دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 149-289 
6. تجربۀ زیستۀ زنان مطلقۀ شهر ساوه در حوزۀ روابط خانوادگی و اجتماعی

صفحه 223-240

10.22059/jwdp.2017.62355

فریده خلج آبادی فراهانی؛ فاطمه تنها؛ فاطمه ابوترابی زارچی