دوره 22 (1403)
دوره 21 (1402)
دوره 20 (1401)
دوره 19 (1400)
دوره 18 (1399)
دوره 16 (1397)
دوره 15 (1396)
دوره 14 (1395)
دوره 13 (1394)
دوره 12 (1393)
دوره 11 (1392)
دوره 10 (1391)
دوره 9 (1390)
دوره 8 (1389)
دوره 7 (1388)
دوره 6 (1387)
دوره 5 (1386)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382-1381)
بررسی و مقایسة شاخص‌های توانمندی روان‌شناختی زنان روستایی و شهری در بحران

سمیه کاظمیان؛ فهیمه فداکار داورانی؛ مریم سیفی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 349-368

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.286143.1007690

چکیده
  توانمندی روان‌شناختی زنان فرایندی است که در آن زنان به لحاظ شناختی و رفتاری برای سازماندهی زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود توانمند می‌شوند. این پژوهش با هدف مقایسة شاخص‌های توانمندی روان‌شناختی در زنان روستایی و شهری انجام گرفت. در این پژوهش، زنان ساکن در شهر سرپل ذهاب و روستاهای همجوار، که پس از زلزلة کرمانشاه همچنان در شهر ...  بیشتر

اثر حضور زنان در افزایش اثربخشی کمیتۀ حسابرسی: شواهدی از هزینه ‏های نمایندگی و خطر ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران

محمد خراشادی؛ محمد علی مرادی؛ علی پایان

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 369-388

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.284568.1007670

چکیده
  در سال‏های اخیر، حضور زنان در عرصه‏های راهبری شرکت‏ها، به‌ویژه در هیئت‏‏مدیره و کمیته‏های حسابرسی، رشد درخور ملاحظه‏ای داشته است. این پژوهش درصدد است با بررسی تأثیر حضور زنان در کمیتۀ حسابرسی بر هزینه‏های نمایندگی و خطر ورشکستگی به این پرسش پاسخ دهد که آیا زنان حاضر در کمیتۀ حسابرسی با افزایش اثربخشی آن در ارتباط‌اند ...  بیشتر

مهارت‌های تأثیرگذار بر تمایل به اشتغال و اشتغال‏پذیری بانوان دانش‏آموختة دانشگاهی در استان همدان

رضا موحدی؛ لیلا زلیخائی سیار؛ معصومه باقری

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 389-411

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.277814.1007612

چکیده
  با توجه به اینکه سرمایه‏گذاری درخور توجهی برای رشد و ارتقای سطح دانش افراد تحصیل‌کرده، از جمله زنان، در قالب آموزش‏های دانشگاهی انجام می‏گیرد، اهمیت موضوع اشتغال آن‏ها بیش از پیش آشکار می‏شود، زیرا با افزایش اشتغال دانش‏آموختگان دانشگاهی می‏توان به نحو شایسته و مطلوب از سرمایه‏های انسانی کشور بهره‏برداری کرد. هدف ...  بیشتر

واکاوی پیامدهای مهاجرت مردان بر وضعیت زنان جامانده در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان مشهد)

آتنا وطن‌خواه نوغانی؛ مریم قاسمی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 413-438

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.270913.1007540

چکیده
  مهاجرت ماهیتاً فرایندی جنسیتی است، زیرا می‏تواند در ساختار جمعیتی مبدأ تغییر ایجاد کند و به تبع آن در بروز تحولات اقتصادی اجتماعی، به‌خصوص در ارتباط با جنسیت، تأثیر بسزایی داشته ‏باشد. هدف پژوهش تحلیل پیامدهای مهاجرت مردان سرپرست خانوار بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان جامانده در روستاست. روش تحقیق توصیفی‌ـ تحلیلی و حجم نمونه ...  بیشتر

بررسی تأثیر موانع گرایش زنان روستایی به کارآفرینی گردشگری (مطالعة موردی: بخش اورامان شهرستان سروآباد)

سعدی محمدی؛ ژاله محمد شریفی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 439-468

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.275033.1007581

چکیده
  پژوهش حاضر در پی شناسایی موانع و مشکلات پیش‏روی ایجاد محیط مناسب و گرایش زنان روستایی شاغل در عرصة گردشگری منطقة اورامان شهرستان سروآباد به کارآفرینی است. جمع‏آوری داده‏ها در بخش نظری با استفاده از منابع اسنادی و در بخش عملی با روش پیمایشی و مبتنی بر توزیع پرسش‌نامه در میان 97 زن روستایی شاغل در عرصة گردشگری روستاهای بخش اورامان ...  بیشتر

رابطة گرایش‌های فمنیستی با خودشیءانگاری، درونی‏ سازی لاغری ایدئال و هویت جنسی (مطالعة موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار)

ندا نصر؛ علی محمد ناعمی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 469-486

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.279726.1007626

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة گرایش‌های فمنیستی با خودشیء‏انگاری، درونی‌سازی لاغری ایدئال و هویت جنسی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل 1856 نفر دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال تحصیلی 1396ـ1397 بود که با استفاده از جدول مورگان 318 نفر به ...  بیشتر

بررسی تأثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت متغیرهای اقتصادی بر روند ازدواج و طلاق در ایران با تأکید بر کانال‌های کنترلی جنسی و آموزشی

مهدی قائمی اصل؛ محمد نصر اصفهانی؛ الهه شاه پرست؛ نیره توسلی عبدل‌آبادی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 487-511

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.289345.1007715

چکیده
  تحولات ازدواج و وقوع طلاق می‏تواند با مسائل جنسی، نهادی و اقتصادی‌ـ که امکان تشکیل یا ادامة زندگی مشترک را تسهیل یا دشوار می‏کنند‌ـ ارتباط داشته باشد. در این پژوهش، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر روند ساختاری (پایدار) و روند تصادفی ازدواج و طلاق با بهره‏گیری از فیلتر کالمن (KF)، با تأکید بر کانال‏های کنترلی نسبت جنسیتی و نرخ باسوادی ...  بیشتر