نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

در عصر جدید، کانون توجه مردم به سیاست از حوزه‏های عمومی به حوزه‏های خصوصی، از تعلقات جمعی به تعلقات شخصی و از ایدئولوژی‏های یکسان‏ساز به هویت‏های فردی در حال حرکت بوده است. از طرف دیگر، سیاست‏های جدید، شیوه‏ای از مشارکت را پیشنهاد می‏دهند که از طریق زیر سؤال بردن مشروعیت ساختارهای موجود، با کانال‏های ارتباطی موجود مخالفت می‏کنند. در این زمینه، یکی از شیوه‏های سیاست‏های جدید، مصرف‏گرایی سیاسی است. مصرف‏کنندگان سیاسی افرادی هستند که کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بر اساس ملاحظات سیاسی و اخلاقی جامعۀ خودـ و نه نفس خود کالا‌ـ انتخاب می‏کنند. هدف از نگارش این مقاله بررسی رابطۀ جنسیت و مصرف‏گرایی سیاسی شهروندان شهر سبزوار است. روش تحقیق در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‏ها، روش پیمایشی است. این مطالعه روی 416 نفر از زنان و مردان شهر سبزوار انجام گرفته است. برای جمع‏آوری اطلاعات از پرسش‌نامه استفاده شده است که اعتبار آن به روش صوری و پایایی آن به کمک آمارۀ ‏آلفای کرونباخ سنجیده شده است. با در نظر گرفتن سه وجه از مصرف‏گرایی سیاسی، یعنی رفتارها، انگیزه‏ها و عادت‌ها، مشاهده می‏شود که تفاوت معناداری در میزان ‏مصرف‏گرایی سیاسی پاسخ‌گویان زن و مرد وجود دارد و زنان تمایل بیشتری به استفاده از مصرف‏گرایی سیاسی جهت تأثیرگذاری بر تصمیمات عمومی در جامعه دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of gender in citizens’ political consumerism

نویسندگان [English]

  • Mahmoudreza Rahbarqazi 1
  • Amin Kooshki 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science, University of Isfahan

2 Assistant Professor, Department of Political Science, University of Sabzevar

چکیده [English]

In the new age, the canon of people’s attention to politics have been moving from public domains to private ones, from collective belongingness to personal one, and from homogenizing ideologies to personal identities. In addition, new policies offer a new method of participation which contradicts the existing communication channels via questioning legitimacy of the existing structures. Thus, one of the methods of new policies is political consumerism. Political consumers are individuals who select their required goods and services based on their societies’ political and moral considerations and not the nature of the goods themselves. The current study aims to investigate the relationship between gender and political consumerism of citizens of Sabzevar. The data collection and analysis method is survey research. This study was conducted on 416 male and female citizens of Sabzevar City. To collect data, a questionnaire was employed. The validity of the questionnaire was evaluated formally and its reliability was assessed via the Cronbach’s alpha coefficient. Considering three aspects of political consumerism, behaviors, motivations, and habits, it was observed that there is significant differences in the degree of political consumerism of male and female respondents. In addition, women have more tendency to use political consumerism for influencing public decisions in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Gap
  • political participation
  • political consumerism
[2] تاج‌مزینانی، علی‌اکبر (1382). «مشارکت سیاسی جوانان: ابعاد و پویایی‏ها»، فصل‌نامۀ مطالعات جوانان، ش 5، ص 123ـ156.
[3] رهبرقاضی، محمودرضا؛ رادی، لیلا؛ لیموچی، ایوب (1395). «تبیین نگرش سیاسی دانشجویان با استفاده از الگوی تجدیدنظرطلبانۀ شکاف‌‏های جنسیتی»، زن در توسعه و سیاست، ش 3، ص 329ـ341.
[4] Andersen. K, and E. A. Cook, (1985). ″Women, Work, and Political Attitudes″, American Journal of Political Science, 29: PP 606-25.
[5] Bang, P. and E Sorensen, (1999). ″The Everyday Maker: A New Challenge to Democratic Governance″, Administrative Theory and Praxis, 21; PP 325-42
[6] Castells, M. (1997). The Networks Society, Oxford: Blackwell.
[7] Davidson, D. J. and W. R. Freudenburg. (1996). ″Gender and Environmental Risk Concerns: A Review and Analysis of Available Research″. Environment and Behavior. 28: PP 302-39.
[8] Deveaux, M. (1995). ″Shifting Paradigms: Theorizing Care and Justice″. Hypatia 10: PP 115-19.
[9] Eliasoph. P. and P. Lichterman, (1996). The Search for Political Community, Cambridge: Cambridge University Press.
[10] Flammang, J. (1997). Women’s Political Voice: How Women are Transforming Practice and Study of Politics. Philadelphia: Temple University Press.
[11] Gulyas, E. (2008). ″Interpretations of Ethical Consumption″. Review of Sociology, 14: PP 25-44.
[12] Inglehart, R. and P. Abramson. (1999). ″Measuring Post Materialism″. American Political Science Review. 93; PP 665-677.
[13] Marien, S, M. Hooghe, and E. Quintelier. (2009). ″Inequalities in Non-Institutionalized Forms of Political Participation: A Multilevel Analysis for 26 Countries″. Political Studies, 57: PP 1-12.
[14] Micheletti, M. (2003). Political Virtue and Shopping, Individuals, Consumerism and Collective Action. Palgrave macmillan, New York, NY.
[15] Micheletti, M. A. Follesdal, and D. Stolle. (2006). Politics, Products and Markets: Exploring Political Consumerism Past and Present. Transaction Publishers. New Brunswick, USA.
[16] Norris, P. (2002). Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism, Cambridge: Cambridge University Press.
[17] Pesonen, P. and Riihinen, O. (2001). Dynamic Finland. The Political System and theWelfare State. Finnish Literature Society, Helsinki.
[18] Putnam, R. (1995). ″Bowling Alone: America’s Declining Social Capital″, Journal of Democracy 6: PP 65-78.
[19] Slater, D. (1997). Consumer Culture and Modernity, Cambridge: Polity Press.
[20] Stolle, D., and Hooghe, M. (2005). ″Inaccurate, exceptional, one-sided or irrelevant? The debate about the alleged decline of social capital and civic engagement in Western societies″. British journal of political science, 35; PP 149-167.
[21] Alleged Decline of Social Capital and Civic Engagement in Western Societies, British Journal of Political Science 34: PP 703-21.
[22] Stolle, Hooghe and Micheletti, M. (2003). Political Consumerism- A New Phenomenon of Political Participation? ECPR Joint Sessions, Edinburgh.
[23] Terrangi, L. (2007). ″From the White Label Campaign to the No Sweat Initiatives″: A Journey at the Roots of Political Consumerism. PP 1-9 in Nordic Consumer Policy Research Conference. Oslo, Norway.
[24] Verba, S, N. Burns, and K. L. Schlozman. (1997). ″Knowing and Caring about Politics: Gender and Political Engagement″. The Journal of Politics, 59: PP 1051-72.
[25] Young, I. M. (1994). ″Gender as Seriality: Thinking about Women as Social Collective. Signs″: Journal of Women in Culture and Society. 19: PP 713-738.