نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه رازی

چکیده

در کشور ما، موانع متعددی در راستای تحقق مشارکت پویای دختران روستایی در توسعه وجود دارد. شاید بتوان اذعان داشت که دختران روستایی کم‌نصیب‌ترین افراد جامعۀ روستایی هستند. شناسایی مسائل دختران روستایی می‏تواند زمینه‌ساز رفع موانع توانمند‌سازی بخشی از نیروی جوان روستایی باشد، لذا هدف این پژوهش شناسایی مشکلات دختران روستا با بهره‏گیری از روش تئوری بنیانی تعیین شد. جامعة مطالعه‌شده، دختران روستایی شهرستان کرمانشاه بودند. داده‏های این تحقیق با روش مصاحبة عمیق و مشاهدة مستقیم جمع‏آوری شد که تا زمان رسیدن به اشباع تئوریک ادامه پیدا کرد. یافته‏های پژوهش نشان داد دختران روستایی جامعۀ مطالعه‌شده با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که در این بررسی، پدیدۀ بیکاری به‌منزلة مقولۀ هسته‏ای شناسایی شد و زمینه، علل ایجاد‌کننده، مداخلات و استراتژی‏های مرتبط با این پدیده واکاوی شد. همچنین، به پیامدهایی اشاره شد که در صورت عدم ساماندهی وضعیت موجود دیر یا زود، تبعات مخرب آن را در جامعۀ روستایی و به‌طور قطع در جامعۀ شهری شاهد خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Qualitative study of the problems of rural girls of Baladarband Rural District city of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Amir Hussein Ali Beygi 1
  • Nasrin Afshar 2
  • Mahna Shahmoradi 2

1 Associate Professor, Razi University

2 PhD Student, Razi University

چکیده [English]

In our country, there are many obstacles for active participation of rural girls in development; rural girls can be considered as the most deprived members in rural communities. Identification of rural girls’ difficulties could help remove the barriers of rural youth empowerment. The current research aims to identify the difficulties of rural girls using grounded theory method. The study population consisted of rural girls of one rural area in Kermanshah city. The data of this study were collected by deep interview and direct observation that continued until theoretical saturation. The findings of study showed that rural girls are faced by many different problems. In this study, unemployment was identified as a central problem, and context, causes, interventions and connected strategies of which were analyzed. Moreover, some consequences were pointed the destructive effects of which will be observed in both rural and urban areas if no measure is taken to improve the current condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural girls
  • Kermanshah City
  • Grounded theory
[1] استراوس، انسلم و کوربین، جولیت (1390). مبانیپژوهشکیفی،فنونومراحلتولید نظریۀزمینه‌ای، ترجمۀ ابراهیم افشار، تهران: نی.
[2] افتخار، رکن‌الدین (1382). «دختران جوان روستایی، چشم‌اندازی به آینده»، پیام زن، آذر، ش 140.
[3] افشار‌کهن، جواد (1388). «گونه‌شناسی مسائل اجتماعی جوانان ایران با تأکید بر دختران روستایی»، فصل‌نامۀ مطالعات راهبردی زنان، س11، ش44، ص111ـ144.
[4] پورطاهری، مهدی؛ پوروردی نجات، مینو (1388). «سنجش نابرابری جنسیتی در بین زنان روستایی: مطالعۀ موردی استان گیلان»، دانش‌نامۀ علوم اجتماعی، ش2، ص115ـ154.
[5] خانی، فضیله؛ احمدی، منیژه (1388). «تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی‌ـ اجتماعی در مناطق روستایی»، پژوهش زنان، دورۀ 7، ش 4.
[6] رحیمی، موسی (1376). «دختران روستایی، تولیدکنندگان گمنام»، پیام زن، آذر، ش 69.
[7] رستمی، فرحناز؛ صحرایی، ماریه؛ ملکی، طاهره؛ ساسانی، فاطمه؛ شاهمرادی، مهنا. (1394). «آسیب‌شناسی چالش‌ها و مشکلات دختران در جوامع روستایی (مطالعه‌شده‌: دهستان ماهیدشت شهرستانکرمانشاه)»، زن در توسعه و سیاست، ش 47، ص489ـ506.
[8] رستمی، میلاد؛ ایمانی جاجرمی، حسین (1395). «مطالعۀ بیکاری از نگاه بیکاران روستایی و پیامدهای آن (مطالعۀ موردی: روستای حسن‌آباد در شهرستان دلفان)»، فصل‌نامۀ توسعۀاجتماعی، دورۀ 11، ش اول، ص73ـ102.
[9] سعدی، حشمت‌الله؛ لطیفی، سمیه؛ ودادی، الهام (1391). «بررسی مشکلات و مسائل دختران روستایی در استان همدان»، فصل‌نامۀ روستا و توسعه، س 15، ش اول، ص 153ـ176.
[10] طالب، مهدی؛ فیروز‌آبادی، سید احمد و پیری، صدیقه (1390). «مسئله‌شناسی فقر از دیدگاه زنان و دختران روستایی (مطالعۀ ﻣﻮردی روﺳﺘﺎی ﮔﻨﺒﺪ ﭘﯿﺮﻣﺤﻤﺪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻠﮑﺸﺎﻫﯽ‌ـ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم)»،‌ زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دورة 9، ش 2، تابستان.
[11] طالبی‌فر، محمدرضا (1382). «بررسی عوامل اجتماعی‌ـ اقتصادی مؤثر بر اشتغال زنان (مطالعه‌شده: شهرستان قائنات)»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی. اصفهان: دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.
[12] علی‌بیگی، امیرحسین؛ حیدری، حسین (1394). «بررسی نگرش والدین به ادامۀ ‌تحصیل دختران روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای شهرستان سنقر و کلیایی)»، پژوهش‏های روستایی، دورۀ 6، ش3، ص593ـ612.
[13] علیزاده، سهیلا؛ بنی‌هاشم. فروغ السادات (1391). «جنسیت و توسعه: نگاهی به تحولات جمعیت‌شناختی مناطق روستایی کشور»، مطالعات توسعۀاجتماعی ایران، س 4، ش2، ص 81ـ93.
[14] فرضی‌زاده، زهرا (1393). «طرد اجتماعی دختران روستایی مجرد»، توسعۀ روستایی، دورۀ 6، ش اول، ص123ـ146.
[15] فیروزآبادی، سید احمد؛ فرضی‌زاده، زهرا (1388). «بررسی مقایسه‌ای وضعیت گذشته و حال فعالیت‌های اقتصادی زنان روستایی در خانواده (مطالعۀ موردی: روستای میانده از توابع شهرستان صومعه‌سرا‌ـ استان گیلان)»، مجلۀ توسعۀ روستایی، دورۀ اول، ش اول، ص 35ـ65.
[16] کلانتری، عبدالحسین؛ فقیه ایمانی، فاطمه (1392). «فراتحلیل پژوهش‏های انجام‌شده دربارۀ نابرابری جنسیتی»، زن در فرهنگ و هنر، دورۀ 5، ش اول، ص 125ـ142.
[17] لطیفی، سمیه؛ سعدی، حشمت‌الله؛ شعبانعلی فمی، حسین (1392). «تحلیل عاملی مشکلات زنان قالی‌باف روستایی»، فصل‌نامۀ علمی‌ـ پژوهشی زن و جامعه، س 4، ش اول، ص29ـ51.
[18] مجدالدین، اکبر (1386). «بررسی دلایل و آثار افزایش سن ازدواج دختران روستایی در آشتیان»، پژوهش‌نامۀعلوم انسانی، ش 53، ص31ـ42.
[19] محمد‌پور، احمد؛ علیزاده، مهدی (1390). «زنان و فرهنگ فقر: مطالعۀ کیفی فرهنگ فقر در میان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ساری»، مجلۀ علوم اجتماعی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، س 8، ص 165ـ197.
[20] نقدی، اسدالله؛ بلالی، اسماعیل (1389). «مسئلۀ اجتماعی خاموش و نامرئی کاهش شانس ازدواج برای دختران روستایی (با تأکید بر یافته‌هایی از نقاط روستایی همدان)»، توسعۀروستایی، دورۀ 2، ش 2، پاییز و زمستان.
[21] نیسی، خدیجه؛ جوانمردی، منوچهر (1394). «بررسی شاخص‌های توسعۀ انسانی با تأکید بر تبعیض و نابرابری جنسیتی در نواحی روستایی»، فصل‌نامۀ علمی پژوهشی زن و فرهنگ، س 7، ش 25، ص 107ـ117.
[22] Given, L. M. (2008). The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Method. London, Sage Publications.
[23] Hoffman, J.M., Mehra, S. (1999). Programs management leadership and pro-ductivity. improvement,.International Journal of Quality Management. 2, pp221-232.
[24] Pal, S. (2004). How Much of the Gender Difference in Child School Enrolment Can be Explained? Evidence from Rural India, Bulletin of Economic1Research, Vol. 56, Issue 2, pp. 133-158.
[25] Qiang, D., Xiaoyun, L., Hongping, Y., Keyun, Z. (2008) ‘Gender Inequality in Rural Education and Poverty’ Chinese Sociology & Anthropology.