دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 291-446 
5. بررسی نقش اشتغال و تحصیلات زنان بر رشد اقتصادی ایران

صفحه 359-381

10.22059/jwdp.2017.225995.1007138

احمد اسدزاده؛ نینا میرانی؛ فروغ قاضی‌خانی؛ نجمه اسمعیل درجانی؛ عطیه هنردوست