نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بو علی سینا

2 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشجوی دکتری

چکیده

با توجه به اینکه سرمایه‏گذاری درخور توجهی برای رشد و ارتقای سطح دانش افراد تحصیل‌کرده، از جمله زنان، در قالب آموزش‏های دانشگاهی انجام می‏گیرد، اهمیت موضوع اشتغال آن‏ها بیش از پیش آشکار می‏شود، زیرا با افزایش اشتغال دانش‏آموختگان دانشگاهی می‏توان به نحو شایسته و مطلوب از سرمایه‏های انسانی کشور بهره‏برداری کرد. هدف این پژوهش شناسایی و بررسی مهارت‌های تأثیرگذار بر میزان اشتغال‏پذیری بانوان دانش‏آموختة دانشگاهی است. جامعة آماری پژوهش را بانوان دانش‏آموختة جویای کار در استان همدان تشکیل دادند. روش نمونه‏گیری به صورت تصادفی سهمیه‏ای بود که بر‌حسب جمعیت آماری موجود بانوان دانش‏آموخته (10431 نفر) 350 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از جمع‏آوری داده‏ها، تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از آماره‏های توصیفی و تحلیلی و کاربرد نرم‏افزارهای SPSS و PLS انجام شد. براساس نتایج تحقیق، ارتباط مشاغل موجود در بازار کار با رشتة تحصیلی و مهارت‌های کسب‌شدة بانوان دانش‏آموخته در استان همدان در حد ضعیف ارزیابی شد و محتوای آموزشی دانشگاه‏ها پیوستگی و همپوشانی ضعیفی با نیازهای بازار کار داشتند. نتایج ضریب همبستگی نیز نشان داد بین متغیرهای سازگاری، مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های فناوری اطلاعات، تمایل به اشتغال با اشتغال‏پذیری دانش‏آموختگان زن رابطة مثبت و معنا‏داری وجود دارد. سایر متغیرهای مستقل تحقیق رابطة معنا‏داری با اشتغال‏پذیری دانش‏آموختگان نداشتند. نتایج این تحقیق نشان داد بانوان دانش‏آموختة استان همدان برای احراز مشاغل موجود نیازمند کسب مهارت‌هایی از قبیل مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت‌های عمومی و ارتباطی، مهارت‌های فردی مثل تفکر انتقادی و حل مسئله، مهارت‌های فنی و تخصصی و مهارت‌های مدیریتی و برنامه‏ریزی‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Skills Affected Employment Intention and Employability of Graduate Women in Hamedan Province

نویسندگان [English]

  • Reza Movahedi 1
  • Leila Zoleikhaie Sayyar 2
  • Masoomeh Baghery 3

1 Associate Professor, Agricultural Extension and Education Dep. Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University

2 Ph.D. in Agricultural Development, Agricultural Extension and Education Dep. Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University

3 Ph.D. Student in Educational Management, Islamic Azad University, Sanandaj Branch

چکیده [English]

Given considerable investment on enhancing the knowledge and skills of university graduates, including women, the importance of their employment becomes increasingly apparent. Increase in the employment of university graduates, human resources of the country can be employed appropriately and desirably. The main purpose of this research is to identify and assess the skills affected on university graduate women looking for a job and their relationship with their employability. The statistical population of the study is consisted of women looking for a job in Hamedan province. The sampling method was a proportional random sampling according to the statistical population of the women. By the way, (N=10431) a number of 350 women was selected for this research. After data collection, data were analyzed via descriptive and analytical statistical tests and application of software's SPSS and PLS. According to the results of the research, the relationship between the jobs in the labor market and the women’s education and skills was poorly assessed in Hamedan province and the educational content of the universities had a weak overlapping with the needs of the labor market. The results of correlation coefficient showed that there is a positive and significant relationship between the variables, women‘s compatibility, communication skills, IT skills, and willingness to work with the employability of the female graduates. The other independent variables did not show a significant relationship with the employability of the graduates. The results also showed that women in Hamedan province to acquire the current jobs need some skills including ICT skills, public and communication skills, individual skills such as critical thinking and problem solving, technical and specialized skills, and management and planning skills.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment skills
  • graduate women
  • employability
  • Hamedan province
[1] آقاپور، شهلا؛ موحدمحمدی، سیدحمید؛ علم‏بیگی، امیر (1393). «نقش مهارت‌های کلیدی در شکل‏گیری قابلیت اشتغال دانشجویان»، فصل‌نامةپژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، ش 71، ص41ـ56.
[2] انتظاری، یعقوب (1388). «ارائة الگویی برای هماهنگ‏سازی نظام آموزش عالی با تحولات مبتنی بر دانش در نظام اشتغال؛ مورد برنامة پنجم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، فصل‌نامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، ش53، ص1ـ27.
[3] پای‏خسته، پریسا؛ علم‏بیگی، امیر؛ بطحائی، سمیه (1396). «بررسی شایستگی‏های مورد نیاز توسعة کارآفرینی پایدار در آموزش عالی کشاورزی»، فصل‌نامة پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، ش 40، ص32ـ43.
[4] حاجی‏حیدری، فرزانه و سلیمانی، سمیرا (1395). «آموزش شایستگی و مهارت‌های کلیدی حین تحصیل از دیدگاه دانشجویان رشته‏های امداد و نجات و سوانح»، فصل‌نامة امداد و نجات، س 8، ش (1 و 2)، ص68ـ76.
[5] سعدوندی، مهسا؛ عباسی، عنایت؛ فرهادیان، همایون (1395). «صلاحیت‏های موردنیاز فراگیران در نظام آموزش عالی کشاورزی»، ششمین کنگرة ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، ملاحظات ترویج در پایداری کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‏زیست در شرایط تغییرات اقلیمی، 5 و 6 آبان 1395، دانشگاه شیراز.
[6] صالحی‏عمران، ابراهیم؛ رحمانی قهدریجانی، الهه (1392). «مسئلة اشتغال دانش‌آموختگان آموزش عالی و ضرورت توجه به مهارت‌های اشتغال‌زای بازار کار در طرح آمایش آموزش عالی»، فصل‌نامة آموزش عالی ایران، س 5، ش 3، ص27ـ58.
[7] علوی‏راد، عباس (1391). «اشتغال زنان در ایران و آیندة اشتغال زنان دانش‏آموخته (1345ـ1385)». مجلةسیاسی و اقتصادی، ش 288، ص116ـ125.
[8] گرایی، احسان؛ حیدری، غلامرضا (1394). «نظریة شایستگی‏های کانونی: الگویی برای برنامه‏ریزی آموزش علم اطلاعات و دانش‏شناسی»، تحقیقات اطلاع‏رسانی و کتابخانه‏های عمومی، س 21، ش 3، ص467ـ490.
[9] محمودیان، ح.؛ رشوند، مرجان (1391). «اشتغال زنان فارغ‏التحصیل آموزش عالی و عوامل جمعیتی و اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعة موردی شهر تهران»، مجلةزن در توسعه و سیاست، س 10، ش 1، ص83ـ104.
[10] میرجلیلی، فاطمه (1384). «اشتغال دانش‌آموختگان آموزش عالی و تأکید بر کارآفرینی به‌عنوان یک راهکار افزایش آن»، مجلس و پژوهش، س 12، ش (49ـ50)، ص77ـ91.
[11] نادری‏مهدیی، کریم؛ زلیخایی سیار، لیلا؛ پویا، مهرداد (1394). «واکاوی اشتغال‏پذیری دانشجویان زن: راهکاری جدید برای تقویت حضور زنان در بازار کار». فصل‌نامة پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، س 21، ش 4، ص21ـ50.
[12] نویدی، احد؛ محمودی کهریز، بهرام (1390). «ضرورت و راه‌های توسعة مهارت‌های عمومی برای اشتغال‏پذیری در جامعة دانش‌محور»، فصل‌نامةتعلیم و تربیت، س 112، ص15ـ35.
[13] یغموری، سعید (1388). «بررسی مهارت‌های اشتغال‏زای بازار کار در آموزش عالی»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد رشتة علوم تربیتی، گرایش برنامه‏ریزی آموزشی، دانشگاه مازندران.
[14] Agbor Eta, E. (2017). “Enhancing Graduate Employability in Cameroonian Universities through Professionalization in the Context of the ‘Licence–Master–Doctorat’ Reform”, Higher Education Policy, 31 (3), PP 309-332.
[15] Andrew M. C. Mohammad, A. D. Stephanie, R. (2013). “Information Management graduates' accounts of their employability: A case study from the University of Sheffield”, Education for Information, 30 (1, 2), PP 41-61.
[16] Argos, J., and Ezquerra, P. (2014). “Universities and skills for employability”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 139, PP 290 – 296.
[17] Asonitou, S. (2015). “Employability Skills in Higher Education and the Case of Greece”, Procedia - Social and Behavioral Sciences,175, PP 283-290.
[18] Ayoubi, R. M., Alzarif, K., Khalifa, B. (2017). “The employability skills of business graduates in Syria: Do policymakers and employers speak the same language?”, Education + Training, 59(1), PP 61-75.
[19] Batistic, S. Tymon, A. (2017). “Networking behaviour, graduate employability: a social capital perspective”, Education + Training, 59(4), PP 374-388.
[20] Chhinzer, N. and Russo, A. M. (2018). “An exploration of employer perceptions of graduate student employability”, Education + Training, 60 (1), PP 104-120.
[21] Eivis, Q., Neal, M., Carol, S. (2014). “An empirical study of self-perceived employability: Improving the prospects for student employment success in an uncertain environment”, Active Learning in Higher Education, 15(3), PP 199-213.
[22] El-Temtamy,O., Kathleen O'Neill, K., Midraj, S. (2016). “Undergraduate employability training and employment: a UAE study”, Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 6 (1), PP 100-115.
[23] Falk, R.F. & Miller, N.B. (1992). A Primer Soft Modeling. Akron, Ohio: University of Akron Press.
[24] Garrouste, C. L. & Rodrigues, M. (2014). “Employability of young graduates in Europe”, International Journal of Manpower, 35 (4), PP 425-447.
[25] Hollister, J. M., Spears, L. I., Mardis, M. A., Lee, J., McClure, C. R., Liebman, E. (2017). “Employers’ perspectives on new information technology technicians’ employability in North Florida”, Education + Training, 59 (9), PP 929-945.
[26] Ishengoma, E., Vaaland, T. I. (2016). “Can university-industry linkages stimulate student employability?”, Education + Training, 58 (1), PP 18-44.
[27] Jackling, B. and Natoli, R. (2015). “Employability skills of international accounting graduates: Internship providers’ perspectives”, Education + Training, 57 (7), PP 757-773.
[28] McKeown, T.,& Lindorff, M. (2011). “The graduate job search process – A lesson in persistence rather than good career management?”, Education and Training, 63, PP 301–320.
[29] Messer, D. (2018). “Work placements at 14-15 years and employability skills”, Education +Training, 60 (1), PP 16-26.
[30] Molla, T. and Cuthbert, D. (2015). “The Issue of Research Graduate Employability in Australia: An Analysis of the Policy Framing (1999–2013)”, Aust. Educ. Res. 42, PP 237–256.
[31] Pita, C. Eleftheriou, M. Ferna´ndez-Borra´s, J. Gonc¸alves, S. Mente, E. Santos, M. B. Seixas, S. and Graham J. Pierce, G. J. (2015). “Generic skills needs for graduate employment in the aquaculture, fisheries and related sectors in Europe”, Aquacult Int, 23, PP 767–786.
[32] Poon, J. (2016). “An investigation of characteristics affecting employment outcomes and patterns of real estate graduates”, Property Management, 34 (3), PP 180-198.
[33] Sermsuk, S. Triwichitkhun, D. Wongwanich, S. (2014). “Employment Conditions and Essential Employability Skills Required by Employers for Secondary School Graduate”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, PP 1848-1854.
[34] Singh, R., Chawla, G., Agarwal, S., and Desai, A. (2017). “Employability and innovation: development of a scale”, International Journal of Innovation Science, 9 (1), PP 20-37.
[35] Thang, P. V. M. & Wongsurawat, W. (2016). “Enhancing the employability of IT graduates in Vietnam”, Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 6 (2), PP 146-161.
[36] Turner, N. K. (2014). “Development of self-belief for employability in higher education: Ability, efficacy and control in context”, Teaching in Higher Education, 19 (6), PP 592-602.
[37] Nilsson, S. (2010). “Enhancing individual employability: the perspective of engineering graduates”, Education + Training, 52 (6/7), PP 540-551.