نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مردم‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مردم‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

تجربة زنان از مادری، متأثر از بسترهای متنوع زندگی و گوناگونی هویتی در آن‌ها، به شیوه‌ای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ساخته و پرداخته می‌شود. این مقاله به موضعی که جریان‌های مختلف معرفت فمینیستی به مسئلة «مادری» در مقام نظر و عمل اتخاذ می‌کنند می‌پردازد تا معانی، مفروضات و دلالت‌های مرتبط با آن را بشناسد و بتواند تحولات تاریخی و معناشناختی این مسئله‌یابی را دریابد و تأثیرپذیری آن را از جریان‌های سیاسی و تحولات تاریخی نشان دهد. این پژوهش که مبتنی بر مرور تاریخی مسئلة مادری در اندیشة فمینیستی بود، سه چرخش پارادایمی را در رابطه با مسئلة مادری نشان می‌دهد. پارادایم طرد و ذات‌گرایی که فمنیسم رادیکال و فمنیسم لیبرال را دربر‌می‌گیرد و با مفاهیمی چون پدرسالاری، ستم و وابستگی گره خورده است؛ پارادایم پدیدارشناختی که موج سوم، فمنیسیم سیاه و فمنیسم پسااستعماری آن را به وجود می‌آورند، بر تمرکز بر تجارب زیسته و تفاوت‌ها مبتنی است و در‌نهایت پارادایم مبتنی بر اکتیویسم، فشار از پایین و تغییرات اجتماعی که حاصل برآمدن نظریة تفکر مادرانه و مادری توانمندانه بوده است و با اعتراض به سکون و انفعال الگوهای حاکم بر مادری، مسئله را بازگرداندن اقتدار و مشروعیت به مادران و توجه به شیوه‌های خلاقانه و مخربِ شناختِ آن‌ها معرفی می‌کند که می‌تواند به ایجاد تغییرات اجتماعی، توسعة فراگیر صلح و دنیایی انسانی‌تر بینجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Enigma of “Mothering” in Feminist Theory and its Paradigm Shifts

نویسندگان [English]

 • Maryam Rafatjah 1
 • Abu Ali Vedadhir 1
 • Shiva Alinaqian 2

1 Associate Professor of Social Anthropology, Social Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Candidate in Social Anthropology, Univerisity of Tehran, Iran

چکیده [English]

The experiences of women from mothering are influenced by various living conditions and identities which are socially, economically and politically constructed. This paper reviews the viewpoints of different feminist epistemologies about the issue of “mothering” in terms of theory and practice in order to understand the meanings, assumptions, and implications associated with it, and to find out the historical and theoretical changes of this issue and its impact on political trends and historical transformations. This study based on a historical review of mothering in feminist theory, indicates three paradigms: 1) paradigm of rejection and essentialism including radical and liberal feminism linked to some concepts such patriarchy, oppression and dependence; 2) paradigm of phenomenology including third wave feminism, black feminism, and post-colonial feminism focusing on life experiences and differences; and 3) paradigm of activism, pressure and social change resulted from the theory of maternal thinking and empowered mothering by protesting the discursive patterns of mothering. This introduces restoring authority and legitimacy in mothers and considers the creative and subversive ways of cognition and knowledge in mothering, which can lead to social changes, a widespread development of peace and a more humane world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • mothering
 • feminism
 • Life experience
 • intersectionality
 • activism
 • empowered mothering
 • post-colonialism
 • maternal thinking
[1] آبوت، پاملا والاس، کلر (1385). جامعه‏شناسی زنان، ترجمة منیژه نجم‏ عراقی، چ 4، تهران: نی.
[2] تانگ، رزمری (1390). درآمدی جامعه‌شناسی بر نظریات فمینیستی، ترجمة منیژه نجم عراقی، تهران: نی.
[3] صادقی فسایی، سهیلا (1384). «چالش فمنیسم با مادری»، مطالعات راهبردی زنان، ش 28.
[4] کوهن، تامس (1369). ساختار انقلاب‌های علمی، ترجمة احمد آرام. تهران: سروش.
[5] مورتون، استفان (1392). گایاتری چاکروارتی اسپیواک، ترجمة نجمه قابلی، تهران: بیدگل.
[6] Abu-Lughod, Lila (2002). ‘Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others’, American Anthropologist 104.3. PP 783-790.
[7] Beatson, Erica (2013). ‘Engaging Empowered Mothering’, Journal of the Motherhood Initiative for Research & Community Involvement .Fall, Vol. 4 Issue 2. PP 74-88.
[8] Beauvoir, Simone de (1953). The Second Sex, Translated and edited by H.M. Parshley, Landsborough, London.
[9] Bernard, Jessie (1975). The Future of Motherhood. New York: Penguin Books.
[10] Blay, Zeba and Emma Gray (2015).‘Why We Need To Talk About White Feminism’, The Huffington Post. Retrieved August 12.
[11] Bryson, Valerie (1999). Feminist debates: issues of theory and political practice. New York: New York University Press.
[12] Collins, Patricia Hill (1987). ‘The meaning of motherhood in Black culture and Black mother/daughter relationships’. SAGE: A Scholarly Journal on Black Women, 4(2), PP 3-10.
[13] Collins, Patricia Hill (1990). Black Feminist Thought. New York: Routledge.
[14] Collins, Patricia Hill (2000). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment. New York: Routledge.
[15] Davis, Angela (1983). Women, Race & Class. New York: Vintage Books.
[16] Edwards, Arlene (2004). Community Mothering: The Relationship between Mothering and the Community Work of Black Women. In Mother Outlaws: Theories and Practices of Empowered Mothering. London: The Women’s Press.
[17] Eisenstein, Zilla h (1984). Feminism and Sexual Equality: Crisis in Liberal America. New York: Monthly review Press.
[18] Eisenstein, Zillah (1979). Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism. New York: Monthly Review Press.
[19] Fildes, Valerie, Lara Marks, and Hilary Marland, eds (1992). Women and children first: International maternal and infant welfare 1870-1945. London: Routledge.
[20] Firestone, Shulamith (1970). The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution. New York: Bantam Books.
[21] Friedan, Betty (1963). The Feminine Mystique, Harmondsworth, Middlesex: Penguin.
[22] Forcey, Linda Rennie (1989). Peace: Meanings, Politics, Strategies. Praeger: Connecticut.
[23] Gilligan, Carol (1982). In a different voice: Psychological theory and women’s development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
[24] Held, Virginia (1993). Feminist Morality: Transforming Culture, Society, and Politics. Chicago: University of Chicago.
[25] Hooks, bell (1981). Ain’t I a Woman: Black women and feminism, Cambridge, MA: South End Press.
[26] Hooks, Bell (1990). Yearning: Race, Gender and Cultural Politics. Boston: South End Press.
[27] Hooks, Bell (1996). Bone Black: Memories of Girlhood, Cambridge, MA: South End Press.
[28] Hooks, bell. (2001). Feminism is for Everybody. Cambridge, MA: South End Press.
[29] Horowitz, Erika (2004). Resistance as a Site of Empowerment: The Journey Away from Maternal Sacrifice. In Mother Outlaws: Theories and Practices of Empowered Mothering. Ed. Andrea O’Reilly. London: The Women’s Press.
[30] Hunt, Michael (2014). The World Transformed: 1945 to the Present. New York: Oxford University Press.
[31] Killam, Douglas (2004). Literature of Africa. Greenwood Publishing Group.
[32] Kittay, Eva (1999). Love’s Labor: Essays on Women, Equality, and Dependency. New York: Routledge.
[33] Kohlberg, Lawrence (1973). The Claim to Moral Adequacy of a Highest Stage of Moral Judgment. Journal of Philosophy. Vol. 70, No. 18. 70 (18): PP 630–646.
[34] Ladd-Taylor, Molly, and Lauri Umansky, eds (1998). Bad mothers: The politics of blame in 20th-Century America. New York: New York University Press.
[35] Lewis, Reina and Sara Mills (2003). Feminist postcolonial theory: a reader. Routledge: New York.
[36] Lorde, Audra (1984). Age, Class, Race, and Sex: Women Redefining Difference. Sister Outsider: Essays and Speeches. Freedom, CA: Crossing Press.
[37] McClintock, Anne (1995). Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest. NewYork: Routledge.
[38] McDonnell, Evelyn (2007). Mama Rama: A Memoir of Sex, Kids, & Rock ‘n’ Roll.
[39] Mill, John Stuart (1869). Subjection of Women.
[40] Mills, Sara (1998). Postcolonial feminist theory: In Jackson, Stevi; Jones, Jackie. Contemporary feminist theories. Edinburgh: Edinburgh University Press.
[41] Mohanty, Chandra Talpade (1986). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses. boundary 2, Vol. 12, no. 3.
[42] Noddings, Nel (1984). Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education. Berkeley: University of California Press.
[43] Oakley, Ann (1976). The Woman`s work: the Housewife, Past and Present. Random House Inc.
[44] Orenstein, Peggy (2008). Waiting for Daisy, Blumsbury Publications.
[45] O’Brien, Mary (1981). The Politics of Reproduction. New York: Routledge.
[46] O’Reilly, Andrea, ed. (2004). From Motherhood to Mothering: The Legacy of Adrienne Rich’s Of Woman Born. Albany: State University of New York Press.
[47] O’Reilly, Andrea (2004). Introduction. In Mother Outlaws: Theories and Practices of Empowered Mothering, Andrea O’Reilly, ed. London: The Women’s Press.
[48] Randall, Darcy (2010). Adrienne Rich, in: Encyclopedia of Motherhood, Andria O`Reilly ed, Sage Publications.
[49] Rich, Adrienne (1976). Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution, Virago, London.
[50] Rothman, Barbara Katz (1994). Beyond mothers and fathers: Ideology in a patriarchal society. In Mothering: Ideology, experience, and agency, ed. Evelyn Nakano Glenn, Grace Chang, and Linda Rennie [50] Forcey, New York-London: Routledge. PP139-157.
[51] Rossi, Alice (1988).The Feminist papers: from Adams to de Beauvoir. Northeastern University Press. Boston.
[52] Ruddick, Sara (1989). Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace. Boston: Ballantine Books.
[53] Smith, Sharon (2013). "Black feminism and intersectionality". International Socialist Review. Retrieved March 23.
[54] Spivak, Gayatri (1987). In other worlds: Essays in Cultural Politics. Methuen: NewYork.
[55] Thompson, Mary (2006). “Third Wave Feminism and the Politics of Motherhood”. Presenting Innovative Work in the Arts, Humanities and Social Theories. Issue 43.
[56] Tronto, Joan C (1994). Moral boundaries: A political argument for an ethic of care. New York: Routledge.
[57] Walker, Rebecca (2007). Baby Love: Choosing Motherhood After a Lifetime of Ambivalence.
[58] White, Deborah (1985). Ain’t I a woman? Female Slaves in the Plantation South. New York: W.W. Norton and Co.
[59] Wolltsonecraft, Mary (1792). A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Moral and Political Subjects. London: Joseph Johnson.
[60] Woolf, Virginia (1929). A Room of One’s Own.
[61] Yuval-Davis, Nira (1997). Gender & Nation. London: Sage.