes J. P. and Levin I. (1986) “Gender differences in predicting loneliness from social network characteristics”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol.51, No.5, pp 1069-1074.
Thompson, S, et al. (2002). “The Social and culture Context of the Mental Health of Filipinas in Queensland”. Australian and New Zeeland Journal of Psychology, Vol. 36.p: pp 674-680.
Whitehead, J. M. (2001). “Masculinity motivation and academic success: A paradox”. Teacher development, 7 (2), pp 287-310.
Winterstein T, Eisikovits Z. (2005). “The experience of loneliness of battered old women”. Journal of Women & Aging, 17: pp 3–19.