نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر در پی شناسایی موانع و مشکلات پیش‏روی ایجاد محیط مناسب و گرایش زنان روستایی شاغل در عرصة گردشگری منطقة اورامان شهرستان سروآباد به کارآفرینی است. جمع‏آوری داده‏ها در بخش نظری با استفاده از منابع اسنادی و در بخش عملی با روش پیمایشی و مبتنی بر توزیع پرسش‌نامه در میان 97 زن روستایی شاغل در عرصة گردشگری روستاهای بخش اورامان و 50 نفر از آگاهان و مختصصان توسعة روستایی است که به روش هدفمند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‏های گردآوری‌شده با آزمون‏های آمار استنباطی (تحلیل عاملی و تحلیل مسیر) نشان دادند که در‌مجموع پنج عامل ضعف در برنامه‏ریزی، عملکرد اجرایی نهادهای دولتی و محدودیت‏های منابع مالی؛ ضعف در بازاریابی و نارسایی‏های خدماتی‌ـ زیرساختی؛ موانع اجتماعی و فرهنگی محیط روستایی؛ ضعف‎های فردی و محدودیت‏های آموزشی و موانع فنی و عملی از موانع مهم پیش‌روی کارآفرینی زنان روستایی شاغل در عرصة گردشگری روستاهای منطقه هستند که در این میان، عامل ضعف در برنامه‎ریزی، عملکرد اجرایی نهادهای دولتی و محدودیت‏های مالی بیشترین تأثیر را در تمایل زنان روستایی شاغل در عرصة گردشگری روستایی منطقة مطالعه‌شده به کارآفرینی داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Effective Barriers to Women's Entrepreneurship Development in Rural Tourism (Case Study: Oraman Region, Sarvabad County)

نویسندگان [English]

  • Saadi Mohammadi 1
  • Jaleh Mohammad Sharifi 2

1 Assistant Professor of Geography and Rural Planning Payame Noor University

2 Master of Geography and Rural Planning, Payame Noor University

چکیده [English]

The present paper seeks to identify the obstacles and problems that women's rural entrepreneurs faced in the Oraman region of Sarvaba County. This is considered as one of the important hubs of rural tourism in the country. The aim of the research is to remove the barriers to create an appropriate entrepreneurship environment for rural women to be employed in the field of tourism. Data gathering in the theoretical part was done by using documentary resources and in the practical section with survey method and based on distribution of questionnaire among 97 employed rural women in the tourism sector of the villages of Oraman section and 50 knowledgeable and specialized developers in rural issues who were selected by Snowy bullet method. Data were analyzed by inferential statistics (factor analysis and path analysis). The results have indicated that in total, there are five factors including; weakness in planning, executive performance of public institutions and financial resources constraints, weaknesses in marketing and infrastructure service failures, social and cultural barriers of rural environment, individual weaknesses and educational constraints, and technical and practical barriers as the main obstacles with which rural women entrepreneurs are faced in the rural tourism sector. Among them, the weakness of planning, the executive function of state institutions and financial constraints have the greatest impact on the inclination of employed rural women in the area of tourism to entrepreneurial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism entrepreneurs
  • rural women
  • rural area Oraman
[1] آراستی، زهرا (1385). «ساختارهای فرهنگی‌ـ اجتماعی مؤثر در ایجاد کسب‌وکارهای کارآفرینانه»، پژوهش زنان، س 4، ش 1 و 2، ص‌93ـ119.
[2] امینی، عباس؛ طاهری، حسین (1395). «تحلیلی بر نقش‏پذیری زنان روستایی در فعالیت‏های اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن: مورد مطالعه مناطق روستایی بخش سیمکان در شهرستان جهرم»، فصل‌نامة علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، س 12، ش2، ص 37ـ48.
[3] بشیراحسن، مسلم؛ قربانی‌نژاد، ریباز ( 1396). «نقش زنان کارآفرین در توسعة اقتصادی روستایی (مطالعة موردی: دهستان خرم‏رود در شهرستان تویسرکان)»، فصل‌نامة جغرافیایی سرزمین، س 14، ش 53، ص 93ـ105.
[4] پاپلی یزدی، محمدحسین؛ ابراهیمی، محمد‌امیر (1387). نظریه‏های توسعة روستایی با تأکید بر ایران، تهران: سمت.
[5] جمعه‌پور، محمود (1387). مقدمه‏ای بر برنامه‏ریزی توسعة روستایی: دیدگاه‏ها و روش‏ها، تهران: سمت.
[6] حسینی‌نیا، غلامحسین؛ یعقوبی فرانی، احمد؛ سیدین، سید رضا (1393). «سنجش عوامل مؤثر بر عمکلرد کسب‌وکارهای زنان کارآفرین در روستاهای شهرستان میانه»، فصل‌نامة زن در توسعه و سیاست، س 12، ش 4، ص 545‌ـ558.
[7] رضوانی، محمدرضا (1388). مقدمه‏ای بر برنامه‏ریزی توسعة روستایی در ایران، تهران: قومس.
[8] سواری، مسلم؛ شعبانعلی فمی، حسین؛ شریف‌زاده، محمد‌شریف (1396). «موانع توسعة اشتغال زنان روستایی در صنایع دستی شهرستان دیواندره»، فصل‌نامة اقتصاد فضا و توسعة روستایی، س 6، ش 3، ص17ـ36.
[9] شاطریان، محسن؛ نصرآبادی، زهرا؛ منصوریان، فاطمه (1396). «تحلیل موانع کارآفرینی زنان روستایی در شهرستان کاشان»، فصل‌نامة اقتصاد فضا و توسعة روستایی، س 6، ش 3، ص 181ـ196.
[10] شریفی، امید؛ عادلی، محسن (1389). «تحلیل عاملی موانع موجود در زمینة کارآفرینی زنان کشاورز از دیدگاه زنان نمونة کشاورز منطقة جیرفت و کهنوج»، فصل‌نامة تحقیقات زنان، س 5، ش 1، ص112ـ125.
[11] غنیان، منصور؛ فتوتی، هستی (1392). «گردشگری راهکاری جهت توسعة کارآفرینی زنان روستایی»، ماهنامةاجتماعی، اقتصادی، فرهنگی کار و جامعه، س 1، ش 159، ص 29ـ39.
[12] کریمی، سعید (1394). «کارآفرینی گردشگری کشاورزی، راهبردی نوین برای توسعة روستایی»، نشریة کارآفرینی در کشاورزی، س 1، ش 4، ص96ـ104.
[13] گلرد، پروانه (1384). «عوامل مؤثر در توسعة کارآفرینی زنان»، فصل‌نامة پژوهش زنان، س 3، ش 1، ص101ـ123.
[14] مکرری، حیدر؛ سارانی، افسانه (1394). «تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی زنان در مناطق روستایی»، همایش ملی عمران و معماری با رویکرد توسعة پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن.
[15] ممیز، آیت‌الله؛ قاسمی، عاطفه (1392). «بررسی عوامل مؤثر در توسعة کارآفرینی زنان»، فصل‌نامه رشد فناری، س 9، ش 35، ص 15ـ22.
[16] منوچهری، سوارن (1393). «تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش فعالیت‏های گردشگری جهت تحقق توسعة پایدار روستایی، مطالعة موردی: بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‏ریزی روستایی به راهنمایی دکتر حسین فراهانی، دانشگاه زنجان.
[17] موحدی، رضا؛ گلی، فائزه؛ محمدی، مریم (1395). «توسعة آموزش عالی کشاورزی با تأکید بر کارآفرینی پایدار»، نشریة کارآفرینی در کشاورزی، س 3، ش 1، ص55ـ77‌.
[18] یعقوبی فرانی، احمد؛ سلیمانی، عطیه؛ موحدی، رضا (1393). «تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی»، فصل‌نامة روان‌شناختی زنان، س 12، ش 4، ص 7ـ42.
[19] Ball, S. (2005). The Importance of Entrepreneurship to Hospitality, Leisure, Sport and Tourism, Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Network, 2‌ـ 15.at: http://citeseerx.ist. psu.edu viewdoc/download?doi=10.1.1.542.3486&rep=rep1&type=pdf.
[20]Filion, L.J. (2011). Defining the entrepreneur Complexity and Multi‌ـ Dimensional Systems Some Reflections, World Encyclopedia of Entrepreneurship. Cheltenham, England: Edward Elgar.
[21] Fallatah, H. (2012). Women Entrepreneurs in Saudi Arabia: Investigating strategies used by successful Saudi women entrepreneurs, A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Business Management at Lincoln University.
[22] Gnyawali, D.R and Fogel, D.S. (1994). “Environments for entrepreneurship development: Key dimensions, and research implications”, Journal Entrepreneurship Theory and Practice ( SAGE Journals ), 18 (4): PP 43–62.
[23] Heaton,J. (2005). “Developing entrepreneurs: an examination of systematic approaches to Entrepreneurial development for rural Areas”, Rural Research Report, 16 (1): PP 1‌ـ 11.
[24] International Labour Organization. (2016). Sustainable Enterprise Programme Women’s Entrepreneurship Development, at: http://www.ilo.org /wcmsp5/groups/public /‌ـ ‌ـ ‌ـ ed_emp/‌ـ ‌ـ ‌ـ emp_ent/‌ـ ‌ـ ‌ـ ifp_seed /documents /publication/wcms_175471.pdf.
[25] Jurdana, S and Dadić, L. (2015). “Entrepreneurship in tourism as a factor of rural development”,  journal of wei business and economics.4 (2): PP 1-9‌.
[26] kaburi, S. (2012). “Entrepreneurship challenges in developing economies: a case of kenyan economy”, International journal of arts and commerce, 4 (1): PP 27-264.
[27] Lordkipanidze, M., Backman, M & Brezet, H. (2005). “The entrepreneurship factor in sustainable tourism development”, Journal of Cleaner Production, 13 (3): PP 787‌ـ 798.
[28] Lordkipanidze, M. (2002). Enhancing Entrepreneurship in Rural Tourism for Sustainable Regional Development, The case of Söderslätt region, Sweden, The International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University, Sweden.
[29] Mkubukeli, Z, Tengeh, R. (2016). “Prospects and Challenges for Small‌ـ Scale Mining Entrepreneurs in South Africa”, J Entrepren Organiz Manag , 5 (4): PP 2‌ـ 10.
[30] Mokaya, S. (2012). “The concept of entrepreneurship; in pursuit of a universally acceptable definition”, International Journal of Arts and Commerce, 6 (1): PP 125‌ـ 137.
[31] Mrema, A. (2015). “Tourism and women empowerment in Monduli District, Arusha‌ـ Tanzania”, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 4 (2): PP 1‌ـ13.
[32] Nedelcheva, S. (2012). Female Entrepreneurship in Denmark. MSc Thesis. Denmark: International Business, Aarhus University, Business and Social Sciences.
[33] Nemirschi, A. (2010). “Entrepreneurship and tourism development in rural areas: case of Romania”, Romanian Economic and Business Review , 5 (1): PP 138‌ـ149.
[34] Niethammer,N. (2013). Women, Entrepreneurship and the Opportunity to Promote Development and Business Carmen, The 2013 Brookings Blum Roundtable Policy Briefs Enterprising Solutions: The Role of the Private Sector in Eradicating Global Poverty. At: https://www.brookings.edu/wp‌ـ content/uploads/2016/06/2013‌ـ BBR‌ـ Women‌ـ Entrepreneurship.pdf.
[35] Omerzel, G. (2012). “The Impact of Entrepreneurial Characteristics and Organisational Culture on Innovativeness in Tourism Firms”, Managing Global Transitions,14 (1): PP 93–110.
[36] Petridou, E and Glaveli, N. (2008). “Rural women entrepreneurship within co‌ـ operatives: training support”, Gender in Management: An International Journal, 23 (4): PP 262‌ـ277.
[37] Roberts, L., Hall, D. (2001). Rural Tourism and Recreation: Principles to Practice, OxfordshireEngland: CABI (Centre for Agriculture and Bioscience Internationa).
[38] Roig, S.,Ribeiro, D and Cuervo, A. (2011). Introduction Entrepreneurship: Concepts, Theory and Perspective. Berlin, : Springer.
[39] Sharma, M., Chaudhary, V., Bala, R and Chauhan, R. (2013). “Rural Entrepreneurship in Developing Countries: Challenges, Problems and Performance Appraisal, Global”, Journal of Management and Business Studies, 9 (3): PP 1035‌ـ 1040.
[40] Sheikh, R. (2015). Tourism entrepreneurship challenges and possibilities in small tourism businesses, bachelor’s thesis centria university of applied sciences Degree programme in Tourism, centeria University of applied science Finland.
[41] Singh, R. (2012). “Women Entrepreneurship Issues, Challenges and Empowerment through Self Help Groups: An Overview of Himachal Pradesh”, International journal of democratic and development studies (ijdds), 1 (1): PP 45‌ـ58.
[42] Sharif, N.M and Tuan, A. (2014). Entrepreneurship as a catalyst for rural tourism development, SHS Web of Conferences. DOI: 10.1051/ shsconf/20141201087
[43] Vinesh,M. (2014). “Role of Women Entrepreneurs in India”, Global Journal of Finance and Management,6 (5): PP 473‌ـ480.
[44] Wube, M. (2010). Factors affecting the performance of women entrepreneurs in micro and small enterprises (the case of dessie town), A Thesis Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for Degree of Master of Arts in Technical and Vocational Education Management, faculty of education and behavioral sciences department of educational planning and management, Bahir Dar university.
[45] Yadav, V and Unni ,J. (2016). “Women entrepreneurship: research review and future directions”, Journal of Global Entrepreneurship Research,12 (6): PP 1-12.