نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بندر گز، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

امروزه، توسعة پایدار بر توانمندسازی زنان تکیه دارد؛ به‌طوری‌که اندیشمندان اجتماعی همواره بر رفع موانع جنسیتی به‌منزلة لازمة تحقق توسعة اقتصادی و اجتماعی تأکید کرده‌اند. بر این اساس، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین جنسیت هیئت‌مدیره و ضعف کنترل داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه، جنسیت هیئت‌مدیره به‌منزلة متغیر مستقل و ضعف کنترل داخلی متغیر وابسته پژوهش است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصلة زمانی بین سال‌های 1391 تا 1395 استفاده شده است. به‌طوری‌که پس از اعمال محدودیت‌های مورد نظر در این تحقیق، نمونة نهایی متشکل از 87 شرکت انتخاب شدند. پس از اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند‌متغیره و تکنیک آماری داده‌های ترکیبی برای آزمون فرضیة‌ تحقیق استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیه‌ حاکی از آن است که بین جنسیت هیئت‌مدیره و ضعف کنترل داخلی شرکت‌ها رابطة منفی معناداری وجود دارد. به ‌عبارت دیگر، حضور زنان در هیئت‌مدیره ضعف کنترل داخلی شرکت را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Board Gender Diversity and Internal Control Weaknesses

نویسندگان [English]

  • Yasser Rezaei Pitenoei 1
  • Khadijeh Mohseni 2

1 Assistant Professor of Accounting, University of Guilan, Rasht, Iran

2 MSc Student of Accounting, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran

چکیده [English]

Today, sustainable development relies on empowerment of women, as social scientists have always emphasized on the elimination of gender barriers as a prerequisite for the realization of economic and social development. Accordingly, the main purpose of this research is to investigate the relationship between Board Gender Diversity and Internal Control Weaknesses in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. To test the research hypotheses, financial information of the companies listed in Tehran Stock Exchange was used between 2012 and 2016. Thus, after applying the limitations in this study, a final sample of 87 companies was selected. In this study, the Board Gender Diversity as independent variable and Internal Control Weaknesses are dependent variables of the research. After measuring the variables of the research, multivariate linear regression analysis was used to test the research hypotheses. Statistical tests were performed using the Eviews econometric software and the statistical data compilation technique. The results obtained from the test indicate that there is a significant relationship between Board Gender Diversity and Internal Control Weaknesses. In other words, the presence of women on the board reduces the company's internal control weaknesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • board gender diversity
  • Audit report
  • Internal Control Weaknesses
[1] ایمانی برندق، محمد؛ عبدی، مصطفی؛ کاظمی علوم، مهدی (1396). «بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در کمیتۀ حسابرسی بر حق‎الزحمۀ حسابرسیِ شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دورة 24، ش 3، ص 303ـ322.
[2] بیابانی، سروش؛ گرکز، منصور (1393). «بررسی رابطة بین حضور مدیران زن در هیئت‌مدیره با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران‌«، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دورة 3، ش 12، ص63ـ74.
[3] جاوید، داریوش؛ دستگیر، محسن؛ عرب صالحی، مهدی (1394). «بررسی تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر محافظه‌کاری مشروط در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، حسابداری مالی، دورة 7، ش 26، ص 125ـ151.
[4] حاجیها، زهره؛ محمد‌حسین‌نژاد، سهیلا (1394). «عوامل تأثیرگذار بر نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی»، پژوهش‌های ‌حسابداری ‌مالی ‌و‌ حسابرسی، دورة 7، ش 26، ص119ـ137.
[5] سپاسی، سحر؛ عبدلی، لیلا (1394). «تأثیرات حضور زنان در هیئت‌مدیره بر ارزش شرکت و عملکرد مالی»، پژوهش‌های ‌حسابداری ‌مالی‌ و ‌حسابرسی، دورة 8، ش 29، ص39ـ58.
[6] سپاسی، سحر؛ عبدلی، لیلا (1395). «تأثیر جنسیت مدیران ارشد شرکت بر محافظه‌کاری شرطی»، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، دورة 14، ش 1، ص 129ـ154.
[7] صدیقی، روح‌الله (1392). «ارتباط ساختار هیئت‌مدیره با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری»، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دورة 11، ش 37، ص99ـ125.
[8] صراف، فاطمه؛ محمد‌حسین‌زاده، سهیل؛ حرآبادی فراهانی، حسین؛ سید صالحیان، مریم‌السادات (1394). «بررسی اهمیت به‌کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی بر‌اساس چارچوب کوزو»، مطالعات حسابداری و حسابرسی، دورة 4، ش 15، ص58ـ71.
[9] غلامزاده، داریوش؛ کاشانی حق‌شناس، فریده؛ محمدخانی، فاطمه (1394). «تأثیر سبک رهبری بر باورهای سقف شیشه‌ای زنان»، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، دورة 13، ش 3، ص 197ـ275.
[10] قالیباف اصل، حسن؛ رضایی، فاطمه (1386). «بررسی تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات مالی، دورة 9، ش 23، ص 33ـ48.
[11] نیکبخت، محمدرضا؛ سیدی، سیدعزیز؛ هاشم الحسینی، روزبه (1389). «بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر عملکرد شرکت»، پیشرفت‌های حسابداری، دورة 2، ش اول، ص251ـ289.
[12] Abbott, L. J., Parker, S., & Presley, T. J. (2012). ‘Female board presence and the likelihood of financial restatement’, Accounting Horizons, 26(4), PP 607-629.
[13] Adams, R. B, Ferreira, D. (2009). ‘Women in the boardroom and their impact on governance and performance, Journal of Financial Economics, 94(2), PP 291-309.
[14] Adams, R. B., Gray, S., & Nowland, J. (2010). Is there a business case for female directors? Evidence from the market reaction to all new director appointments. 23rd Australasian Finance and Banking Conference, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1662179 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1662179
[15] Barlow, A., Davidson, L. F., Rama, D. V. & Thiruvadi, S. (2010). ‘CFO gender and accruals quality’, Accounting Horizons, 24(1), PP 25-40.
[16] Beckmann, D., Menkhoff, L. (2008). ‘Will women be women? Analyzing the gender difference among financial experts’, Kyklos, 61(3): PP 364–384.
[17] Bradbury, M., Mark, Y. T., & Tan, S. M. (2006). ‘Board characteristics, audit committee characteristics and abnormal accruals’, Pacific Accounting Review, 18(2), PP 47–68.
[18] Carter, D., Simkins, B., & Simpson, W. (2003). ‘Corporate governance, board diversity and firm value’, The Financial Review, 38, PP 33-53.
[19] Chapple, L. L., Kent, P., & Routledge, J. (2012). Board gender diversity and going concern audit opinions, Available at: http://ssrn.com/abstract=1979040
[20] Chen, Y., Eshleman, J. D. & Soileau, J. S. (2016). ‘Board Gender Diversity and Internal Control Weaknesses, Advances in Accounting’, incorporating Advances in International Accounting, 33, PP 11-19.
[21] Cheng, Y. K. (2004). ‘Corporate Governance and Earnings Management: The Implications of Corporate Governance Best-Practice Principles for Taiwanese Listed Companies’, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 3(2), PP 73-105.
[22] Eagly, A., Carli, L. (2003). ‘The female leadership advantage: an evaluation of the evidence’, The Leadership Quarterly, 14, PP 807-834.
[23] Fama, E. F., Jensen, M. C. (1983). ‘Separation of Ownership and Control’. Journal of Law and Economics, 16, PP 301-325.
[24] Geiger, M., Connell, B. (1999). ‘governance associated with the revelation of internal control material weaknesses and their subsequent remediation’. Contemporary Accounting Research, 28 (1), PP 331–383.
[25] Harjoto, M. A., Laksmana, I., & Lee, R. (2015). ‘The impact of demographic characteristics of CEOs and directors on audit fees and audit delay’. Managerial Auditing Journal, 30(8/9), PP 963–997.
[26] Hillman, A., Shropshire, C., Cannella, A. (2007). ‘Organizational predictors of women on corpo rate boards’. Academy of Management Journal, 50, PP 941–952.
[27] Huse, M., Solberg, A. (2006). ‘Gender related boardroom dynamics: How women make and can make contributions on corporate boards’, Women in Management Review, 21(2), PP 113-130.
[28] Ittonen, K., Miettinen, J., & Vahamaa, S. (2010). ‘Does female representation on audit committees affect audit fees?’ Quarterly Journal of Finance and Accounting, 49(3/4), PP 113–139.
[29] Joy, L. (2008). ‘Women board directors in the United States: an eleven year retrospective, in Vinnicombe, S., Singh, V., Burke, R. J., Bilimoria, D. and Huse, M. (Eds), Women on Corporate Board of Directors’, International Research and Practice, Edward Elgar Publishers, Cheltenham, PP 15-23.
[30] Kang, E., Ding, D. K., & Charoenwong, C. (2010). ‘Investor Reaction to Women Directors’, Journal of Business Research, 63(8), PP 888-894.
[31] Khan, W. K., Vieito, J. P. (2013). ‘Ceo Gender and firm performance’, Journal of Economics and Business, PP 67, PP 55-65.
[32] Liu, Y., Wei, Z., & Xie, F. (2016). ‘CFO Gender and Earnings Management: Evidence from China’, Review of Quantitative Finance and Accounting, 46(4), PP 881-905.
[33] Nasution, D., Jonnergård, K. (2017). ‘Do auditor and CFO gender matter to earnings quality? Evidence from Sweden’, Gender in Management: An International Journal, 32(5), PP 330-351.
[34] Peng C. Y. J., Lee, K. L., & Ingersoll, G. M. (2002). ‘An introduction to logistic regression analysis and reporting’, The Journal of Educational Research, 96(1), PP 3-14.
[35] Rose, C. (2007). ‘Does female board representation influence firm performance? The Danish evidence’. Corporate Governance: An International Review, 15, PP 404–413.
[36] Sryndhy, B., Gul, F. A. & Tsui, J. S. (2011). ‘Female directors and quality’, Contemporary Accounting Research, 28(5), PP 1610-1644.
[37] Waring, M. (1988). If Women Counted: A New Feminist Economics, Harper & Row, San Francisco, CA.
[38] Wolfers, J. (2006). ‘Diagnosing discrimination: stock returns and CEO gender’, Journal of the European Economic Association, 4(2/3), PP 531-541.
[39] Wu. C., Liu, V. (2010). ‘The Release Timing of Annual Reports and Board Characteristics’, Accounting and Business Research. 41(6), PP 39-96.