نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه ‏شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد جامعه‏ شناسی دانشگاه یزد

چکیده

اقدام به خودکشی به‏منزلۀ عملی غیرکشنده تعریف می‏شود که در آن شخص به ‏شکل آگاهانه و هدفمند و بدون مداخلة دیگران، به‏منظور تحقق تغییرات دلخواه، اقدامی مضر و دردناک علیه خود انجام می‏دهد. هدف از این پژوهش، کشف و تبیین انگیزه و خواسته‏های زنان اقدام‏کننده به خودکشی است که از طریق ادراک و معنای ذهنی زنانی که درگیر این فرایند شده‏اند انجام می‏گیرد. پژوهش حاضر به روش کیفی و مصاحبۀ عمیق در میان زنان شهرستان آبدانان انجام شده است. در پژوهش حاضر، 23 نفر از زنانی که به خودکشی اقدام کرده‏اند، مشارکت داشته‏اند که از نظر سنی، تحصیلات، طبقة اجتماعی‌ـ اقتصادی و تأهل متفاوت بودند. برای انتخاب نمونه‏ها از روش نمونه‏گیری هدفمند و برای گردآوری داده‏ها از مصاحبة نیمه‏ساخت‏یافته استفاده شد. داده‏ها به‌وسیلة کدگذاری نظری تجزیه ‏و تحلیل شد. بر‌اساس یافته‏ها، زنان مشارکت‏کننده اقدام به خودکشی را به‌منزلۀ «راهی برای ابراز و رسیدن به خواسته‏ها» ادراک می‏کنند که در راستای آن سعی دارند به رفتارهای سلطه‏طلبانه، محدودیت‏ها، تهمت‏ها و بدبینی‏ها واکنش نشان دهند و آن را مدیریت کنند. در پایان، بهبود نقش حمایتی، به‏خصوص از جانب خانواده و همسر، و روابط تعامل‌محور، در جلوگیری از خودکشی به‏‌منزلۀ راهکاری بسیار مهم پیشنهاد می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Suicidal behavior among women of Abdanan: motivations and conditions

نویسندگان [English]

  • Akbar Zare Shahabadi 1
  • Mojtaba Shafiee Nejad 2
  • Javad Madahi 2

1 Associate Professor of Sociology, Department of Social Sciences, Yazd University

2 MA in Sociology, Yazd University

چکیده [English]

Suicidal behavior is defined as a non-fatal act wherein the person consciously and purposefully and without the interference of others, in order to achieve the desired changes, does self-painful and self-harmful acts, which is understood and interpreted in various ways by different people. The purpose of this research, Background discovery and has been involved in Suicide emprise Through perception and the intrinsic meaning women who have been involved in this process. Study with qualitative methods and deep interview among women was Abdanan city. The sample consisted of 23 women who participated have experienced suicide That in terms of age, education, place of residence, marital status were different. A sample of purposive sampling was used to collect data from interview. Data were analyzed with no coding style. According to the findings, women collaborator perceive Suicide is a way to express and achieve the desired In order to try to hegemonic behavior, restrictions, slander and selfishness, react and manage it. In the end, improve supporting role in suicide prevention as a strategy is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suicidal behavior
  • motivations
  • Conditions
  • Women
  • qualitative
[1] ابوالحسن تنهایی، حسین (1393). درآمدی بر مکاتب و نظریه‏های جامعه‏شناسی، تهران: بهمن برنا، چ 7.
[2] استونز، راب (1383). متفکران بزرگ جامعه‏شناسی، ترجمۀ مهرداد میردامادی، تهران: مرکز، چ 3.
[3] پایگاه خبری فارس، (به‏روز‌شده در شنبه ۲۱ مرداد ساعت ۱۸:۴۴)، ایلام، پایتخت خودکشی جهان، قابل‏دسترس در:
http://khabarfarsi.com/u/42383270
[4] پایگاه خبری سلامت‌نیوز (به‏روز‌شده در تاریخ: 6/۳/1394، زنان ایرانی رتبۀ یک خودسوزی در خاورمیانه، قابل‏دسترس در:
http://www.salamatnews.com/news/149409/ 1394/03/6
[5] توسلی، غلامعباس (1390). ‏نظریه‏های جامعه‏شناسی، تهران: سمت، چ 8.
[6] جمشیدی‏ها، غلام‏رضا؛ قلی‏پور، سیاوش (1389). «مدرنیته و خودکشی زنان و دختران لک»، مجلة بررسی مسائل اجتماعی ایران، س اول، ش اول، ص 1ـ 28.
[7] جمشیدزاده، فرخ‏لقا، رفیعی، حسن؛ یاسمی، محمدتقی و دیگران (1380). «روند خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ایلام: 1373ـ1380»، فصل‌نامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، س 3، ش 12، ص 326ـ346.
[8] سفیری، خدیجه؛ رضایی‏نسب، زهرا (1395). «مطالعه‏ای کیفی از پدیدۀ خودسوزی زنان شهر ایلام»، فصل‌نامۀ علمی‌ـ پژوهشی زن و جامعه، س 7، ش 1،‌ص 123ـ141.
[9] فرمانداری آبدانان (1394). گزارش‏های اقدام به خودکشی (از سال 1389 الی هشت ماه نخست سال 1394).
[10] فرحانی، نسرین (1393). «تبیین زمینه‏ها و نحوة مواجهه زنان با اعتیاد به مواد مخدر در شهر یزد»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد جامعه‏شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه یزد.
[11] قادرزاده، امید؛ پیری، کامیار (1393). «مطالعة پدیدارشناختی اقدام به خودکشی در شهر آبدانان‌ـ ایلام»، مجلة جامعه‏شناسی ایران، دورة 14، ش 1، ص 3ـ29.
[12] گافمن، اروینگ (1392). داغ ننگ؛ چاره‏اندیشی برای هویت ضایع‏شده، ترجمۀ مسعود کیانپور، تهران: مرکز.
[13] موسوی، فریبا؛ سجادی، حمیرا؛ رفیعی، حسن؛ فیضی، آوات (1387). «برخی عوامل خانوادگی مرتبط با اقدام به خودکشی»، فصل‌نامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، س 7، ش 27، ص 53ـ72.
[14] وصالی، سعید (1389). «جامعه‏شناسی و روش تفسیر»، برنامه‏ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی،‌ ص 113ـ127.
[15] Amor Aradilla-Herrero a, Joaquín Tomás-Sábado a, Juana Gómez-Benito. B (2013). "Associations between emotional intelligence, depression and suicide risk in nursing students". Nurse Education Today/ p 1.http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2013.07.001.
[16] Baechler, J (1979). Suicides, Basil Blackwell. Oxford.
[17] Brigitte Lhomond, Marie-Jose`phe Saurel-Cubizolles (2013). "Violence against women and suicide risk: The neglected impact of same-sex sexual behavior". Social Science & Medicine 62: PP 2002–2013.
[18] Douglas, Jack D. (1966). "The sociological analysis of social meanings of suicide", European Journal of Sociology, Volume 7, Issue 02: PP 249-275.
[19] Glaser, Barney and Anselm Strauss. (1967). Discovery of Grounded Theory, Transaction.
[20] Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyn´ ski, Marta Tsirigotis-Maniecka. (2015). "Gender Differentiation in Indirect Self-Destructiveness and Suicide Attempt Methods (Gender, IndirectSelf-Destructiveness, and Suicide Attempts)", Psychiatr Q, 85:PP 197–209.
[21] Miller, M.A. a, b, Christianne Esposito-Smythers, Ph.D. a, and Richard N. Leichtweis, Ph.D. b (2015). "Role of Social Support in Adolescent Suicidal Ideation and Suicide Attempts", Adam Bryant Journal of Adolescent Health, 56: 286-292.
[22] Strauss, A. L. & J. Corbin (1998). Basices of Qualititative Research. London: Sage.
[23] World Health Organization. (2015). Report suicide http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/en: Reviewed August 2015/.