نوع مقاله : بنیادی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة گرایش‌های فمنیستی با خودشیء‏انگاری، درونی‌سازی لاغری ایدئال و هویت جنسی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل 1856 نفر دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال تحصیلی 1396ـ1397 بود که با استفاده از جدول مورگان 318 نفر به روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای نسبتی به‏عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ها از پرسش‌نامه‏های گرایش‌های فمنیستی برگاد و هاید (1991)، خودشیءانگاری نل و فردریکسون (1997)، درونی‌سازی لاغری استیک و گراس (1998) و هویت نقش جنسیتی شرتزر، لوفر، سیلورا و مک براید (2008) استفاده شد. داده‏های گردآوری‏شده با استفاده از نرم‏افزار SPSS20 و روش‏های آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون تک‌متغیره تجزیه ‏و تحلیل شد. یافته‏های پژوهش نشان داد که بین گرایش‌های فمنیستی با خودشیءانگاری رابطة معناداری وجود ندارد؛ اما با درونی‌سازی لاغری ایدئال همبستگی منفی و معنادار و با هویت جنسی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بر‌اساس نتایج تحقیق مشخص شد که گرایش‌های فمنیستی توانست حدود 4/5 درصد واریانس درونی‌سازی لاغری ایدئال و 6/5 درصد واریانس هویت جنسی را تبیین کند. بنابراین، افزایش گرایش‌های فمنیستی می‏تواند سبب کاهش درونی‌سازی لاغری ایدئال و افزایش هویت جنسی دانشجویان دختر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Feminism Tendencies with Self-objectification, thin Ideal Internalization and Gender Identity in Female Students, Islamic Azad University of Sabzebvar

نویسندگان [English]

  • Neda Nasr 1
  • Ali Mohammad Naemi 2

1 M.Sc. Student of Sabzevar Azad University

2 Assistant professor of Educational science, Islamic Azad University of Sabzevar

چکیده [English]

The current study aims to investigate the relationship between feminism tendencies, self- objectification, thin ideal internalization and gender identity in female students of Islamic Azad University of Sabzebvar (2018). This study was conducted by correlation-descriptive method. The population of this study included 1856 female students of Islamic Azad University of Sabzebvar. Using Morgan table, 318 persons were selected through relative stratified random sampling method. The data were collected using Questionnaires of Burgad & Hides Feminism (1991), Neil and Fredrickson's self-objectification (1997), Stick and Grass thin-idealization (1998) and Schertzer, Laufer, Silvera, & Brad McBride Gender identity (2008). The collected data were analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation and Univariate regression methods in SPSS20. The results showed that there was no significant relationship between feminist tendencies and self- objectification; but there was a significant negative correlation with thin ideal internalization and a significant positive relationship with Gender identity. In addition, it was found that feminism tendencies accounted for about 5.4% of the variance in thin ideal internalization and 5.6% of the variance in Gender identity. Therefore, increase in feminism tendencies can reduce thin ideal internalization and increase the Gender identity of female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feminism
  • self- objectification
  • thin ideal internalization
  • gender identity
[1] بهشتی، سعید؛ احمدی‏نیا و مریم (1385). «تبیین و بررسی نظریة تربیتی فمنیسم و نقد آن از منظر تعلیم و تربیت اسلامی»، دو فصل‌نامة علمی پژوهشی تربیت اسلامی، س 2، ش 3، ص41ـ88.
[2] پورعزت، علی‌اصغر؛ خالقی، امیر‌حسین (1394). «فمنیسم در مطالعات سازمان»، مجلة مدیریت دولتی، س 7، ش3، ص437ـ458.
[3] پیشگاهی‌فرد، زهرا؛ قدسی، امیر (1389). «نظریه‌های فرهنگی فمنیسم و دلالت‏های آن بر جامعة ایران»، نشریةزن در فرهنگ و هنر، س اول، ش 3، ص 109ـ132.
[4] دادستان، پریرخ (1382). روان‌شناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی، ج اول، تهران: سمت.
[5] ذکایی، محمد‌سعید؛ قاراخانی، معصومه (1386). «دختران جوان و تجربة زنانگی (مطالعة موردی در میان دختران دبیرستانی شهر تهران»، فصل‌نامة زن در توسعه و سیاست، س 5، ش اول، ص 59ـ82.
[6] راتوس، اسپنسر (1378). روان‌شناسی عمومی، ترجمة حمزه گنجی، تهران: ویرایش.
[7] رضایی، مریم؛ افلاک‌سیر، عبدالعزیز و همکاران (1394). «طراحی و آزمون مدلی از متغیرهای درونی‌سازی لاغری، خودشیءانگاری و نارضایتی بدنی به‏عنوان پیش‌آیندهای خطر اختلالات خوردن در دختران دانشجو»، مجلة علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، س 10، ش 2، ص 11ـ18.
[8] رودگر، نرجس؛ محبی، فاطمه (1388). تاریخچه، نظریات، گرایش‏ها و نقد فمنیسم، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
[9] ریاحی، محمد‌اسماعیل (1390). «بررسی تفاوت‌های جنسیتی در میزان رضایت‌مندی از تصویر بدن»، فصل‌نامة زن در توسعه و سیاست، س 9، ش 3، ص 5ـ33.
[10] عطارزاده، مجتبی؛ مصفا، نسرین (1384). «جنبش زنان ایران؛ از ایستایی تا پویایی»، فصل‌نامه مطالعات زنان، س3، ش 7، ص 105ـ128.
[11] علمی، محمود؛ علیزاده، محمود (1388). «عوامل اجتماعی مؤثر بر هویت جنسی دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز»، فصل‌نامة زن و مطالعات خانواده، س اول، ش 3، ص 75ـ90.
[12] علیوردی‌نیا، اکبر؛ رضی، داوود؛ آیینی، صدیقه (1392). «تبیین جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان: آزمون تجربی نظریه‏های منابع در دسترس زنان و فمنیسم رادیکال»، فصل‌نامةعلمی‌ـپژوهشی رفاه اجتماعی، س 13، ش 49، ص 85ـ115.
[13] فریدمن، جین (1381). فمنیسم. ترجمة فیروزه مهاجر، تهران: آشیان.
[14] ناعمی، علی‌محمد (1395). «رابطة خودشیءانگاری با تاب‏آوری و خوددلسوزی دانشجویان دختر (مطالعة موردی: دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار)». فصل‌نامة زن در توسعه و سیاست، س 14، ش1، ص 125ـ139.
[15] وینست، آندره (1378). ایدئولوژی‏های مدرن سیاسی قرن بیستم، ترجمة مرتضی ثابت‌فر، تهران: ققنوس.
[16] American Psychological Association, Task Force on the Sexualization of Girls. (2010). Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Retrieved from http://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-full.pdf.
[17] Bargad, A., & Hyde, J. S. (1991).“Women's studies: A study of feminist identity development in women”, Psychology of Women Quarterly, Vol. 15, No. 2, PP181–201.
[18] Bem, S. L. (1993). The lenses of gender (Vol. 40). New Haven, CT: Yale University Press.
[19] Brennan, J. (2005). A selective prevention study: Decreasing body dissatisfaction and eating disorder symptomatology in sorority women using psych education, social norms, and social marketing strategies (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
[20] Brinkman, B. G., Khan, A., Edner, B., & Rosén, L. A. (2014). “Self-objectification, feminist activism and conformity to feminine norms among female vegetarians, semi-vegetarians, and non-vegetarians”, Eating behaviors, Vol. 15, No. 1, PP 171-174.
[21] Calogero, R. M., Tylka, T. L., Donnelly, L. C., McGetrick, A., & Leger, A. M. (2017). “Trappings of femininity: A test of the “beauty as currency” hypothesis in shaping college women’s gender activism”, Body Image, Vol. 21, PP 66–70.
[22] Cash, T. F. (2011). Cognitive-behavioral perspectives on body image. In T. F. Cash & L. Smolak (Eds.), Body image: A handbook of science, practice, and prevention (PP 39–47). New York: Guilford Press.
[23] Coyne, C. A., Demian-Popescu, C., & Friend, D. (2006). “Peer Reviewed: Social and Cultural Factors Influencing Health in Southern West Virginia: A Qualitative Study”, Preventing Chronic Disease, Vol. 13, No. 4.
[24] Daniel, S., & Bridges, S. K. (2010). “The drive for muscularity in men: Media influences and objectification theory”, Body Image, Vol. 7, No. 1, PP 32-38.
[25] Delmar, R.(1986). What is Feminism? New York: Pantheon Books.
[26] Dohnt, H. K., & Tiggemann, M. (2006). “The contribution of peer and media influences to the development of body satisfaction and self-esteem in young girls: A prospective study”, Developmental Psychology, No. 42, PP 929-936.
[27] Feltman, C. E., & Szymanski, D. M. (2018). “Instagram Use and Self-Objectification: The Roles of Internalization, Comparison, Appearance Commentary, and Feminism”, Sex Roles, PP 1-14.
[28] Ferrier, A. G., & Martens, M. P. (2008). “Perceived incompetence and disordered eating among college students”, Eating behaviors, Vol. 19, No. 1, PP 111-119.
[29] Fredrickson, B. L., & Roberts, T.-A. (1997). “Objectification theory: Toward understanding women’s lived experiences and mental health risks”, Psychology of Women Quarterly, Vol. 21, PP 173-206.
[30] Grippo, K. P., & Hill, M. S. (2008). “Self-objectification, habitual body monitoring, and body dissatisfaction in older European American women: Exploring age and feminism as moderators”, Body Image, Vol. 5, No. 2, PP 173-182.
[31] Harding, S. & Hintikka, M. B. (1983). Introduction. In S. Harding, & M. B. Hintikka (Eds.) Discovering reality, Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology, and Philosophy of Science (pp. ix-xix). Dordrecht, Holland: Kluwer Academic Publishers.
[32] Iwamoto, D. K., Corbin, W., Takamatsu, S., & Castellanos, J. (2018). “The association between multidimensional feminine forms, binge drinking, and alcohol related problems among young adult college women”, Addictive Behaviors, Vol. 76, PP 243–249.
[33] Kinsaul, J. A., Curtin, L., Bazzini, D., & Martz, D. (2014). “Empowerment, feminism, and self-efficacy: Relationships to body image and disordered eating. Body image”, Coyne, C. A., Demian-Popescu, C., & Friend, D. (2006). Peer Reviewed: Social and Cultural Factors Influencing Health in Southern West Virginia: A Qualitative Study. Preventing Chronic Disease, Vol. 11, No. 1, PP, 63-67.
[34] Lloyd, G. (2002). The man of reason: Male and female in western philosophy, Routledge.
[35] Lorber, J., & Farrell, S. A. (1991). “Principles of gender construction”, The social construction of gender, PP 7-11.
[36] Mahalik, J., Morray, E. B., Coonerty-Femiano, A., Ludlow, L. H., Slattery, S. M., & Smiler, A. (2005). “Development of the Conformity to Feminine Norms Inventory”, Sex Roles, Vol. 52, PP 417–435.
[37] Marine, S. B., & Lewis, R. (2014, November). “I'm in this for real”: Revisiting young women's feminist becoming. In Women's Studies International Forum (Vol. 47, pp. 11-22). Pergamon.
[38] Miller, J. B. (2012). Toward a new psychology of women. Beacon Press.
[39] Murnen, S. K., & Smolak, L. (2009). “Are feminist women protected from body image problems?”, A meta-analytic review of relevant research. Sex Roles, Coyne, C. A., Demian-Popescu, C., & Friend, D. (2006). Peer Reviewed: Social and Cultural Factors Influencing Health in Southern West Virginia: A Qualitative Study. Preventing Chronic Disease, Vol. 60, No. 34, PP 181-215.
[40] Palan, K. M. (2001). “Gender identity in consumer behavior research: A literature review and research agenda”, Academy of Marketing Science Review, Vol. 10, No. 1, PP 1-25.
[41] Parnt, M. C., Moradi, B. (2001). “An abbreviate tool for assessing feminine conformity: Psychometric Properties of the Conformity to Feminine Norms Inventory”, Psychological Assessment, Vol. 23, 958- 969.
[42] Piaget, J. (1952). Play, dreams and imitation in childhood. New York: W. W. Norton & Company, Inc.
[43] Ricciardelli, L. A. (2012). “Body Image Development—Adolescent Boys”, In, T. Cash, Encyclopedia of Body Image and Human Appearance. (PP 180-186)
[44] Schertzer, S.Laufer, D.Silvera, D. and Brad McBride, J. (2008), “A cross‐cultural validation of a gender role identity scale in marketing”, International Marketing Review, Vol. 25 No. 3, PP 312-323.
[45] Siegel, J.A. Calogero, R.M. (2019). “Conformity to feminine norms and self-bjectification in self-identified feminist and non-feminist women”, Body Image, Vol. 28, PP 115–118.
[46] Tong, R. (2009). Feminist Thought: A Comprehensive Introduction. 3th Edition ed. Colorado: Westview Press.
[47] Tylka, T. L., Russell, H. L., & Neal, A. A. (2015). “Self-compassion as a moderator ofthinness-related pressures’ associations with thin-ideal internalization and dis-ordered eating”, Eating Behaviors, Vol. 17, PP 23–26.
[48] Vandenbosch, L., Muise, A., Eggermont, S., & Impett, E.A. (2015). “Sexualizing reality television: Associations with trait and state self-objectification”, Body Image, Vol. 13, PP 62–66.