نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه دهاقان

3 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

با چرخش مفهومی غریزۀ جنسی به لذت جنسی شاهد غلبۀ گفتمان‏های‏ جنسی به حوزه‏های اجتماعی و درنوردیده‌شدن مرز میان فضاهای خصوصی و عمومی هستیم. یکی از نمودهای ورود گفتمان‏های جنسی به فضاهای عمومی را می‏توان در میدان بررسی‌شدۀ پژوهش حاضر، یعنی در باشگاه‏های ورزشی، مشاهده کرد. پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل زمینه‌ساز زیست‌جنسی زنان در باشگاه‏های ورزشی در سال 1394ـ1395 در بازۀ زمانی 18 ماه مطالعۀ عمیق انجام شد. گردآوری اطلاعات با استفاده از مشاهده، مشاهدۀ مشارکتی و مصاحبۀ نیم‏ساخت‏یافته با 21 نفر از زنان ورزشکار شهر اصفهان انجام گرفت. روش نمونه‏گیری از نوع نمونه‏گیری هدف‌مند، نظری و گلوله‏برفی است. برای تحلیل اطلاعات از تکنیک‏های نظریۀ داده‏بنیاد و رویکرد کدگذاری استراوس استفاده شد. همچنین، برای حصول اعتباریابی پژوهش از روش تطبیق توسط اعضا، بررسی همکار و مشارکتی‌بودن پژوهش استفاده شد. تحلیل اطلاعات در سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و گزینشی بیانگر این است که در شناخت عوامل زمینه‌ساز زیست‌جنسی زنان در باشگاه‏های ورزشی علایق جنسی تغییر‌یافته به‌منزلۀ شرایط ‏علّی اثرگذار، فرهنگ هوسران به‌منزلۀ شرایط بسترساز، فانتزی‏های زیبایی در قالب استراتژی‏ها و پیامدهایی در ابعاد روانی و اجتماعی مهم و در‌خور توجه‌اند. بنابراین، درهم‏ریختگی زیست‌جنسی زنان به‌منزلۀ هستۀ مرکزی باید مورد توجه سیاست‌گذاران فرهنگی قرار بگیرد. خلق مفاهیم جدید در ایجاد هنجارهای نو یا جایگزینی هنجارهای ناکارآمد گذشته می‏تواند به کاهش بی‏هنجاری زیست‌جنسی و سامان بخشیدن به این نیاز اساسی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Contexual causes of women’s sexual life in gyms and clubs in Esfahan City

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Hashemianfar 1
 • Nafiseh Chini 2
 • Maryam Maktoubian 3

1 Assistant Professor, Department of Sociology, Esfahan University, Iran

2 PhD Student, Department of Sociology, Dehaghan University, Iran

3 M.A. in Sociology, Esfahan University, Iran

چکیده [English]

By converting the concept of sexual instinct to sexual pleasure, we are faced with entrance of sexual discourses into social life crossing the line between private and public atmosphere. In this research, one aspect of entrance of the sexual discourses into public field is observed in women's gyms and clubs. Therefore, this current research is conducted aiming to understand female sexual life in gyms and clubs by in-depth review, during 18 months. Data was collected by using observation, participant observation and semi-structured interviews methods with 21 female athletes in Esfahan. For data analysis, grounded theory approach and coding strand of Strauss were used. Data analysis in three phases of open, axial and core coding shows that in understanding female's sexual life in gyms and clubs, altered sexual pleasure is a casual condition and Swinger culture is a contextual condition. The fantasy of beauty in frames of strategies, psychological and social consequences is outstanding. Creating new concepts for developing new norms or replacing past insufficient norms can reduce the abnormal sexual life and help bring order to this basic need.

کلیدواژه‌ها [English]

 • altered sexual pleasures
 • beauty fantasies
 • gender sterotype
 • Grounded theory
 • gyms
 • psychological and social consequences
 • Sexual discourses
 • Sexual life
 • Swinger culture
 • women. 
[1] ابراهیمی، قربانعلی؛ بهنوئی گدنه، عباس (1389). «سرمایۀ فرهنگی، مدیریت ظاهر و جوانان (مطالعۀ دختران و پسران شهر بابلسر)»، زن در توسعه و سیاست، دورۀ 8، ش 3، پاییز، ص153ـ176.
[2] استراوس، انسلم؛ جولیت کوربین (1390). مبانی پژوهش‏های کیفی؛ فنون ‏و ‏مراحل تولید نظریۀزمینه‏ای، ترجمۀ ابراهیم ‏افشار، تهران: ‏نی.
[3] الی یز، اریک (1394). موقعیت بدن بدون اندام، ترجمۀ مهدی رفیع، تهران: نی.
[4] امینی، اکرم (1389). «بازنمایی زن در تبلیغات ایران و جهان»، کتاب ماه علوم اجتماعی، ش 26، ص91ـ103.
[5] ایمان، محمدتقی (1391). روش‌شناسی تحقیقات کیفی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
[6] بودریار، ژان (1389). جامعۀمصرفی اسطوره‌ها و ساختارها، ترجمۀ پیروز ایزدی، تهران: ثالث، چ 2.
[7] ترنر، برایان. اس (2008). بدن و جامعه، ترجمۀ فاطمه سیارپور. ویرایش سوم، انسان‌شناسی و فرهنگ.
[8] توانا، میعاد (1389). هم‌جنس‏خواهی؛ باورهای رایج و یافته‌های علمی، www.Human3exuality.blogspot.com.
[9]حاجی میری، فاطمه(1389). قدرت و بدن:‎ بدن زنانه به مثابۀ ابژۀ قدرت. انسان‌شناسی و فرهنگ
[10] حدادی، میثم (1393). درونی‌شدن باور ابژه‏بودگی جنسی در‏ دختران و مصرف بالای لوازم آرایش، مهرنامه، پایگاه خبری خانواده و زنان.
[11] حکیم، کاترین (1391). سرمایۀجنسی و نقش آن در مناسبات قدرت جامعه، ترجمۀ ژیلا سرابی، کتاب بانک.
[12] ذکائی، محمدسعید (1387). «بدن و فرهنگ تناسب»، فصل‌نامۀ تحقیقات فرهنگی ایران، س اول، ش اول، بهار، ص117ـ141.
[13] ذکائی، محمدسعید؛ صدیقی، سعیده (1394). «زنانگی و ورزش»، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، س 13، ش 2، تابستان، ص67ـ92.
[14] شریعتی مزینانی، سارا؛ مدرس صادقی، مریم (1390). «بازنمایی در آثار نقاشی زنان معاصر ایران»، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، س 3، ش 2، زمستان، ص35ـ54.
[15] طائف، مهدی (2013). فهم همجنس‌گرایی ایرانی؛ زمینه، معنا و ساختار، تورنتو: گیلگمیشان.
[16] فکوهی، ناصر (1393). مبانی انسان‌شناسی، تهران: نی، چ 3.
[17] فلیک، اووه (1390). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، چ 3.
[18] فوکو، میشل (1383). اراده به دانستن، ترجمۀ نیکو سر‌خوش و افشین جهان‌دیده، تهران: نی.
[19] ــــــــــ (1378)‏. مراقبت و تنبیه، تولد زندان، ترجمۀ‏‏ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نی.
[20] مهدوی، محمدصادق و عباسی اسفجیر (1389). «بررسی میزان تمایل به مدیریت بدن و کنترل اندام و عوامل مؤثر بر آن»، مجلۀ مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، س اول، پیش‌شمارۀ اول، تابستان، ص 131ـ145.
[21] میشل، آندره (1378)، جامعه‌شناسی خانواده و ازدواج، ترجمۀ فرنگیس اردلان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
[22] نصرتی، روح‌الله (1387). دیوارنوشته‏ها و مقاومت در زندگی روزمرۀمطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره، به اهتمام عباس کاظمی، ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.
[23] وبلن، تورشتاین (1383). نظریۀ طبقۀمرفه، ترجمۀ فرهنگ ارشاد، تهران: نی.
[24] ورهیس، سارا (1388). «پارادایم‏های‏ نامتوازن از زنان و دختران در ‏فیلم‏ها و انیمیشن‏های کودکان»، ترجمۀ محسن داوری، ماهنامۀ موعود، ش 109.
[25] هالجین، ریجارد پی؛ ویتبورن، سوزان کراس، بیتا (1383). آسیب‌شناسی روانی، ج اول، ترجمۀ یحیی سید‌محمدی، تهران: روان.
[26] Bandura, A. (2002). Selective moral disengagement in the exercise of moral agency. Journal of Moral Education, 31 (2), P 102.
[27] Beryant, A., Charmaz, C. (2007) The Sage Handbook of Grounded Theory.London: sage.
[28] Bong, M., & Skaalvik, E. M. (2003). Academic self-concept and self-efficacy: how different are they really? Educational Psychology Review, 15(1): PP 1-40.
[29] Gibson, W. J, Brown, A. (2009). Working with Qualitative Data. SAGE Publications Ltd.
[30] Krane, V., Choi, P.Y.L., Baird, S.M., Aimar, C.M., Kauer, K.J. (2004). Living the Paradox: Female Athletes Negotiate Femininity and Muscularity. Sex Role, vol.50, March 2004.
[31] Lennon, S. J. and Rudd,N.A. (1994).“Linkages Between Attitudes Toward Gender Roles, Body Satisfaction, Self-Esteem, and appearance Management Behaviors in Women”. Family and Consumer Sciences Research Journal.