نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاورة دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مشاورة دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربة زنان تهرانی از بی‏اعتنایی اجتماعی در روابط همسایگی است. اطلاعات مورد نیاز برای پژوهش از طریق رویکرد کیفی و روش نظریة مبنایی با استفاده از نمونه‌گیری نظری به‌دست آمده است. با استفاده از نمونه‏گیری هدفمند، در هر مرحله با توجه به تحلیل داده‏های پیشین از بین زنانی که تجربیات و دغدغه‏هایی در روابط اجتماعی به طور اعم و روابط همسایگی به طور اخص داشتند، در دورة انجام پژوهش به خانة سلامت مسعودیه واقع در منطقة 15 تهران مراجعه کرده و نیز تمایل به شرکت در مصاحبه‏ داشتند، 17 نفر انتخاب شدند. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از این مصاحبه‏ها، چهار کد نظری شامل الف) علل زمینه‏ساز کاهش جذابیت در روابط همسایگی، ب) عوامل علّی در شکل‏گیری پیامدهای منفی روابط همسایگی، ج) عوامل علّی عدم اعتماد و امنیت در روابط همسایگی و د) عوامل علّی عدم کفویت در روابط همسایگی شناسایی شدند. با توجه به تجارب زنان مشارکت‏کننده در این پژوهش، عواملی که باعث کمرنگ‌شدن روابط بین همسایگان تهرانی می‏شود زمینه‏ساز بی‏اعتنایی اجتماعی شده است. این مطالعه کدهای نظری ارزشمندی برای جامعه‏شناسان و روان‏شناسان دارد و همچنین الهام‏بخش کسانی است که خواهان ارتقای سطح روابط همسایگی و بهبود ارتباطات اجتماعی خود هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The experience of Tehranian women about social apathy in neighborhood relationship, a qualitative study

نویسندگان [English]

  • Masoome Esmaili 1
  • Aazam Dashti 2
  • Kosar Dehdast 2

1 Associate professor of Counseling Group, Allame tabtaba’ii University

2 PH.D Student Counseling, Allame Tabataba’ii University

چکیده [English]

Adequate social relationships and reception of social support play an important role in women’s feeling of security and mental health. In this research, social apathy factors are studied in Tehranian women. This research was conducted in 2016 by a qualitative approach. Research participants are 15 women who came in a health home in one of the districts of Tehran City. Purposive sampling method was used to select the participants. Gathered information from semi-structured interviews by using Grounded Theory method was analyzed. After analysis of the  the data gathered by interview, we identified four abstract categories including a) Underlying causes of apathy and attractiveness decline in neighborly relations, b) causal factors in forming the  negative consequences of neighborly relations,  c) causal factors of lack of trust and security  and  d) causal factors of inconsonance in neighborly relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social apathy
  • the neighborhood
  • Grounded theory
[1] اسمعیلی، م عصومه.  دشتی، اعظم. (1395). «اثر رویکرد سهم‏گذاری در بهبود روابط همسایگی»، ارائه‌شده در شانزدهمین کنفرانس ملی انجمن مشاورة ایران.
[2] اعزازی، شهلا (1383). «ساختار جامعه و خشونت علیه زنان»، رفاه اجتماعی، ش 4، ص 59ـ96.
[3] پیران، پرویز (1383). «مشکلات اجتماعی»، مجلة جامعه‏شناسی، علوم اجتماعی و ثروت اجتماعی، ش 13، ص167ـ197.
[4] پیرخائفی، علیرضا (1394). بحثی پیرامون خلاقیت‌درمانی (رویکرد تکاملی به سلامت روان)، تهران: کتاب مهربان نشر.
[5] خنیفر، حسین. مسلمی، ناهید. (2017). روش‌های تحقیق کیفی: رویکردی نوین و عملی، ج اول، تهران: نگاه دانش.
[6] رحیمی، علی. (1392). «بررسی هویت فرهنگی و چالش‏های آن در شهر تهران»، سازمان زیباسازی شهر تهران.
[7] رستگار خالد، امیر.؛ دشتی، سمیه.؛ صادقی، زهرا. (1391) «بررسی روابط همسایگی، سرمایة اجتماعی و پیامدهای آن (مورد مطالعه آران و بیدگل)» فصل‌نامة اجتماعی توسعۀ فرهنگی، س اول، ش 4، ص177ـ215.
[8] رضوی، سید مصطفی؛ اکبری، مرتضی و دیگران (1392). بازکاوی روش تحقیق آمیخته، تهران: دانشگاه تهران.
[9] شکوری، علی (1384). «رفتارهای حمایتی و دلایل بروز آن‏ها»، فصل‌نامة رفاه اجتماعی، س 5، ش 18.
[10] صلصالی، مهوش؛ فخر موحدی، علی؛ چراغی، محمدعلی (1386). تحقیق گرندد تئوری در علوم پزشکی (فلسفه و اصول کاربردی)، تهران: بشری.
[11] فاضلی، نعمت‌الله (1391). فرهنگ و شهر: چرخش فرهنگی در گفتمان شهری، بر‌اساس مطالعات شهری. تهران: تیسا.
[12] فاضلی، نعمت‌الله؛ محکی، علی‌اصغر؛ عماری، حسن (1390). همسایگی در شهر، مطالعه‌ای در زمینة چالش‌های فرهنگی همسایگی در ایران به سفارش ادارة کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، تهران: جامعه‏شناسان.
[13] فتحی، یوسف (1391). «روابط همسایگی به‌مثابة یک سازمان اخلاقی با تأکید بر قرآن و حدیث»، سومین کنفرانس بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی.
[14] قنبری‌نیک ، سیف‌الله. (1393). «روابط همسایگی در سبک زندگی اسلامی»، فصل‌نامة علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی، س اول، ش 4، ص108-135.
[15] کارکنان نصرآبادی، محمد (1389). «از محله‏گرایی تا جهانی‌شدن»، مجلة شهرداری، س 9، ش 89، ص 19ـ31.
[16] محسنی تبریزی ، علیرضا.؛ صداقتی فرد، مجتبی. (1390). «بررسی بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد مطالعه: شهر تهران)»، جامعه‌شناسی کاربردی، دوره 22، ش 3. ص 1-22..
[17] مسعودنیا، ابراهیم (1380). «تبیین جامعه‌شناختی بی‌تفاوتی شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی»، علوم سیاسی: اطلاعات سیاسی‌ـ اقتصادی، ش 168، ص 152ـ165.
[18] مشکینی، ابوالفضل؛ زیاری، کرامت‏الله؛ حیاتی، عقیل (1394). ارزیابی هویت اجتماعی در محله‏های شهری (مطالعة موردی: محلة اوین شهر تهران)، پژوهش جغرافیای انسانی، دورة 47، ش 4، ص 589ـ607.
[19] نوابخش، مهرداد. رفیعی‌فر، مریم. (1387). مطالعة روابط همسایگی در بین ساکنان مجتمع‌های مسکونی در شهر تهران (منطقة 2)»، مجلة علوم اجتماعی: مطالعات توسعة اجتماعی، س اول، ص 51ـ65.
[20] هورتالانوس، رلوف.؛ میشلز انجا. میوسن لودوین. (1394). انزوای اجتماعی در جامعة مدرن، ترجمه لیلا فلاحی سرابی، صادق پیوسته، تهران: جامعه‌شناسان.
[21] Abolhassani. S.R. (2009). Determination and Evaluation of Elements of Iranian Identity, Institute of Strategic Researches. (In Persian).
[22] Adler, A. (1930). Individual psychology. In C. Murchison (Ed.), Psychologies of 1930(pp. 395-405). Worcester, MA; Clark University Press.
[23] Blažević Ines,(2016). “Family, Peer and School Influence on Children's Social Development”. World Journal of Education. 2016, Vol. 6, No. 2.
[24] Corey G.(2012). Theory and Practice of Counselling and Psychotherapy, Arasbaran Publication, Tehran, Iran.
[25] Creswell J.w. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method, Approaches, London: Sage Publication.
[26] Daniels M., Stupnisky H. (2012). Not that different in theory: Discussing the control value theory of emotions in online learning environments. Internet and Higher Education, 15.
[27] DeWall, C. N. Baumeister Roy F.( 2006). “Alone but feeling no pain: Effects of social exclusion on physical pain tolerance and pain threshold, affective forecasting, and interpersonal empathy”. Journal of Personality and Social Psychology, Vol 91(1), PP 1-15.
[28] Estell, D. B., & Perdue, N. H.(2013). “Social support and behavioral and affectivve school engagement: The effects of peers, parents, and teachers”. Psychology in the Schools. 50(4), PP 325-339. http://dx.doi.org/10.1002/pits.21681.
[29] Jang, Sung Joon and Byron R. Jonson (2001). “Neiborhood Disorder Individual Religiosity, and adolescent use of illicit Drugs”, A test of multilevel Criminology, 39 (1)
[30] Kaplan H. &Sadok B.J. (2015). Synopsis Of Psychiatry. Iran, Tehran, Arjmand Publication.
[31] Kate K. Courtney D.A. (2011). “Modeling Social Influences on Human Health”, Psychosomatic Medicine: 23(1). PP 67-74
[32] May, R. ed., (1969). Existential Psychology, New York; Random House , 13- Ross,C,E .&Mirowsky,J.&pribsh, S Powerlessness Amplification of threat: Neighborhood Disadvantage, Disorder, and Mistrust. American Sociological Review, Vol.66. (2001).
[33] Munch, Richard(1988): Understanding Modernity. London: m : Rutledge.
[34] Petek, Davorina. Gajsek,Tadeja. PetekSter, Marija. (2016). Work-Family Balance By Woman GpSpecikist Trainees In Slovenia: A Qualitative Study. Medical Education 16:31.
[35] Senekal, Burgert A (2010). “Alienation in Irvine Welsh’s "Trainspotting", Department of Afrikaans & Dutch”, German & French, University of the Free State, Literator, 31(1) PP 19-35.
[36] Sharf Richard S.,( 2016). Theoris of Psychotherapy and Concepts and Cases, Rasa Institute of Cultural Services.
[37] Steven D.B. (2013). “Social Integration, Social Support and Mortality in the US National Health Interview Survey”, Psychosomatic Medicine 75(5). PP 510–517.
[38] Stormshak, Elizabeth A. Connell, Arin M. ´le `ne Ve ´ronneau, Marie-He. Myers, Michael W. Dishion, Thomas J. Kavanagh, KathrynCaruthers, Allison S. An Ecological, (2011). “Approach to Promoting Early Adolescent Mental Health and Social Adaptation: Family-Centered Intervention in Public Middle Schools”. Child Development, Volume 82, Number 1, Pp 209–225.
[39] Thomas D. Inkson K.(2008). Cultural Intelligence: people Skills for Global Busness. US. Read How You Want.
[40] Tsakos, M.G. Sabbah, W. Chandola T. Newton, T. Kawachi I. Aida J. Sheiham, A. Marmot M.G. Watt, R.G. (2013). “Social relationships and Oral health Among adults Aged 60 Years or Older”, Psychosomatic Medicine: 75(2), PP. 178-186.