نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران

چکیده

بررسی پیامد ازدواج برای زنان، به‌خصوص در رابطه با میزان فعالیت در خانه،‌ به‌منزلۀ بدیلی برای عرضۀ کار بازاری، محور اصلی پژوهش پیش رو را تشکیل می‏دهد. تحلیل رفتار بهینه، در قالب یک الگوی اقتصاد خُرد، نشان می‏دهد که زنان پس از ازدواج از عرضۀ کار خود در بازار اشتغال می‌کاهند و بر فعالیت خانه‏داری خود می‏افزایند. در این پژوهش، ‌از دو نمونه شامل زنان مجرد (410 مشاهده) و زنان متأهل (409 مشاهده) در شهر تهران استفاده شد. داده‏ها با استفاده از پرسش‌نامۀ طراحی‌شدۀ محقق جمع‏آوری شدند. شواهد حاکی از تأیید پیش‏بینی نظری الگوی رفتاری ا‏ست. برآوردها نشان می‏دهد که با وقوع ازدواج میزان خانه‏داری زنان در شبانه‌روز به طرز معناداری افزایش می‏یابد. این یافته مؤید تخصصی‌شدن زنان در امور خانگی در پی ازدواج است. همچنین، مشخص شد که درآمد، تحصیلات و اشتغال زنان تأثیر منفی بر میزان خانه‏داری دارند، اما تعداد فرزندان اثر مثبت را نشان می‏دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of marriage on women’s work at home

نویسنده [English]

  • Vahid Mehrbani

Assistant Professor, University of Tehran

چکیده [English]

Since family economics is the application of economic theory in explaining behavior with respect to family, marriage is undoubtedly one of the items in this realm. The aim of this paper is to investigate the impact of marriage on women's home labor supply theoretically and empirically. Accordingly, the utility maximization approach is applied to demonstrate how the behavior of a typical single woman changes after marriage. The theoretical model predicts that women turn to specialization at home production following marriage and thereby their welfare will increase. Two samples including single and married women who reside in Tehran have been used to present empirical evidence. These samples are restricted to all regions of Tehran on the basis of segmentation carried out by municipality. Data have been gathered by questionnaire which was constructed by author. Results approve the prediction of theoretical analysis. Estimations show that the event of marriage will significantly lead to an increase in home labor supply. These findings suggest that women specialize at home production due to marriage. In addition, results also indicate that income, education and employment have negative and statistically significant effect on work within home while, by contrast, the number of children has positive and statistically significant impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • labor supply
  • Women
  • housework
[1] آبوت، پاملا؛ والاس، کلر (1381). جامعه‏شناسی زنان، ترجمۀ منیژه نجم عراقی، تهران: نی.
[2] باقری، شهلا (1390). «ارزش افزودۀ کار خانه‏داری زنان و عوامل مؤثر بر آن»، زن در توسعه و سیاست، دورۀ 9، ش 3، ص 89ـ109.
[3] بدری‌منش، اعظم؛ صادقی فسایی، سهیلا (1394). «مطالعۀ تفسیری نقش خانه‏داری»، فصل‌نامۀفرهنگی تربیتی زنان و خانواده، س 10، ش 31، ص 59ـ87.
[4] رستگار خالد، امیر (1385). خانواده‌ـ کارـ جنسیت، تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
[5] زارتسکی، ایلای (1390). سرمایه‏داری، خانواده و زندگی شخصی، ترجمۀ منیژه نجم عراقی، تهران: نی.
[6] صادقی فسایی، سهیلا؛ میرحسینی، زهرا (1395). «مطالعۀ جامعه‌شناختی کیفیت زندگی زنان خانه‏دار شهر تهران»، پژوهش‌های جامعه‌شناختی، س 10، ش 2، ص 27ـ49.
[7] مهربانی، وحید (1395). «تابع عرضة خانه‏داری زنان متأهل در شهر تهران»، زن در توسعه و سیاست، دورۀ 14، ش 2، ص141ـ160.
[8] Becker, G. S. (1965). “A Theory of the Allocation of Time”, The Economic Journal, 75 (299), PP 493-517.
[9] Becker, G. S. (1973). “A Theory of Marriage: Part I”, The Journal of Political Economy, 81 (4), PP 813-846.
[10] Becker, G. S. (1993). A Treatise on the Family, Enlarged Edition, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
[11] Bryant, W. K. & Zick, C. D. (2006). The Economic Organization of the Household, 2th Edition, New York: Cambridge University Press.
[12] Couprie, H. (2007). “The Allocation within the Family: Welfare Implications of Life in a Couple”, The Economic Journal, 117, PP 287–305.
[13] Gray, J. S. (1997). “The Fall in Men's Return to Marriage: Declining Productivity Effects or Changing Selection? ”, The Journal of Human Resources, 32 (3), PP 481-504.
[14] Grift, Y. K., Siegers, J. J. & Suy, G. N. C. (1989). Time Use in the Netherlands, Report No. 65 (in Dutch) (Den Haag: SWOKA).
[15] Israel, G. D. (2009). “Determining Sample Size”, University of Florida, Department of Agricultural Education and Communication.
[16] Kooreman, P. & Wunderink, S. (1997). The Economics of Household Behaviour, New York: ST. Martin's Press, INC.
[17] Lundberg, S. & Rose, E. (2002). “The Effects of Sons and Daughters on Men's Labor Supply and Wages”, The Review of Economics and Statistics, 84 (2), PP 251-268.
[18] Moreau, N. & El Lahga, A. R. (2011). “The Effects of Marriage on Couples’ Allocation of Time between Market and Nonmarket Hours”, in Household Economic Behaviors, Editor: Jose Alberto Molina, New York: Springer: PP 121-143.
[19] Van Der Klaauw, W. (1996). “Female Labour Supply and Marital Status Decisions: A Life-Cycle Model”, The Review of Economic Studies, 63 (2), PP 199-235.