مطالعات زنان
زنان، دین‌داری و مادری

امیر رستگار خالد

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 1-31

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.58659

چکیده
  مادر‌شدن هم برای زنان و هم برای جامعه مهم است. مادری سنگ بنای خانواده و منبع عمدۀ هویت زنانگی است و به همین دلیل نسبت آشکاری با تلاش زنان برای حضور در عرصۀ عمومی و نیز تغییرات اجتماعی‌ـ فرهنگی جامعه دارد. دراین‌صورت، آیا نگرش زنان نسبت به مادری‌کردن در حال تغییر از سنتی به مدرن است؟ و آیا دین‌داری بر آن مؤثر است؟ در تحقیق حاضر، مادری ...  بیشتر

فضاهای مجازی و توانمند‌سازی زنان باردار به‌مثابۀ گروه‌های خاموش

علیرضا دهقان‌نیری؛ عاطفه آقایی؛ محدثه ضیاچی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 33-50

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.58660

چکیده
  براساس نظریۀ گروه خاموش، زبان و شیوه‌های ارتباطی، متأثر از شرایط اجتماعی است که در آن مردان قدرت و امکانات بیشتری دارند و زنان، به دلیل محرومیت، به‌مثابۀ گروه‌های خاموش محسوب می‌شوند؛ لیکن تحولات تکنولوژیکی اخیر و دسترسی به فضاهای مجازی به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و تقویت گروه‌های ضعیف اجتماعی از جمله زنان انجامیده است. در ...  بیشتر

مطالعات زنان
توانمندسازی و فقرزدایی از زنان مطلقه و همسرفوت‌شده در شهرستان سلسله

حسین راغفر؛ مهدی سلیمانی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.58661

چکیده
  زنان یکی از گروه‏های هدف در برنامه‌های فقرزدایی‌اند؛ به‌ویژه زنان مطلقه و همسرفوت‌شده که به‌واسطۀ شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه با مسئلۀ فقر بیشتر درگیرند. این پژوهش درصدد سنجش عوامل مؤثر بر فقرزدایی و توانمندسازی زنان مطلقه و بیوۀ شهرستان سلسله (به‌منزلۀ یکی از شهرستان‌های محروم) است. جامعۀ آماری تحقیق، زنان مطلقه ...  بیشتر

مطالعات زنان
تفکیک جنسیتی شغلی در میان کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی اهواز

مریم مختاری؛ عبدالله فاضلی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 69-84

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.58662

چکیده
  امروزه، پدیدة تفکیک جنسیتی در محیط‌های کاری حساسیت فزاینده‏ای یافته است. بر این اساس، واکاوی دلایل بروز چنین پدیده‌ای اهمیت اساسی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی پدیدۀ تفکیک جنسیتی شغلی با تأکید بر نقش ارزش‌های شغلی در بروز چنین پدیده‏ای انجام گرفته است. این پژوهش با روش پیمایشی و در زمستان 1393 انجام شده است. جامعۀ آماری شامل 72 نفر ...  بیشتر

اثر تعدیل‌گری متغیر جنسیت بر قصد استفادۀ دانشجویان از شبکۀ اجتماعی تلگرام در فعالیت‏های آموزشی (مطالعۀ موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)

لیلا صفا؛ منصوره ادیبی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 85-103

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.58663

چکیده
  با توجه به افزایش تعداد کاربران شبکة اجتماعی تلگرام در ایران، به‌خصوص در میان اقشار جوان و تحصیل‏کرده، به نظر می‏رسد که مطالعۀ نوع استفاده از این شبکه‏ها، به‏ویژه در فعالیت‏های آموزشی، حائز اهمیت باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این تحقیق توصیفی‌ـ همبستگی بررسی عوامل تأثیرگذار بر قصد استفادۀ دانشجویان از شبکة اجتماعی ...  بیشتر

مطالعات زنان
سرمایۀ فرهنگی زنان و ساختار توزیع قدرت در خانواده (مطالعۀ موردی: شهر شیراز)

مجید کافی؛ لیلا بهمنی؛ مریم سادات دلاور

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 105-123

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.58664

چکیده
  پژوهش حاضر براساس این فرض انجام گرفته است که برخورداری هر‌چه بیشتر زنان از سرمایة فرهنگی می‏تواند موقعیت آن‌ها را در خانواده بهبود بخشد و مطالبات آن‌ها را بالا ببرد. جهت بررسی فرض مذکور، داده‏های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش‌نامه و با انتخاب نمونه‏ای 385 نفری از زنان متأهل ساکن شیراز به‌دست آمد. روش نمونه‌گیری، ...  بیشتر

روانشناسی
رابطه خودشیءانگاری با تاب‌آوری و خوددلسوزی دانشجویان دختر (مطالعۀ موردی: دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار)

علی محمد ناعمی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 125-139

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.58665

چکیده
  امروزه، پدیدة خودشیءانگاری به مفهوم ارزیابی دیگران براساس ظاهر فیزیکی، زیبایی و جذابیت جنسی، پدیده‏ای است که منبع عمدة درد و رنج زنان، به‌ویژه دانشجویان دختر، به‌شمار می‏آید و موجب کاهش تاب‏آوری و خوددلسوزی و تهدید سلامت روانی آن‏ها می‏شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ خودشیءانگاری با تاب‏آوری و خوددلسوزی دانشجویان ...  بیشتر