نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مطالعات زنان، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده

یکی از مباحث مهم مطرح در الگوهای خدمات اجتماعی و به نوعی هستة مرکزی جایگاه جنسیت در دولت رفاه به وضعیت زنان در بازار کار و به‌ویژه بحث سیاست‏گذاری درخصوص مراقبت از کودکان مادران شاغل اختصاص دارد؛ موضوعی که از جهات مختلف خانوادگی و اجتماعی ابعاد مسئله‏مندی دارد و لذا بستر ایجاد اختلافات گسترده‏ای در دیدگاه‏ها، مواضع و راهبردهای سیاستی به‌شمار می‏رود. یکی از مسیرهای مهم شناخت نواقص و راهبردهای بهبود سیاست‏های مراقبت از کودک فهم تجربیات و ابعاد مختلف مواجهة مادران شاغل با این سیاست‏ها به‌عنوان اصلی‏ترین گروه مرتبط با آن‌هاست. این پژوهش با شیوة پدیدارشناختی مبتنی بر جمع‏آوری داده‏ها از نمونة مادران شاغل با فرزند کمتر از هفت سال، که براساس نمونه‏گیری هدفمند تا حد اشباع نظری و با تمرکز بر شاغلان در دانشگاه‏های شهر اصفهان انتخاب شده‏اند، قصد درک معنا و تجربة مادران شاغل از سیاست‏های ایران درخصوص مراقبت از کودکان این گروه را دارد؛ تا از خلال آن به راهبردهای سیاستی در جهت بهبود و رفع نواقص احتمالی موجود در این حوزه دست یابد. از فرایند تحلیل داده‏ها مبتنی بر رویکرد هفت‌مرحله‏ای کولیزی، پنج تم اصلیِ «ارزیابی محتوایی سیاست‏ها»، «ارزیابی نحوة اجرای سیاست‏ها»، «متغیرهای واسطه‏ای»، «آثار و پیامدها» و «راهبردها» حاصل شد. نتیجه آنکه، براساس تجربة زیستة گروه نمونه از مادران شاغل، سیاست مراقبت در ایران از جهات مختلفی، به‌ویژه نبود انعطاف لازم در قوانین و اجرای آن‌ها در ارتباط با شرایط مادر/ کودک و فقدان سویه‏های جنسیتی و حمایت‏گرانه در زمینه‏های فکری مجریان و کارفرمایان، کفایت لازم در تأمین آرامش و رضایت مادران را ندارد. همچنین، داده‏ها نشان داد که متغیرهای واسطه‏ای متعددی مانند شرایط خانوادگی، مالی، کاری، شخصیتی و میزان آگاهی مادران در چگونگی درک و مواجهة آن‌ها با سیاست‏های مراقبت از کودک تأثیرگذار و موجب ظهور تأثیرات متفاوت در وضعیت مادر/ کودک/ اشتغال‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mothers' Experiences of Childcare Policy in Iran: A Phenomenological Study

نویسنده [English]

  • Rahele Kardavani

Ph.D. of Women Studies, Faculty Member in Woman and Family Research Center

چکیده [English]

One of the most important issues in social service patterns, as the central place in status of gender in the welfare state, is the situation of women in the labor market, and in particular is the policy of childcare for working mothers. This is problematic topic in various aspects of the family and society and, therefore, is the basis for creating wide disagreements in the views, positions and policy strategies. One of the most important ways of understanding the deficiencies and strategies for improving childcare policies is to study the experiences of working mothers of these policies. They are the most relevant group with these policies. This research is based on the phenomenological method and the data have been collected from a sample of mothers working with children under the age of seven. They have been selected based on purposeful sampling to focusing on employees in the universities of Isfahan. The intention is to understand the meaning and experience of the mothers working on Iran's policies in childcare. Therefore, these data can show policy strategies to improve policy making in this sphere. The data analysis based on the seven-level approach delivered five main themes including policy evaluation, intermediate variables, effects and outcomes, and strategies. According to the results of this study, the analysis of working mothers experiences show the childcare policies in Iran from different aspects particularly lack of flexibility in the rules and their implementation in relation to maternal/child conditions and also lack of gender and advocacy in the intellectual domain of the executives and employers. This is not sufficient to provide the peace of working mothers. The results have indicated that various mediating variables such as family circumstances, financial status, work, personality, and awareness of mothers on how they perceive and deal with child care policies have an influence on the different effects of maternal/child/occupational status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social policy
  • childcare policies
  • working mothers
  • Life experience
  • phenomenology
[1] احمدی‌فراز، منصوره و همکاران (1393). «تبیین تجارب زنان شاغل پیرامون نقش مادری: یک پژوهش کیفی پدیدارشناسی»، نشریة تحقیقات کیفی در علوم سلامت، تابستان، دورة 3، ش2، ص 137‌ـ148.
[2] پیمان، نوشین و همکاران (1395). «تبیین تجربیات مادران در مورد تغذیة انحصاری با شیر مادر در شهر مشهد: یک تحقیق پدیدارشناسی»، مجلة دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دورة 8، ش 3، ص395ـ404.
[3] تاج‌مزینانی، علی‏اکبر (1388). مطالعة تطبیقی رفاه جوانان در نظام‏های رفاهی کشورهای توسعه‏یافته، تهران: سازمان ملی جوانان.
[4] صادقی، حمیدرضا (1392). «پدیدارشناسی تجربیات مادران درخواست‏کنندة رحم جایگزین»، نشریة خانواده‏پژوهی، زمستان، س 10، ش 40، ص401ـ421.
[5] صادقی فسایی، سهیلا (1384). «چالش فمنیسم با مادری»، کتاب زنان، س 8، ش 28، ص19‌ـ36.
[6] رابرتسون، برایان سی (1394). آسیب مهدکودک، ترجمة نجمیه الهیاری، قم: معارف.
[7] عراقیان مجرد، فرشته و همکاران (1395). «تجربیات زیستة یک مادر دارای کودک مبتلا به سندرم وردینگ هافمن: مطالعة موردی کیفی»، نشریة تحقیقات کیفی در علوم سلامت، بهار، دورة 5، ش 1، ص 127ـ135.
[8] فلیک، اووه (1390). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمة هادی جلیلی، تهران: نی.
[9] کامکار، مهدیس (1382). «سیاست اجتماعی چیست؟»، فصل‌نامة رفاه اجتماعی، ویژه‏نامة سیاست اجتماعی، ش10، ص 11- 30.
[10] کاردوانی، راحله و همکاران (1395). «بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزة مادری در جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات راهبردی زنان، س 18، ش 72، ص 7ـ31.
[11] ــــــــــ (1396). «تبیین الگوهای سیاستی و تحولات سیاست‌گذاری اجتماعی ایران در حوزة «مادری/ اشتغال»، پژوهش‏نامة زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س 8، ش 4، ص37ـ64.
[12] Bondas, S. (1998). New mothers’ experiences of postpartum care – a phenomenological follow-up study, Finland: Åbo Akademi University.
[13] Braun, V. & Clarke, V. (2006). “Using Thematic Analysis in Psychology”, Jornal of Qualitative Research in Psychology, Vol.3, PP 77-101.
[14] Clarcke-Stewart, A. & Allusen, V.D. (2005), What we know about Childcare, US: Harvard university Press.
[15] Boca, D. & Wetzels, C. (2008). Social Policies, Labour Markets and Motherhood: A Comparative Analysis of European Countries, Cambridge: University Press.
[16] Duncan, i. & et.al. (2003). “Motherhood, Paid Work and Partnering: Values and Theories”, London: Journal of Work, employment and society, Vol.17, No.2, PP 309-330.
[17] Eileen Drew, R.E. & Mahon, E. (1998). Women, Work and the Family in Europe, London and New York: Routledge.
[18] Elvin-Nowak, Y. (1999). “The meaning of guilt: A phenomenological description of employed mothers’ experiences of guilt”, Sweden: Journal of Psychology, 40, PP 73–83.
[19] Guerrina, R. (2001). “Equality, Difference And Motherhood: The Case For A Feminist Analysis Of Equal Rights And Maternity Legislation”. Journal of Gender Studies, Vol.10, No.1, PP 33-42.
[20] Gornick, Janet C., Meyers, Marcia K. & Ross, Katherin E. (1997). “Supporting the Employment of Mothers: Policy Variation Across Fourteen Welfare States”, Journal of European Social Policy, London: Thousand Oaks and New Delhi, Vol 7 (1): PP 45-70.
[21] Haan, Peter & Wrohlich, Katharina )2009(.Can Child Care Policy Encourage Employment and Fertility? Evidence from a Structural Model, DIW Berlin Discussion Paper No. 935 Nov.
[22] Jenson, J. & Sinead, M. (2001). Who Cares? Women’s Work, Childcare, and Welfare State Redesign, Toronto: Toronto University Press.
[23] Kremer, Monique (2007). How Welfare States Care, Baarn: Amsterdam University Press.
[24] Matysiak, A. (2011). Interdependencies Between Fertility and Women’s Labour Supply, Netherlands: Springer.
[25] Michel, Sonya & Mahon, Rianne (2002). Child Care Policy at the Crossroads, New York: Routledge.
[26] Morrow, R., Rodriguez, A. & King, N. (2015). “Colaizzi’s descriptive phenomenological method”, The Psychologist, 28(8), PP 643-654.
[27] Nakahara, S & Poudel, K. (2006). “Availability of childcare support and nutritional status of children of non-working and working mothers in urban Nepal”, Tokyo: The University of Tokyo, Journal of Human Biology 18: PP 169-181.