نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ترویج کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

با توجه به افزایش تعداد کاربران شبکة اجتماعی تلگرام در ایران، به‌خصوص در میان اقشار جوان و تحصیل‏کرده، به نظر می‏رسد که مطالعۀ نوع استفاده از این شبکه‏ها، به‏ویژه در فعالیت‏های آموزشی، حائز اهمیت باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این تحقیق توصیفی‌ـ همبستگی بررسی عوامل تأثیرگذار بر قصد استفادۀ دانشجویان از شبکة اجتماعی تلگرام در فعالیت‏های آموزشی با تأکید بر اثر تعدیل‏گری جنسیت بود. جامعۀ آماری این تحقیق 767 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‏های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بود که بر پایۀ جدول بارتلت و همکاران (2001)، 196 نفر از آنان با روش نمونه‏گیری طبقه‏ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ها از پرسش‌نامۀ استاندارد (پس از متناسب‏سازی پرسش‏ها با زمینۀ مرتبط با پژوهش) استفاده شد. نتایج تحقیق گویای آن بودند که دو متغیر برداشت ذهنی از سهولت و مفید‌بودن اثر مثبت و معنا‏داری بر نگرش استفاده از تلگرام در فعالیت‏های آموزشی داشتند، در‌حالی‌که رابطۀ بین برداشت ذهنی از جذابیت با نگرش نسبت به استفاده از تلگرام معنا‏دار نبود. همچنین، نگرش به استفاده از تلگرام اثر مثبت و معنا‏داری بر قصد استفاده از آن در فعالیت‏های آموزشی داشت. نتایج تحلیل گروه‏های چندگانه نشان دادند که از بین چهار رابطۀ بررسی‌شده، فقط اثر تعدیل‏گری جنسیت در رابطۀ بین برداشت ذهنی از سهولت با نگرش به استفاده از تلگرام در فعالیت‏های آموزشی تأیید شد؛ به نحوی که این رابطه برای دانشجویان پسر مثبت و معنا‏دار، ولی برای گروه دانشجویان دختر غیرمعنا‏دار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender analysis of students’ intention to use telegram social network in educational activities (Case study: Ferdowsi University of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Leila Safa 1
  • Mansoreh Adibi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran

2 MSc Student in Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran

چکیده [English]

Due to the increasing number of Telegram social network users in Iran especially among the young and educated people, it seems that the study of use of such networks is important particularly in educational activities. Given the importance of the issue, the purpose of this descriptive- correlative research was to study the factors affecting students’ intention to use Telegram social network in educational activities with focusing on moderating effect of gender. The statistical population of the research consisted of all M.Sc. students of agricultural majors at the Ferdowsi University of Mashhad (N= 767). According to the Bartlett et al. table, a sample size of 196 students was selected using a stratified random sampling technique. A standard questionnaire (after adjusting the questions with the field of research) was employed to collect data. The results showed that two variables of perceived ease of use and perceived usefulness had a positive and significant effect on attitude toward using telegram in educational activities, whereas, there was not a significant relationship between perceived usefulness and attitude. Also, attitude had a positive and significant effect on agricultural students’ intention to use Telegram in educational activities. The results of multi-group analysis indicated that gender had a moderating effect on the relationship between perceived ease of use and attitude toward using Telegram in educational activities, so that the relationship was non-significant for female students, whereas it was positive and significant for male students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational activities
  • Gender
  • intention
  • Technology Acceptance Model
  • telegram social network
[1] اسماعیلی، امیررضا (1394). «از دهستان وایبر تا شهر تلگرام چه گذشت؟» ماه‌نامۀ وب، 166، ص68ـ74.
[2] چراغ ملایی، لیلا؛ کدیور، پروین؛ صرامی، غلامرضا (1393). «استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی در آموزش: فرصت‏ها و چالش‏ها». فصل‌نامۀ اندیشه‏های نوین تربیتی، س 10، ش 3، ص 29ـ51.
[3] فیروزآبادی، ابوالحسن (1394). «سخنرانی در همایش شبکه‏های اجتماعی مجازی: فرصت‏ها و تهدیدها». قابل دسترس در سایت خبری تابناک، پنجم دی‌ماه.
[4] مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (1394). «بررسی روندی دیدگاه مردم نسبت به شبکه‏های اجتماعی و میزان مصرف آن». گزارش نظرسنجی، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، جهاد دانشگاهی.
[5] پهلوان‏شریف، سعید؛ مهدویان، وحید. (1394). «مدل‏سازی معادلات ساختاری با AMOS». تهران: بیشه.
[6] Abdullah, F., and Ward, R. (2016). Developing a general extended technology acceptance model for e-learning by analyzing commonly used external factors. Computers in Human Behavior, 56, pp 238-256.
[7] Acarli, D., and Saglam, Y. (2016). Investigation of pre-service teachers’ intentions to use of social media in teaching activities within the framework of technology acceptance model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 176, pp 709-713.
[8] Anderson, J.C. and Gerbing, D.W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103 (3), pp 411-423.
[9] Bartlett, J., Kotrlik, J., and Higgins, C. (2001). Organizational research: Determining appropriation sample size in survey research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19 (1), 43-50.
[10] Bicen, H. (2015). Determination of university students’ reasons of using social network sites in their daily life. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 190, pp 519-522.
[11] Byrne, B. (2010). Structural equation modeling with AMOS: basic concepts, applications, and programming. New York, Routledge, Taylor & Francis Group.
et al., 2001Davis, طالعه اده دانشجویان از شبکه اجتماعی تلگرام  relationship between ی
[12] Chang, C., Hung, S., Cheng, M., and Wu, C. (2015). Exploring the intention to continue using social networking sites: The case of Facebook. Technological Forecasting & Social Change, 95, 48-56.
[13] Chen, B., and Bryer, T. (2012). Instructional strategies for using social media in formal and informal learning. Int. Rev. Res. Open Distance Learn., 13 (1), pp 87-104.
[14] Cheng, S., Chen, S., and Yen, D. (2015). Continuance intention of E-portfolio system: A confirmatory and multi-group invariance analysis of technology acceptance model. Computer Standards & Interfaces, 42, pp 17-23.
[15] Chou, Ch., Wu, H. Ch., and Chen, H. (2011). Re-visiting college students’ attitudes toward the Internet-based on a 6-T model: gender and grade level difference. Computers &Education, 56 (4), pp 939-947.
[16] Crook, C., Fisher, T., Graber, R., Harrison, C., and Lewin, C. (2008). Implementing Web 2.0 in secondary schools: Impacts, barriers and issues. Research Report (Retrieved from dera.ioe.ac.uk/1478/1/becta _2008 _web2_useinschools_report.pdf).
[17] Davis, F. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13 (3), pp 319-340.
[18] Davis, F., Bagozzi, R., and Warshaw, P. (1992). Extrinsic and intrinsic motivation to use computers in the workplace1.J. Appl. Soc. Psychol., 22, pp 1111-1132.
[19] Doll, J., Hendrickson, A., and Deng, X. (1998). Using Davis's perceived usefulness and ease-of-use instruments for decision making: A confirmatory and multi-group invariance analysis. Decision Sciences, 29 (4), pp 839-869.
[20] Fishbein, M., and Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intentions and behavior: An introduction to theory and research. Boston, MA: Addison-Wesley.
[21] Gao, F. (2013). A case study of using a social annotation tool to support collaboratively learning. The Internet and Higher Education, 17, pp 76-83.
[22] Gefen, D., and Straub, D. W. (1997). Gender differences in the perception and use of email: An extension to the Technology Acceptance Model. MIS Quarterly, 1 (4), pp 389-400.
[23] Gikas, J., and Grant, M. (2013). Mobile computing devices in higher education: Student perspectives on learning with cellphones, smartphones & social media. The Internet and Higher Education, 19, pp 18-26.
[24] Gray, K., Annabell, L., and Kennedy, G. (2010). Medical students' use of Facebook to support learning: Insights from four case studies. Medical Teacher, 32 (12), pp 971-976.
[25] Hair, J., Black, C., Babin, J., and Anderson, E. (2010). Multivariate data analysis. USA: Prentice Hall.
[26] Hamid, S., Waycott, J., Kurnia, S., and Chang, S. (2015). Understanding students' perceptions of the benefits of online social networking use for teaching and learning. The Internet and Higher Education, 26, pp 1-9.
[27] Heiberger, G., Harper, R. (2008). Have you Facebooked Astin lately? Using technology to increase student involvement. New Directions for Student Services, 124, pp 19-35.
[28] Irwin, C., Ball, L., Desbrow, B., and Leveritt, M. (2012). Students' perceptions of using Facebook as an interactive learning resource at university. Australasian Journal of Educational Technology, 28 (7), pp 1221-1231.
[29] Hair, J., Black, C., Babin, J. and Anderson, E. (2010). Multivariate data analysis. USA: Prentice Hall.
[30] Isik, F. (2013). Comparison of the use of social network in education between North and South Cyprus. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 103, pp 210-219.
[31] Ji, Y., Wang, G., Zhang, Q. and Zhu, Z. (2014). Online social networking behaviors among Chinese younger and older adolescent: The influences of age, gender, personality, and attachment styles. Computers in Human Behavior, 41, pp 393-402.
[32] Junco, R., and Mastrodicasa, J. (2007). Connecting to the Net Generation: What higher education professionals need to know about today’s students. Washington, DC: NASPA.
[33] Leong, L., Ooi, K.,Chong, A. and Lin, B. (2013). Modeling the stimulators of the behavioral intention to use mobile entertainment: Does gender really matter? Computers in Human Behavior, 29, pp 2109-2121.
[34] Ma, Q., Chan, A., and Chen, K. (2016). Personal and other factors affecting acceptance of smartphone technology by older Chinese adults. Applied Ergonomics, 54, pp 62-71.
[35] Mathieson, K. (1991). Predicting use intentions: Comparing the technology acceptance model with the theory of planned behavior. Information Systems Research, 2 (3), pp 173-191.
[36] Miloševic, I., Ivkovic, D., Arsic, S., and Manasijevic, D. (2015). Facebook as virtual classroom: Social networking in learning and teaching among Serbian students. Telematics and Informatics, 32, pp 576-585.
[37] Moon, J., and Kim, Y. (2001). Extending the TAM for a World-Wide-Web context. Information & Management, 38, pp 217-230.
[38] Munoz, C.L., and Towner, T.L. (2009). Opening Facebook: How to use Facebook in the college classroom. Paper presented at the Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education Conference, Charleston, South Carolina.
[39] Murray, C. (2008). Schools and social networking: Fear or education? Synergy Perspectives: Local, 6 (1), 8-12.
[40] Ong, C. S., and Lai, J. Y. (2006). Gender differences in perceptions and relationships among dominants of e-learning acceptance. Computers in Human Behavior, 22 (5), pp 816-829.
[41] Osman, G., and Koh, J. (2013). Understanding management students' reflective practice through blogging. The Internet and Higher Education, 16, pp 23-31.
[42] Padilla-Meléndez, A., Aguila-Obra, A. and Garrido-Moreno, A. (2013). Perceived playfulness, gender differences and technology acceptance model in a blended learning scenario. Computers & Education, 63, pp 306-317.
[43] Racthman, P., and Firpo, D. (2011). Using social networking technology to enhance learning in higher education: A case study using Facebook. Paper presented at the 44th Hawaii International Conference on Systems Sciences Hawaii, USA.
[44] Shashaani, L., and Khalili, A. (2001). Gender and computers: Similarities and differences in Iranian college students’ attitudes toward computers. Computers and Education, 37 (3), pp 363-375.
[45] Taylor, S., and Todd, P. (1995). Understanding information technology usage: A test of competing models.Inf. Syst. Res., 6, pp 144-176.
[46] Teo, T. S. H., Lim, V. K. G., and Lai, R. Y. C. (1999). Intrinsic and extrinsic motivation in Internet usage. OMEGA: Journal of Management Science, 27 (1), pp 325-337.
[47] Terzis, V., and Economides, A. A. (2011). Computer based assessment: gender differences in perceptions and acceptance. Computers in Human Behavior, 27 (6), pp 2108-2122.
[48] Venkatesh, V., and Davis, F. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46 (2), pp 186-204.
[49] Venkatesh, V., and Morris, M. G. (2000). Why don’t men ever stop to ask for directions? Gender, social influence, and their role in technology acceptance and usage behavior. MIS Quarterly, 24 (1), pp 115-139.
[50] Wang, J., Jackson, L., Wang, H., and Gaskin, J. (2015). Predicting social networking site use: Personality, attitudes, motivation and Internet self-efficacy. Personality and Individual Differences, 80, 119-124.
[51] Zhang, X., and Prybutok, V. (2005). A consumer perspective of e-service quality. IEEE Transactions on Engineering Management, 52 (4), pp 461-47