نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری جامعه‏شناسی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

حرکت به سوی مدرنیته در کنار بروز تحولاتی همچون جهانی‌شدن فرهنگ و رشد فرهنگ مصرفی، گرایش به مد و نظارت مستمر بر ویژگی‏های ظاهری و مرئی بدن را به پدیدۀ مسری و همه‏گیر جوامع معاصر مبدل کرده است. افراد مدرن امروزی با استفادۀ خاص از برخی اقلام مد روز و با توجه افراطی به لباس و قیافه، تصویرهایی شخصی از خویش برمی‏سازند و هم‌زمان پیام‏هایی دربارۀ کیستی و هویت خود به دیگران ارسال می‏کنند. تحقیق حاضر با تکیه بر الگوی پوشش و بررسی نگرش زنان راجع به مد می‏کوشد شرح و تفسیری از زمینه‏ها و انگیزه‏ها و دلایل گرایش زنان به استفاده از لباس‏های مد به دست دهد و به شناسایی تیپولوژی آنان بپردازد. تحقیق با روش کیفی و استفاده از تکنیک مصاحبۀ نیمه‌ساخت‏یافته انجام شده ‏است. تحلیل داده‏های حاصل از مصاحبه‏ها بازگوی تیپ‏های سه‏گانه‏ای است که هر‌یک با داشتن ویژگی‏های متفاوت از یکدیگر تفکیک می‏شوند؛ گرچه در مواردی با یکدیگر همپوشی نیز دارند. نتایج نشان می‏دهد که گرایش فزایندۀ زنان به استفاده از پوشاک و البسۀ مد روز بیش از هر‌چیز با لحاظ‌کردن رابطۀ دیالکتیکی میان عاملیت و ساختار و در چرخۀ عوامل ذهنی و عینی قابل فهم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Women and fashionism

نویسندگان [English]

  • Ahmad Bokharaie 1
  • Malakeh Rafie 2

1 Assistant Professor, PayamNour University, Iran

2 PhD Candidate, PayamNour University, Iran

چکیده [English]

The move toward modernism along with the cultural globalization and the rise of consumer culture makes fashionism and also permanent surveillance and focusing on the visible characteristics of the body a common phenomenon in contemporary societies.Nowadays, modern people with the use of fashionable things and through paying extreme attention to cloth and appearance construct personal images of themselves and also send messages about their identities to others. The present research focusing on styles of clothing and women's attitudes toward fashion aims to explain causes and motivations leads women to use fashionable clothes and also attempts to identify their typology. The research method is qualitative and its data has been collected by semi-structured interviews. The results of data analysis display three distinct types of women's clothing, each of which has different characteristics. Of course, this division does not mean exact bordering, and one have mutual relationship. The findings show that women's increased tendency for using fashionable clothes should be assessed mostly in relation to both subjective and objective factors as well as the dialectic relationship of agency and structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adaptative fashion
  • deconstructive fashion
  • eclectic fashion
  • Fashion
  • Fashionism
  • styles of clothing
  • Women
[1] استوری، جان (1386). مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، ترجمۀ حسین پاینده، تهران: آگه.
[2] بنت، اندی (1386). فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: اختران.
[3] بوردیو، پی‏یر (1390). تمایز، نقد اجتماعی قضاوت‏های ذوقی، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: ثالث.
[4] زیمل، گئورگ (1386). «زن و مد»، ترجمۀ عباس کاظمی و عبدالله سالاروند، دسترسی در http://kazemia.persianblog.ir
[6] وبلن، تورستین (1386). نظریۀ طبقۀ تن‏آسا، ترجمۀ فرهنگ ارشاد، تهران: نی، چ 2.
[7] Blumer, Herbert (1969). Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection. University of California, Berkeley.
[8] Bourdieu, P.(1984). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Translated by Richard Nice, Routledge.
[9] Bourdieu, P., (1993). But who created the ‘‘creators’’? Sociology in Question. Sage, London.
[10] Braun, V. & Clarke, V. (2006). "Using thematic analysis in psychology". Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
[11] Cannon, Aubrey (1998)."The Cultural and Historic Contexts of Fashion". In: Brydon, A. and Niessen, S. (eds). Consuming Fashion: Adorning the Transnational Body. Oxford: Berg: 23-38.
[12] Crane, Diana (2000). Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing. University of Chicago Press.
[13] Crane, D., and Bovone, L., (2006). "Approaches to material culture: The sociology of fashion and clothing". Poetics, 34, 319–333.
[14] Creswell, John W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. London, new delhi : SAGE publications.
[15] Davis, F., (1992). Fashion, Culture, and Identity. University of Chicago Press.
[16] Entwistle, J., (2002). "The aesthetic economy: the production of value in the field of fashion modeling". J. Consumer Cult. 2(3), 317–339.
[17] Flugel, J. C. (1993). The psychology of clothes. University of Michigan, Hogarth Press.
[18] Kawamura, Y. (2005). Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies. Berg, Oxford.
[19] Lipovetsky, Gilles (1994). The Empire of Fashion: Dressing ModernDemocracy. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
[20] McRobbie, A., (1991). Feminism and Youth Culture: From Jackie to Just Seventeen. Basingstoke:Macmiian.
[21] Muhr, Thomas (1991). "ATLAS/ti-A Prototype for the Support of Text Interpretation". Qualitative Sociology,Vol.14, No.4.
[22] Partington, Angela (1993). Popular Fashion and working-class Affluence, in J.Ash and E. Wilson(eds) Cheap Trills: A Fashion Reader.Berkeley and Los Angeles:University of California Press.
[23] Patton, M.Q. (2002) Qualitative Evaluation and Research Methods. London: SAGE.
[24] Reed, E. (1954). The Woman Question and the Marxist Method. Cosmetics, Fashions and the Exploitation of Women. J. Hanson and E. Reed. New York, Pathfinder Press.
[25] Ritzer, G. (2011) Sociological Theory.University of Maryland, Eighth Edition.
[26] Simmel, G., (1957[1904]). "Fashion". American Journal of Sociology. 62, 541–558.
[27] Zukin, S., McGuire, J.S., (2004). "Consumers and consumption". Annu. Rev. Sociol. 30, 173–197.