نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ حوزۀ علمیۀ قم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب قم

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر براساس این فرض انجام گرفته است که برخورداری هر‌چه بیشتر زنان از سرمایة فرهنگی می‏تواند موقعیت آن‌ها را در خانواده بهبود بخشد و مطالبات آن‌ها را بالا ببرد. جهت بررسی فرض مذکور، داده‏های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش‌نامه و با انتخاب نمونه‏ای 385 نفری از زنان متأهل ساکن شیراز به‌دست آمد. روش نمونه‌گیری، تصادفی چند‌مرحله‏ای و تصادفی ساده بود و برای تحلیل داده‏ها و آزمون فرضیه‏ها روش‏های آماری ضریب همبستگی، رگرسیون چند‌متغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته‏ها نشان‌دهندة وجود رابطة معنا‏دار بین انواع سرمایة فرهنگی (نهادینه، تجسم‌یافته و عینیت‌یافته) با قدرت زنان در خانواده است؛ بدین معنا که با افزایش انواع سرمایة فرهنگی در زنان، قدرت آن‌ها نیز افزایش مییابد. همچنین از بین متغیرهای زمینه‏ای تحصیلات مرد، اشتغال زن و بعد خانواده با قدرت زنان ارتباط معناداری را نشان داده است. نتایج ضریب رگرسیونی نشان می‏دهد که 3 متغیر اشتغال، تعداد اعضای خانواده و سرمایة فرهنگی به ترتیبِ میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشته‏اند وارد معادله شده و در‌مجموع 40‌درصد از واریانس متغیر وابسته را توضیح داده‏اند (40/0R2= ).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cultural capital of women and the structure of power distribution in family (Case study: Shiraz city)

نویسندگان [English]

  • Majid Kafi 1
  • Leila Bahmani 2
  • Maryam Sadat Delavar 3

1 Graduate from Qom Seminary and a Faculty Member of the Research Institute of Seminary and University, Iran

2 PhD Student of Women's Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran

3 MA in Sociology, Instructor at Payam Nour University, Iran

چکیده [English]

The present study is based on the assumption that the more the women enjoy the cultural capital, the higher their position in the power structure of the family and the more their bargaining power will become. For evaluating the aforementioned theory, the required data were attained through survey methodology and questionnaire tool and a sample size of 385 married women residing in Shiraz was selected. The sampling method was multistage random and random and for analyzing the data and testing the theories, the statistical methods of correlation coefficient, multivariable regression, and path analysis were used. The findings show a significant relationship between the types of cultural capital (institutionalized, embodied, and objectified) and the women's power in family; which means that by increasing the types of cultural capital in women, their power would increase too. Amongst the whole underlying variables, men's education, women's employment and family dimension suggest a significant relationship with the women's power. The results of regressive coefficients show that three variables of employment, family members, and cultural capital play a role according to their importance in determining the dependent variable and in general, they describe 40% of the dependent variable of the variance (R2= 0.40).

کلیدواژه‌ها [English]

  • embodied cultural capital
  • institutionalized established cultural capital
  • objectified cultural capital
  • power in family
[1] آبوت، پاملا؛ والاس، کلر (1380). جامعه‌شناسی زنان، ترجمۀ منیژه نجم‌عراقی. تهران: نی، چ 4.
[2] آزاد‌ارمکی، تقی (1389). جامعه‌شناسی خانوادۀ ایرانی، تهران: سمت، چ 2.
[3] اعزازی، شهلا (1389). جامعه‌شناسی خانواده، تهران: روشنگران و مطالعات زنان، چ 7.
[4] بایگانی، بهمن، کاظمی، علی (1389). «بررسی مبانی تئوریک مفهوم سرمایة فرهنگی»، برگ فرهنگ (21): ص 8ـ21.
[5] برناردز، جان (1384). درآمدی به مطالعات خانواده، ترجمۀ حسین قاضیان. تهران: نی، چ 2.
[6] توسلی، افسانه؛ سعیدی، وحیده (1390). «تأثیر اشتغال زنان بر ساختار قدرت در خانواده‌های شهر ایوانکی»، زن در توسعه و سیاست 9(3): ص 133ـ1449.
[7] روحانی، حسن (1388). «درآمدی بر نظریۀ سرمایة فرهنگی»، راهبرد، 18(53)، ص 7ـ53.
[8] ریتزر، جرج (1374). نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: علمی، چ 2.
[9] ساروخانی، باقر (1384). «زن، قدرت و خانواده، پژوهشی در جایگاه زن در هرم قدرت در خانواده»، فصل‌نامۀ پژوهش زنان، 3 (2): ص29ـ50.
[10] سفیری، خدیجه؛ آراسته، راضیه (1387). «بررسی رابطة سرمایۀ اقتصادی زنان با نوع روابط همسران در خانواده»، تحقیقات زنان 2(1)،‌ ص114ـ147.
[11] عنایت، حلیمه؛ رئیسی، طاهره (1391). «سنجش عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در خانواده»، زن در توسعه و سیاست10(1)، ص23ـ40.
[12] فاضلی، محمد (1386). جامعه‌شناسی مصرف موسیقی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
[13] کوئن، بروس (1383). مبانی جامعه‌شناسی، ترجمۀ غلام‌عباس توسلی و رضا فاضل، تهران: سمت، چ 15.
[14] گیدنز، آنتونی (1389). جامعه‌شناسی، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نی،‌چ 5.
[15] میل، جان استوارت (1385). انقیاد زنان، ترجمۀ علاء‌الدین طباطبایی. تهران: هرمس،‌ چ 2.
[16] هومین‌فر، الهام (1382). «تحول جامعه‌پذیری جنسیتی»، پژوهش زنان 1(7)، ص89ـ113.
[17] Christin, Angele (2012). "Gender and highbrow cultural participation in the United States", Journal of Poetics 40 (5): pp 423-443.
[18] Commuri, Suraj and James w. Gentry (2005). "Resource Allocation in Households with Women as Chief Wage Earners", Journal of consumer research 32: pp 185-195.
[19] Hopkins, Christopher and Cynthia Webster (2009). "Summary Brief Resource Theory And Marital Decision-Making Power: The Utilization Of An Hedonic Modeling Approach", Journal of Marriage and Family 23(2): pp 9-26.
[20] Kiriti, Tabitha et al (2001). "Female Participation in Decision Making in Agricultural Households in Kenya: Empirical Findings", University of Queensland 20: pp 1-39.
[21] Seol, Byung-Soo (2008). "Ethnicity in the Process of Acculturation of Korean Australians: Focused on Family Life Patterns",Journal of International Area Studies Review 11(1): pp 169-189.
[22] Sulivan, Oriel (2000). "The Division of Domestic Labour. Twenty Years of Change?, Journal of Sociology 34(3): pp 437-456.
[23] Tokuc, Burcu et al (2010). "Doestic Violence Against Married Women in Edirne", Journal of Interpersonal Violence 25(5): pp 832-847.
[24] Villarreal, Andres (2007). "Women’s Status, Coercive Control, and Intimate Partner Violence in Mexico", Journal of Marriage and Family 69: (2): pp 418-434.
[25] Zuo, Jiping and Yanjie Bian (2005); "Beyand Resources and Patriarchy: Marital Construction of Family: The Case of Taiwan", Journal of Comparative Family Studies 36 (4): pp 601-622
[26] Zuo, Jiping (2008). "Marital Construction of Family Power Among Male-Out- Migrant Couples in a Chinese Village: A Relation-Oriented Exchange Model", Journal of Family Issues 29 (5): pp 663-691.