دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 483-640 
6. استرس و خشونت فیزیکی مردان علیه زنان: یک تحقیق کیفی

صفحه 581-602

10.22059/jwdp.2019.266725.1007506

حسین بنی‌فاطمه؛ محمد عباس‌زاده؛ محمدباقر علیزاده‌اقدم؛ نیّر محمدپور


8. بررسی تأثیر توانمندسازی زنان بر توسعۀ دموکراسی

صفحه 621-640

10.22059/jwdp.2019.263033.1007470

مسعود نیکوقدم؛ محدثه قلی‎زاده امیرآباد؛ عبدالله خوشنودی