نوع مقاله : بنیادی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان

2 دکتری سنجش و آموزش دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

4 کارشناس ارشد مردم‌شناسی، کارشناس ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کرمان

5 استادیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

قاچاق مواد مخدر یکی از مسائل پیچیدۀ اجتماعی عصر حاضر است که زمینه‌ساز بروز بسیاری از آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی است. این پدیده نه‌تنها امنیت فرد، بلکه امنیت ملی جامعه را هدف قرار می‌دهد. در این پژوهش، به منظور بازسازی معناییِ تجربه زیستۀ زنان، کشف علل و زمینه‌ها و نحوۀ مواجهۀ آنان با قاچاق مواد مخدر از روش کیفی استفاده شده است. داده‌های تحقیق از مصاحبۀ عمیق در زندان مرکزی شهر کرمان با 18 زن قاچاقچی که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند به دست آمد و نتایج با استفاده از تحلیل تماتیک تحلیل شدند. طبق نتایج حاصله، علل قاچاق مواد مخدر توسط زنان را می‌توان در هشت مضمون اصلی: موقعیت‌های زنانه، مشکلات نظام اقتصادی، ضعف سیستم‌های مقابله، بسترهای اکولوژیک منطقه، مشکلات خانوادگی، فقر فرهنگی، دوستان ناباب و تضاد طبقاتی قرار داد. بنابراین، قاچاق مواد مخدر توسط زنان پدیده‌ای چند‌علتی است که علل و زمینه‌های شکل‌گیری آن را نباید فقط در شخص یا نهادی خاص جست‌وجو کرد؛ بلکه همواره مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی، خانوادگی، قضایی، انتظامی به همراه علل فردی زمینه‌ساز تحقق قاچاق می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Qualitative investigation about the drug trafficking from the perspective of women smugglers in the central prison of Kerman

نویسندگان [English]

  • Amir Soltani Nejad 1
  • Adibeh Barshan 2
  • Amirsadra Asadi 3
  • Maryam Balvardi 4
  • Ali Sadei 5

1 Sociology Ph.D, Khaje nasiradin toosi Farhangian University, Kerman, Iran

2 Educational Measurement PhD candidate, Tehran University, Tehran, Iran

3 MA in Educational Administration, Islamic Azad University, Kerman

4 MA in anthropology, expert staff counternarcotics Kerman

5 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Drug trafficking is one of the complex social problems of the present time. This is the cause of many social injuries and deviations. This phenomenon targets not only individual security but also national security of the community. In this research, the qualitative method has been used to recreate life experience of women to identify the causes and areas of their exposure to narcotics trafficking. The research data were obtained from a deep interview with 18 trafficked women in the central prison of Kerman. The subjects were selected through purposeful sampling. The results were analyzed using thematic analysis approach. According to the results, the causes of drug trafficking by women can be found in eight main themes: women's situations, economic system problems, weaknesses in coping systems, ecological platforms of the region, family problems, cultural poverty, inferior friends and class contradictions. Therefore, the smuggling of drugs by women is a phenomenon of several causes. The causes and areas of its formation should not be sought only in a person or a particular entity; it is also always a set of cultural, social and environmental factors, family, judicial, law enforcement, and individual causes were the basis of smuggling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trafficking
  • Women
  • Cultural Poverty
  • Women's Situations
[1] احمدی، حبیب (1391). جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: سمت.
[2] ازکیا، مصطفی؛ ایمانی جاجرمی، حسن؛ فرضی‌زاده میان‌دهی، زهرا (1390). روش‌های کاربردی تحقیق‌‌ـ کاربرد نظریۀ بنیانی، تهران: کیهان.
[3] استروس، انسلم؛ جولیت، کربین (1391). مبانی پژوهش کیفی‌ـ فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه‌ای، ترجمۀ ابراهیم افشار، تهران: نی.
[4] اصلانی اسلمرز، عابد؛ سبحانی پرویز؛ ترانه، کامران (1394). «بررسی عوامل و زمینه‌های مؤثر بر رشد گرایش به قاچاق کالا از منظر مرزنشینان مطالعۀ موردی: شهرستان بانه»، پژوهش‌نامة مطالعات مرزی، س 3، ش اول، ص23ـ55.
[5] امانت، حمید (1373). «بررسی عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان در تهران»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس.
[6] ایمان، محمدتقی (1391). روش‌شناسی تحقیقات کیفی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
[7] بیگم قدمگاهی، علی؛ وطن‌دوست، غلامرضا؛ پیشگاهی‌فر، زهرا (1389). «مقایسۀ اثرپذیری مناطق مرزی و مرکزی کشور از مواد مخدر و تأثیر آن بر اقتصاد خانوار (مطالعۀ موردی تایباد و تهران)»، فصل‌نامۀ علمی پژوهشیجغرافیایانسانی، س 2، ش 4، ص119ـ132.
[8] پوران، رضا (1391). «بررسی علل، آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی واردات کالاهای قاچاق در ایران»، اولین جشنوارۀ فراخوان مقالات اقتصاد سالم، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
[9] جعفرزاده، فروزنده؛ حسنی، فاطمه (1386). «نگاهی به علل و عوامل گرایش به قاچاق در منطقه آورتین در شهرستان کهنوج»، فصل­نامة علمی پژوهشی سوء مصرف مواد، س 4، ش 8.ص 147-162
[10] حاجلی، علی؛ زکریایی، محمد‌علی؛ حجتی کرمانی، سوده (1389). «نگرش مردم به سوء مصرف مواد مخدر در کشور»، بررسی مسائل اجتماعی ایران، س اول، ش 2، ص81ـ112.
[11] زارعی، طهمورث (1388). «هنجاریابی آزمون شخصیتی MMPI برای معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر»، نشریۀاصلاح و تربیت، شماره   85ص 21-26.
[12] ستوده، هدایت‌الله (1386). آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران: آوای نور.
[13] شریفیان، جعفر؛ ملکیان، لینا (1391). «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم در زنان زندانی زندان‌های استان گلستان»، فصل‌نامۀ علمی تخصصی دانش انتظامی گلستان، ش 2، ص51ـ84.
[14] عبدالمحمدی، امیر (1390). «مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر قاچاق کالا در ایران»، فصل‌نامۀنظم و امنیت اجتماعی، س 2، ش 3، ص107ـ124.
[15] فلیک، اووه (1391). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نی.
[16] کرمی، محمد‌تقی؛ اعتمادی‌فرد، سید مهدی (1389). «ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران»، بررسی مسائل اجتماعی ایران، س اول، ش 4، ص93ـ110.
[17]گروسی، سعیده؛ محمدی دولت‌آباد، خدیجه (1390). «تجربه زیستۀ زنان وابسته به مواد مخدر از پدیدۀ اعتیاد»، جامعه‌شناسی زنان، س 2، ش اول، ص55ـ74.
[18] محمد‌پور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش، منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی، تهران: جامعه‌شناسان.
[19] محمدی انارکی، حمید (1395). «عوامل مؤثر بر گرایش به قاچاق در بین زندانیان شهر کرمان»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
[20] محمدی، مجید (1391). «راهکارها و پیش‌آمدهای قاچاق کالا در شهرهای مرزی (مطالعۀ موردی شهرستان پیرانشهر)، دومین همایش ملی راهکارهای توسعۀ اقتصادی با محوریت برنامه‌ریزی منطقه‌ای.
[21] یعقوبی، جمال (1388). «بررسی جامعه‌شناختی پدیدۀ قاچاق مواد مخدر توسط زنان در زندان مرکزی اصفهان»، پایان‌نامۀ کارشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
[22] Agnew.R. and T.M. Brungardt. (1991). Juvenile misconduct and delinquency. Boston: Houghton and Mifflin.
[23] Cohen, A. and H.G. Kluegel and R. land. (1981). Neighbourhoods and Crime. New York: Lexington.
[24] Eliout, D. (1998). “Neighbourhood characteristics, peer networks, and adolescent violence”,Journal of Quantitative Criminology, 22(2), PP 147−169
[25] Giddens, A. (1992). The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love & Eroticism in Modern Societies, California, Stanford University press
[26] Gottfredson, L. (1990). “Privation and vulnerability to victimization for Canadian youth: The contexts of gender, race, and geography”, Youth Violence and Juvenile Justice, 2(4), PP 123 -139.
[27] Heirshi. T (1969). Policing a Free Society. Cambridge, MA.: Ballinger Publishing. John.
[28] Kermode.T (2013). Falling through the cracks: a qualitative study of HIV risks among women who use drugs and alcohol in Northeast India. BMC International Health and human Rights. http;//www.biomedcentral. com.
[29] Lic, Pants, M. A. & Chou, C. P. (2002). “Parental Substance Use as a Modifier of Adolescent Substance Use Risk”, Addiction, 97: PP 31-50.
[30] Peace.R (2001). “Social Exclusion: A Concept in Need of Definition”, Social Policy Journal of New Zealand Lssue , 16, PP 17-36.
[31] Sigel.J (2001). “Criminalogy, Theries, patterns and Typolgies-7th Edition, Belmont. CA: Wadsworth Thomson learning. smoking in a sample of undergraduate college students”, Addict Bahav, 32(3), PP 449-64.
[32] Small, Will- Fast, Danya- Krusi, Andrea- Wood,Evan- Kerr,Thomas (2009). Social influences upon Drug traffickingamong street-involved youth in Vancouver, Canada: a qualitative study. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy.